உத்திரம் நட்சத்திர தேவாரப் பாடல்கள்

உத்திரம் நட்சத்திர தேவாரப் பாடல்கள்:

27 நட்சத்திர தேவாரப் பாடல்கள்

போழும் மதியும் புனக் கொன்றைப்
புனர்சேர் சென்னிப் புண்ணியா!
சூழம் அரவச் சுடர்ச் சோதீ
உன்னைத் தொழுவார் துயர் போக
வாழும் அவர்கள் அங்கங்கே
வைத்த சிந்தை உய்த்து ஆட்ட
ஆழும் திரைக்காவிரிக் கோட்டத்து
ஐயாறு உடைய அடிகளே.