கலியுகத்தின் முடிவில் பிரளயம் வருமா?

கலியுகத்தின் முடிவில் பிரளயம் வருமா?

அல்ல. பிரளயம் வராது. பூமி அழியாது. கல்கி அனைத்து துஷ்டர்களையும் அழிப்பார். க்ருதயுகத்தின் துவக்கத்திற்கு உந்துசக்தியாக இருப்பார்.