Tag «சிவன் போற்றி»

108 நடராஜர் போற்றி | 108 Natarajar Potri

108 நடராஜர் போற்றி ஓம் நடராஜனே போற்றி!ஓம் நடன காந்தனே போற்றி!ஓம் அழகனே போற்றி!ஓம் அபய கரனே போற்றி! ஓம் அகத்தாடுபவனே போற்றி!ஓம் அஜாபா நடனனே போற்றி!ஓம் அம்பலவானனே போற்றி!ஓம் அம்சபாத நடனனே போற்றி! ஓம் அபிஷேகப் பிரியனே போற்றி!ஓம் அரவு அணிநாதனே போற்றி!ஓம் அருள் தாண்டவனே போற்றி!ஓம் அகந்தை அழிப்பவனே போற்றி! ஓம் ஆடலரசனே போற்றி!ஓம் ஆனந்த தாண்டவனே போற்றி!ஓம் ஆட்டுவிப்பவனே போற்றி!ஓம் ஆடியடக்குபவனே போற்றி! ஓம் ஆபத்பாந்தவனே போற்றி!ஓம் ஆதிஷேசனுக்கு அருளியவனே போற்றி!ஓம் இசையரசனே …

108 லிங்கம் போற்றி | 108 Shiva Lingam Potri in Tamil

108 லிங்கம் போற்றி | 108 Shiva Lingam Potri in Tamil ஓம் அங்க லிங்கமே போற்றி!ஓம் அருவுரு லிங்கமே போற்றி!ஓம் அபய லிங்கமே போற்றி!ஓம் அம்ருத லிங்கமே போற்றி! ஓம் அபிஷேக லிங்கமே போற்றி!ஓம் அனாதி லிங்கமே போற்றி!ஓம் அகண்ட லிங்கமே போற்றி!ஓம் அட்சர லிங்கமே போற்றி! ஓம் அப்பு லிங்கமே போற்றி!ஓம் ஆதி லிங்கமே போற்றி!ஓம் ஆதார லிங்கமே போற்றி!ஓம் ஆத்ம லிங்கமே போற்றி! ஓம் ஆனந்த லிங்கமே போற்றி!ஓம் ஆகாச லிங்கமே …