Thiruppugazh Song 329 – திருப்புகழ் பாடல் 329

திருப்புகழ் பாடல் 329 – காஞ்சீபுரம்
ராகம் – பாகேஸ்ரீ; தாளம் – ஸங்கீர்ண சாபு (4 1/2)

தக-1, திமி-1, தகதகிட-2 1/2

தத்தத் தனதான தத்தத் …… தனதான)

அற்றைக் கிரைதேடி அத்தத் …… திலுமாசை
பற்றித் தவியாத பற்றைப் …… பெறுவேனோ

வெற்றிக் கதிர்வேலா வெற்பைத் …… தொளைசீலா
கற்றுற் றுணர்போதா கச்சிப் …… பெருமாளே.