Category «திருப்புகழ் | Thiruppugazh»

திருப்புகழ் பாடல் 366 | Thiruppugazh Song 366

திருப்புகழ் பாடல் 366 – திருவானைக்காவல்: வேலைப் போல்விழி | Thiruppugazh Song 366 தானத் தானன தத்தன தத்தனதானத் தானன தத்தன தத்தனதானத் தானன தத்தன தத்தன – தனதான பாடல் வேலைப் போல்விழி யிட்டும ருட்டிகள்காமக் ரோதம்வி ளைத்திடு துட்டிகள்வீதிக் கேதிரி பப்பர மட்டைகள் – முலையானை மேலிட் டோபொர விட்டபொ றிச்சிகள்மார்பைத் தோளைய சைத்துந டப்பிகள்வேளுக் காண்மைசெ லுத்துச மர்த்திகள் – களிகூருஞ் சோலைக் கோகில மொத்தமொ ழிச்சிகள்காசற் றாரையி தத்திலொ ழிச்சிகள்தோலைப் …

திருப்புகழ் பாடல் 365 | Thiruppugazh Song 365

திருப்புகழ் பாடல் 365 – திருவானைக்காவல்: பரிமள மிகவுள | Thiruppugazh Song 365 ராகம் – தேஷ்தாளம் – அங்கதாளம் (7 1/2) (எடுப்பு – 1/2 இடம்) தனதன தனதன தாந்த தானனதனதன தனதன தாந்த தானனதனதன தனதன தாந்த தானன – தனதான பாடல் பரிமள மிகவுள சாந்து மாமதமுருகவிழ் வகைமலர் சேர்ந்து கூடியபலவரி யளிதுயில் கூர்ந்த வானூறு – முகில்போலே பரவிய இருள்செறி கூந்தல் மாதர்கள்பரிபுர மலரடி வேண்டி யேவியபணிவிடை களிலிறு …

திருப்புகழ் பாடல் 364 | Thiruppugazh Song 364

திருப்புகழ் பாடல் 364 – திருவானைக்காவல்: நிறைந்த துப்பிதழ் | Thiruppugazh Song 364 தனந்த தத்தன தானான தானனதனந்த தத்தன தானான தானனதனந்த தத்தன தானான தானன – தந்ததான பாடல் நிறைந்த துப்பிதழ் தேனூறல் நேரெனமறந்த ரித்தக ணாலால நேரெனநெடுஞ்சு ருட்குழல் ஜீமூத நேரென – நெஞ்சின்மேலே நெருங்கு பொற்றன மாமேரு நேரெனமருங்கு நிட்கள ஆகாச நேரெனநிதம்ப முக்கணர் பூணார நேரென – நைந்துசீவன் குறைந்தி தப்பட வாய்பாடி யாதரவழிந்த ழைத்தணை மேல்வீழு மாலொடுகுமண்டை …

திருப்புகழ் பாடல் 363 | Thiruppugazh Song 363

திருப்புகழ் பாடல் 363 – திருவானைக்காவல்: நாடித் தேடி | Thiruppugazh Song 363 ராகம் – சுத்த சாவேரிதாளம் – அங்கதாளம் (6) தகிட – 1 1/2, தகிட – 1 1/2, தகதிமிதக – 3தானத் தானத் – தனதான பாடல் நாடித் தேடித் – தொழுவார்பால்நானத் தாகத் – திரிவேனோ மாடக் கூடற் – பதிஞானவாழ்வைச் சேரத் – தருவாயே பாடற் காதற் – புரிவோனேபாலைத் தேனொத் – தருள்வோனே ஆடற் …

திருப்புகழ் பாடல் 362 | Thiruppugazh Song 362

திருப்புகழ் பாடல் 362 – திருவானைக்காவல்: குருதி புலால் | Thiruppugazh Song 362 ராகம் – ரஞ்சனிதாளம் – அங்கதாளம் (8) தகதிமி – 2, தகதகிட – 2 1/2, தகிட – 1 1/2, தகதிமி – 2தனதன தானந்த தான தந்தனதனதன தானந்த தான தந்தனதனதன தானந்த தான தந்தன – தனதான பாடல் குருதிபு லாலென்பு தோன ரம்புகள்கிருமிகள் மாலம்பி சீத மண்டியகுடர்நிணம் ரோமங்கள் மூளை யென்பன – பொதிகாயக் …

திருப்புகழ் பாடல் 361 | Thiruppugazh Song 361

திருப்புகழ் பாடல் 361 – திருவானைக்காவல்: காவிப்பூவை | Thiruppugazh Song 361 தானத் தான தான தனதனதானத் தான தான தனதனதானத் தான தான தனதன – தனதான பாடல் காவிப் பூவை யேவை யிகல்கவனநீலத் தால கால நிகர்வனகாதிப் போக மோக மருள்வன – இருதோடார் காதிற் காதி மோதி யுழல்கணமாயத் தார்கள் தேக பரிசனகாமக் ரோத லோப மதமிவை – சிதையாத பாவிக் காயு வாயு வலம்வரலாலிப் பார்கள் போத கருமவுபாயத் தான …

திருப்புகழ் பாடல் 360 | Thiruppugazh Song 360

திருப்புகழ் பாடல் 360 – திருவானைக்காவல்: கருமுகில் திரளாக | Thiruppugazh Song 360 தனதனதன தானத் தானனதனதனதன தானத் தானனதனதனதன தானத் தானன – தனதான பாடல் கருமுகில்திர ளாகக் கூடியஇருளெனமரு ளேறித் தேறியகடிகமழள காயக் காரிகள் – புவிமீதே கனவியவிலை யோலைக் காதிகள்முழுமதிவத னேரப் பாவைகள்களவியமுழு மோசக் காரிகள் – மயலாலே பரநெறியுண ராவக் காமுகர்உயிர்பலிகொளு மோகக் காரிகள்பகழியைவிழி யாகத் தேடிகள் – முகமாயப் பகடிகள்பொரு ளாசைப் பாடிகளுருவியதன பாரக் கோடுகள்படவுளமழி வேனுக் கோரருள் …

திருப்புகழ் பாடல் 359 | Thiruppugazh Song 359

திருப்புகழ் பாடல் 359 – திருவானைக்காவல்: ஓல மறை | Thiruppugazh Song 359 ராகம் – ஹம்ஸாநந்திதாளம் – அங்கதாளம் (7 1/2) தகிட – 1 1/2, தகிட – 1 1/2, தகதகிட – 2 1/2, தகதிமி – 2தான தனன தனதந்த தந்தனதான தனன தனதந்த தந்தனதான தனன தனதந்த தந்தன – தனதான பாடல் ஓல மறைக ளறைகின்ற வொன்றதுமேலை வெளியி லொளிரும் பரஞ்சுடர்ஓது சரியை க்ரியையும் புணர்ந்தவ …

திருப்புகழ் பாடல் 358 | Thiruppugazh Song 358

திருப்புகழ் பாடல் 358 – திருவானைக்காவல்: உரைக்காரிகை | Thiruppugazh Song 358 தனத்தா தனத்தா தனத்தா தனத்தாதனத்தா தனத்தான – தனதான பாடல் உரைக்கா ரிகைப்பா லெனக்கே முதற்பேருனக்கோ மடற்கோவை – யொன்றுபாட உழப்பா திபக்கோ டெழுத்தா ணியைத்தேடுனைப்பா ரிலொப்பார்கள் – கண்டிலேன்யான் குரைக்கா னவித்யா கவிப்பூ பருக்கேகுடிக்காண் முடிப்போடு – கொண்டுவாபொன் குலப்பூ ணிரத்நா திபொற்றூ செடுப்பாயெனக்கூ றிடர்ப்பாடின் – மங்குவேனோ அரைக்கா டைசுற்றார் தமிழ்க்கூ டலிற்போய்அனற்கே புனற்கேவ – ரைந்தஏடிட் டறத்தா யெனப்பேர் …