சிவ லிங்கம் துதிகள் | Shiva Lingam Thuthikal

சிவ லிங்கம் துதிகள் | Shiva Lingam Thuthikal

கருனை வடிவே கைலாச லிங்கம்
காசினி காக்கும் விசுவ லிங்கம்
திருப்பரங்குன்றின் பரங்குன்ற லிங்கம்
திருவானைகாலில் ஜம்பு லிங்கம்

ஆடல் புரிந்த கூடல் லிங்கம்
அன்பைப் பொழியும் ஆட்கொண்ட லிங்கம்
பாடலில் சிறந்த மருதீச லிங்கம்
பக்திக் கடலின் திருவீச லிங்கம்

வெற்றி நல்கும் செயங்கொண்ட லிங்கம்
விண்ணவர் போற்றும் வளரொளி லிங்கம்
கற்றவர் ஏற்றும் ஐநூற்று லிங்கம்
கண்ணனின் ஒளியாம் காளத்தி லிங்கம்

சுயம்பாய் வந்த தாந்தோன்றி லிங்கம்
சொர்க்கம் நல்கும் தேசிய லிங்கம்
பயனாம் நயனாம் பசுபதி லிங்கம்
பாலய நாட்டின் சண்டீஸ்வர லிங்கம்

புள்ளூர் வாழும் வைத்திய லிங்கம்
பொங்கும் மங்கள சங்கர லிங்கம்
உள்ளம் உறைந்த பூசலர் லிங்கம்
உயர்ந்த மயிலைக் கபாலி லிங்கம்

மார்க்கண்டன் காத்த அமுதீச லிங்கம்
மாதேவன் வீர சேகர லிங்கம்
ஆர்த்துப் போற்றும் காளீஸ்வர லிங்கம்
ஆவுடைக் கோவிலின் ஜோதி லிங்கம்