சிவனின் போற்றி துதிகள் | Lord Shiva Potri in Tamil

சிவனின் போற்றி துதிகள் | Lord Shiva Potri in Tamil

போதும் என்ற மனமும், பொறாமையற்ற குணமும் அடைய- தினமும் சொல்ல வேண்டிய சிவனின் போற்றி துதிகள்

அகரமே அறிவே போற்றி!
அகஞ்சுடர் விளக்கே போற்றி!
அகந்தை நோய் அழிப்பாய் போற்றி!
அகத்தனே போற்றி! போற்றி!

அடியர்கள் துணையே போற்றி!
அணுவினுள் அணுவே போற்றி!
அண்டங்கள் கடந்தாய் போற்றி!
அம்மையே அப்பா போற்றி!

அருமறை முடிவே போற்றி!
அருந்தவர் நினைவே போற்றி!
அரும்பிறை அணிந்தாய் போற்றி!
அரஹரா போற்றி! போற்றி!

அலைகடல் விரிவே போற்றி!
அவிரொளி சடையாய் போற்றி!
அழகனாம் அமுதே போற்றி!
அறிந்திடு மொழியே போற்றி!

அளப்பிலா அருளே போற்றி!
அன்பெனும் மலையே போற்றி!
ஆடரவு அணியாய் போற்றி!
ஆடிடும் கூத்தா போற்றி!

ஆதாரப் பொருளே போற்றி!
ஆதியே அருளே போற்றி!
ஆலால கண்டா போற்றி!
ஆலமர் குருவே போற்றி!

ஆலவாய் அப்பா போற்றி!
ஆரூரின் தியாகா போற்றி!
ஆற்றலே போற்றி! போற்றி!
இடபவா கனத்தாய் போற்றி!

இதயத்தே கனிவாய் போற்றி!
இமயவள் பங்கா போற்றி!
இமையவர் உளத்தாய் போற்றி!
இரக்கமே வடிவாய் போற்றி!

இருட்கறை மிடற்றாய் போற்றி!
இருவினை தவிர்ப்பாய் போற்றி!
இன்னல்கள் களைவாய் போற்றி!
இனிமையே நிறைப்பாய் போற்றி!

இனியவர் மனத்தாய் போற்றி!
இனிய செந்தமிழே போற்றி!
இலக்கியச் செல்வா போற்றி!
இறைவனே போற்றி! போற்றி!

ஈசனே போற்றி! போற்றி!
ஈசானத் திறையே போற்றி!
ஈடிலா பிரானே போற்றி!
ஈந்தருள் தேவே போற்றி!

ஈமத்தே குமிப்பாய் போற்றி!
உடுக்கையின் ஒலியே போற்றி!
உடைகரித் தோலாய் போற்றி!
உடையனே போற்றி! போற்றி!

உணவொடு நீரே போற்றி!
உரைகடந் தொளிர்வாய் போற்றி!
உருவொடும் அருவே போற்றி!
உமையொரு பாகா போற்றி!

உலகின் முதலே போற்றி!
உள்ளொளிர் சுடரே போற்றி!
ஊக்கமே உணர்வே போற்றி!
ஊங்கார ஒலியே போற்றி!

ஊரெல்லாம் உவப்பாய் போற்றி!
ஊழினை விதிப்பாய் போற்றி!
எண்குண வடிவே போற்றி!
எம்பிரான் போற்றி! போற்றி!

எரிதவழ் விழியாய் போற்றி!
எருதேறும் ஈசா போற்றி!
எல்லையில் எழிலே போற்றி!
ஏக நாயகனே போற்றி! போற்றி!

ஏகம்பா இறைவா போற்றி!
ஏக்கமே களைவாய் போற்றி!
ஏந்துகூர் மழுவாய் போற்றி!
ஏந்தலே போற்றி! போற்றி!

ஏத்துவார் ஏத்தே போற்றி!
ஏதிலார் புகழே போற்றி!
ஏர்முனைச் செல்வா போற்றி!
ஏற்றமே தருவாய் போற்றி!

ஐம்பூத வடிவே போற்றி!
ஐம்புலன் அவிப்பாய் போற்றி!
ஐயங்கள் களைவாய் போற்றி!
ஐயனே அரனே போற்றி!

ஓண்குழைக் காதா போற்றி!
ஒப்பிலா மணியே போற்றி!
ஒளியெறி நுதலாய் போற்றி!
ஒள்ளிழை பாகா போற்றி!

ஒப்பிலாய் போற்றி! போற்றி!
கண்கள் மூன்றுடையாய் போற்றி!
கண்ணப்பர் முதலே போற்றி!
கருணைமா கடலே போற்றி!

கறைதிகழ் கண்டா போற்றி!
காமனை எரித்தாய் போற்றி!
காலனை கடிந்தாய் போற்றி!
கடவுளே போற்றி! போற்றி!

சிவமெனும் பொருளே போற்றி!
செவ்வொளி வடிவே போற்றி!
தவநிலை முடிவே போற்றி!
தண்பதம் தருவாய் போற்றி!

பவலமெலாம் தவிர்ப்பாய் போற்றி!
பரமெனும் பொருளே போற்றி!
புலியூரான் உளத்தாய் போற்றி!
புரந்து அருள்வாய் போற்றி!

புண்ணியா போற்றி! போற்றி!
புனர் ஜன்மம் தந்தோனே போற்றி!
புகழ் தருவோனே போற்றி!
பூமி நாயகனே இறைவா போற்றி!

மலையான் மருமானே போற்றி!
மலைவாழ் நாயகனே போற்றி!
மாதா வானவனே இறைவா போற்றி!
மகத்தா னாவனே போற்றி! போற்றி!

வண்ண நீல வடிவானவனே போற்றி!
வடிவம் பல கொண்டவனே போற்றி!
வாழ வழி காட்டுபவனே போற்றி!
வாழும் இறைவா போற்றி! போற்றி!