1008 முருகன் போற்றி வரிகள் | 1008 Murugan Potri

1008 முருகன் போற்றி வரிகள் | 1008 Murugan Potri

திரு அருணகிரிநாதர் அருளிய திருப்புகழில் இருந்து 1000க்கும் மேற்பட்ட முருகா போற்றிகள் இந்த பதிவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த முருகன் போற்றிகளை கொண்டு முருக வழிபாடு செய்து முருகனின் அருள் பெற்று பெரு வாழ்வு வாழ வேண்டும் என்று இறையருளை வேண்டி 1008 முருகன் போற்றிகள் இதோ உங்களுக்காக.

 1. ஓம் அக்கண மணமருள் பெருமாளே போற்றி (Thiruppugazh 1 – திருப்புகழ் 1)
 2. ஓம் அகத்ய மாமுநி பொருப்பின் மேவிய தம்பிரானே போற்றி (Thiruppugazh 631 – திருப்புகழ் 631)
 3. ஓம் அசபைசெகர் சோதி நாத பெருமாளே போற்றி (Thiruppugazh 1165 – திருப்புகழ் 1165)
 4. ஓம் அசுரரை வெட்டிச் சங்கார மாடிய பெருமாளே போற்றி (Thiruppugazh 827 – திருப்புகழ் 827)
 5. ஓம் அசுரர் மாள வேலேவு பெருமாளே போற்றி (Thiruppugazh 1054 – திருப்புகழ் 1054)
 6. ஓம் அசுரர்குலம் பாழ்க்க வேலெ டுத்த பெருமாளே போற்றி (Thiruppugazh 1130 – திருப்புகழ் 1130)
 7. ஓம் அஞ்சாநெஞ் சாக்கந் தரவல பெருமாளே போற்றி (Thiruppugazh 674 – திருப்புகழ் 674)
 8. ஓம் அடங்கப் பெருமாளே போற்றி (Thiruppugazh 54 – திருப்புகழ் 54)
 9. ஓம் அடங்கைவே லுறவிடும் பெருமாளே போற்றி (Thiruppugazh 1103 – திருப்புகழ் 1103)
 10. ஓம் அடல்மருக குமரேச மேலாய வானோர்கள் பெருமாளே போற்றி (Thiruppugazh 1153 – திருப்புகழ் 1153)
 11. ஓம் அடியவர் கயிலைக் கான பெருமாளே போற்றி (Thiruppugazh 517 – திருப்புகழ் 517)
 12. ஓம் அடியவர்கள் பாட லுக்கி சைந்த பெருமாளே போற்றி (Thiruppugazh 1132 – திருப்புகழ் 1132)
 13. ஓம் அடியார்க் கெளிய பெருமாளே போற்றி (Thiruppugazh 72 – திருப்புகழ் 72)
 14. ஓம் அடியார்க்கு நல்ல பெருமாளே போற்றி (Thiruppugazh 477 – திருப்புகழ் 477)
 15. ஓம் அணங்கை மணமுன் புணர்ந்த பெருமாளே போற்றி (Thiruppugazh 1167 – திருப்புகழ் 1167)
 16. ஓம் அணிய கயல் உகளும் வயல் அத்திப்பட்டில் உறை பெருமாளே போற்றி
 17. ஓம் அணைதெய்வா னைத்தனமு மேமகிழ்ந் துபுணர் தம்பிரானே போற்றி
 18. ஓம் அண்ட ருந்தொழு செந்திலி லின்புறு தம்பிரானே போற்றி
 19. ஓம் அண்டரய னும்பரவு தம்பிரானே போற்றி
 20. ஓம் அண்டர்சிறை வெட்டி விட்ட பெருமாளே போற்றி
 21. ஓம் அண்மி விரும்பிய பெருமாளே போற்றி
 22. ஓம் அதனிற்குடி யாயி ருந்தருள் பெருமாளே போற்றி
 23. ஓம் அதிகை மாநகர் மருவிய சசிமகள் பெருமாளே போற்றி
 24. ஓம் அதிப ராக்ரம வீரா வானவர் பெருமாளே போற்றி
 25. ஓம் அதிபஇடைக் கழிமேவு பெருமாளே போற்றி
 26. ஓம் அத்திக்கரை யிச்சித் துறைதரு பெருமாளே போற்றி
 27. ஓம் அந்தசுர காலப் பெருமாளே போற்றி
 28. ஓம் அன்றஞ் சலென்ற பெருமாளே போற்றி
 29. ஓம் அபய மெனவணை பழநி மருவிய பெருமாளே போற்றி
 30. ஓம் அப்பா குமரப் பெருமாளே போற்றி
 31. ஓம் அமரரை யுஞ்சிறை மீட்டருள் பெருமாளே போற்றி
 32. ஓம் அமரர் லோகம் வாழ வைத்த பெருமாளே போற்றி
 33. ஓம் அமரர்க் கரசாகிய பெருமாளே போற்றி
 34. ஓம் அமரர்சிறை மீட்ட பெருமாளே போற்றி
 35. ஓம் அமரர்பதி வாழ வைத்த பெருமாளே போற்றி
 36. ஓம் அமராபதி யதில்வாழ்பவர் தம்பிரானே போற்றி
 37. ஓம் அமரும் அரகர சிவசுத அடியவர் பெருமாளே போற்றி
 38. ஓம் அமரேசனை முழுதுங் காத்த பெருமாளே போற்றி
 39. ஓம் அமர்செய வல்ல பெருமாளே போற்றி
 40. ஓம் அமர்த்தி விட்டசு வாமீ அடியவர் தம்பிரானே போற்றி
 41. ஓம் அமளிந லங்கொள் பெருமாளே போற்றி
 42. ஓம் அமுத மென்குயங் களின்மு யங்கிய பெருமாளே போற்றி
 43. ஓம் அமைந்த வேலும் புயமிசை மேவிய பெருமாளே போற்றி
 44. ஓம் அம்பலச்சிதம்ப ரத்தமர்ந்த தம்பிரானே போற்றி
 45. ஓம் அம்பலத் தாடுமவர் தம்பிரானே போற்றி
 46. ஓம் அயனைக் குட்டிய பெருமாளே போற்றி
 47. ஓம் அயிலாபு கழ்ந்தவர்கள் பெருமாளே போற்றி
 48. ஓம் அயிலும் மயிலும் அழகு முடைய பெருமாளே போற்றி
 49. ஓம் அரக்கர் தலைக் குலை கொத்திய வேளே போற்றி
 50. ஓம் அரசுநிலை யிட்ட பெருமாளே போற்றி
 51. ஓம் அரநிம லர்க்கு நன்றி போதித்த பெருமாளே போற்றி
 52. ஓம் அரனருள்சற் புதல்வோனே அருணகிரிப் பெருமாளே போற்றி
 53. ஓம் அரவு சதகோடி யிருடியர்கள் புகழ்ஞான பெருமாளே போற்றி
 54. ஓம் அரிபிரம புரந்த ராதியர் தம்பிரானே போற்றி
 55. ஓம் அரிய கதிர் காமத்தில் உரிய அபிராமனே போற்றி
 56. ஓம் அரிய செந்தில் வந்த பெருமாளே போற்றி
 57. ஓம் அரிய மயிலயில்கொ டிந்தம் பலத்தின்மகிழ் பெருமாளே போற்றி
 58. ஓம் அரியர பிரம புரந்த ராதியர் தம்பிரானே போற்றி
 59. ஓம் அரியர பிரமர் தம்பிரானே போற்றி
 60. ஓம் அருக்கொ ணாமலை தருக்கு லாவிய பெருமாளே போற்றி
 61.  ஓம் அருட்கு காவரு ணைப்பதி யுற்றருள் பெருமாளே போற்றி
 62. ஓம் அருட்செ றிந்தவி நாசியுள் மேவிய பெருமாளே போற்றி
 63. ஓம் அருண கிரிகுற மகளை மருவிய பெருமாளே போற்றி
 64. ஓம் அருண கிரிவாழ் பெருமாளே போற்றி
 65. ஓம் அருணகி ரிக்குட் சிறந்த மர்ந்தருள் பெருமாளே போற்றி
 66. ஓம் அருணகிரி நகரிலெழு கோபு ரத்த மர்ந்த பெருமாளே போற்றி
 67. ஓம் அருணா சலத்திலுறை பெருமாளே போற்றி
 68. ஓம் அருணாபுரி வீதியி னிற்கும் பெருமாளே போற்றி
 69. ஓம் அருணை நகர்தனி லழகுடன் மருவிய பெருமாளே போற்றி
 70. ஓம் அருணை மாநகர் மேவியு லாவிய பெருமாளே போற்றி
 71. ஓம் அருணை மீதி லேமேவு பெருமாளே போற்றி
 72. ஓம் அருணை யிறையவர்பெ ரியகோபு ரத்தில் வடபா லமர்ந்த அறுமுகப் பெருமாளே போற்றி
 73. ஓம் அருணை யிற்சித் தித்தெ னக்குத் தெளிவருள் பெருமாளே போற்றி
 74. ஓம் அருணை வந்துதென் திசைதனி லுறைதரு பெருமாளே போற்றி
 75. ஓம் அருணையின் விலங்கல் மேவு பெருமாளே போற்றி
 76. ஓம் அருணையில் வாழ்வாக மேவிய பெருமாளே போற்றி
 77. ஓம் அருள்கொ டாடி சிதம்பர மேவிய தம்பிரானே போற்றி
 78. ஓம் அருள்செம்பொற் புலியூர் மருவிய பெருமாளே போற்றி
 79. ஓம் அருள்பரங்கி ரிக்குட்சி றந்த பெருமாளே போற்றி
 80. ஓம் அருள்புதல்வ அண்ட ராஜர் பெருமாளே போற்றி
 81. ஓம் அறநாலைப் புகல்வோனே அவிநாசிப் பெருமாளே போற்றி
 82. ஓம் அறிவருளும் ஆனை முகவோனே போற்றி
 83. ஓம் அறிவை யறிவது பொருளென அருளிய பெருமாளே போற்றி
 84. ஓம் அறுமுக குறமக ளன்ப மாதவர் பெருமாளே போற்றி
 85. ஓம் அறுமுகப் பெருமாளே போற்றி
 86. ஓம் அலைபொரு தசெந்தில் தங்கிய பெருமாளே போற்றி
 87. ஓம் அலையாமலை மேவிய பத்தர்கள் பெருமாளே போற்றி
 88. ஓம் அலைவாயு கந்த பெருமாளே போற்றி
 89. ஓம் அழக தாய்வரும் பெருமாளே போற்றி
 90. ஓம் அழகதிரு வேர கத்தின் முருகோனே போற்றி
 91. ஓம் அழகர்தென் மாதைக் கேயுறை பெருமாளே போற்றி
 92. ஓம் அழகினு டனமரு மரகர சிவசிவ பெருமாளே போற்றி
 93. ஓம் அழகிய திருச்சிற் றம்ப லம்புகு பெருமாளே போற்றி
 94. ஓம் அழகியசு வாமி மலையில மர்ந்தருள் பெருமாளே போற்றி
 95. ஓம் அழகியதிரு வானைக் காவுறை பெருமாளே போற்றி
 96. ஓம் அழகு திருத்தணி மலையில் நடித்தருள் பெருமாளே போற்றி
 97. ஓம் அழகு மயிலை நடத்து பெருமாளே போற்றி
 98. ஓம் அழகு மாண்மையு மிலகிய சரவண பெருமாளே போற்றி
 99. ஓம் அழகு முடைய பெருமாளே போற்றி
 100. ஓம் அழகுக் கோயில் மீதில் மருவிய பெருமாளே போற்றி
 101. ஓம் அழகுசி றக்கக் காஞ்சி மேவிய பெருமாளே போற்றி
 102. ஓம் அழகுபெற நெறிவருடி யண்டருந் தொண்டுறுந் தம்பிரானே போற்றி
 103. ஓம் அழகொ டும்பழு வூர்க்குள் மேவிய பெருமாளே போற்றி
 104. ஓம் அவச முடன்மல ரடிதொழு துருகிய பெருமாளே போற்றி
 105. ஓம் அவன் ஆள் உலகம் குடி ஏற்றிய பெருமாளே போற்றி
 106. ஓம் அவைதரு வித்தருள் பெருமாளே போற்றி
 107. ஓம் ஆசை உற்று அயரும் அச் சேவகப் பெருமாளே போற்றி
 108. ஓம் ஆசை பற்றிஅரு ணாச லத்தின்மகிழ் பெருமாளே போற்றி
 109. ஓம் ஆசைமரு வுஞ்சோதி பெருமாளே போற்றி
 110. ஓம் ஆடானை நித்தமுறை பெருமாளே போற்றி
 111. ஓம் ஆதாரத் தொளியானே ஆரூரிற் பெருமாளே போற்றி
 112. ஓம் ஆதிச் சோலைம லைப்பதி யிற்றிகழ் பெருமாளே போற்றி
 113. ஓம் ஆதிமுத லாக வந்த பெருமாளே போற்றி
 114. ஓம் ஆதியரு ணாசல மமர்ந்த பெருமாளே போற்றி
 115. ஓம் ஆதியான செந்தில் வாழ்வதான பெருமாளே போற்றி
 116. ஓம் ஆதுலருக் காறுமுகப் பெருமாளே போற்றி
 117. ஓம் ஆனை முகார்க னிட்ட பெருமாளே போற்றி
 118. ஓம் ஆனைக் காவினி லப்பர்ப்ரி யப்படு பெருமாளே போற்றி
 119. ஓம் ஆனைக் காவில் மேவி யருளிய பெருமாளே போற்றி
 120. ஓம் ஆனைமுகற் கிளையோனே ஆறுமுகப் பெருமாளே போற்றி
 121. ஓம் ஆபத்தி லஞ்ச லென்ற பெருமாளே போற்றி
 122. ஓம் ஆர ணத்தினார் வாழ்வே நமோநம தம்பிரானே போற்றி
 123. ஓம் ஆரத்தினை எழுதி வனத்தே எற்றிய பெருமாளே போற்றி
 124. ஓம் ஆர்ப்பெழச் சாடவல பெருமாளே போற்றி
 125. ஓம் ஆறுதிருப் பதியில்வளர் பெருமாளே போற்றி
 126. ஓம் ஆவி னன்குடி மீதி லங்கிய பெருமாளே போற்றி
 127. ஓம் ஆவி னன்குடி யோனேசு ராதிபர் பெருமாளே போற்றி
 128. ஓம் ஆவி னன்குடி வாழ்வா னதேவர்கள் பெருமாளே போற்றி
 129. ஓம் ஆவி னன்குடி வெற்பினி னிற்கும் பெருமாளே போற்றி
 130. ஓம் இஞ்சிகுடிப் பார்வ தீச ரருளிய பெருமாளே போற்றி
 131. ஓம் இட்டசிறை விட்ட பெருமாளே போற்றி
 132. ஓம் இணைநா கையில்வாழ் பெருமாளே போற்றி
 133. ஓம் இணையிலி ரத்னச் சிகண்டி யூருறை பெருமாளே போற்றி
 134. ஓம் இதயத்திட மேமருவு பெருமாளே போற்றி
 135. ஓம் இந்திர கோமான் நீள்வானமரர் கந்தருவானோர் ஏனோர் பெருமாளே போற்றி
 136. ஓம் இனிய கரபுரப் பதியி லறுமுகப் பெருமாளே போற்றி
 137. ஓம் இமையவர் ஏதம் தீர்த்த பெருமாளே போற்றி
 138. ஓம் இமையவள்த னால்ம கிழ்ந்த பெருமாளே போற்றி
 139. ஓம் இருதனவி நோதப் பெருமாளே போற்றி
 140. ஓம் இருப்பழநிக் கிரிக்குமரப் பெருமாளே போற்றி
 141. ஓம் இறக்கப் போர்செய்த பெருமாளே போற்றி
 142. ஓம் இலகிய சசிப்பெண் மேவு பெருமாளே போற்றி
 143. ஓம் இலஞ்சி மருவிய பெருமாளே போற்றி
 144. ஓம் இளைத்தஅயிற் கரக்குமரப் பெருமாளே போற்றி
 145. ஓம் ஈச னோடு ப்ரியப்படு பெருமாளே போற்றி
 146. ஓம் ஈசன் முக்கணி ருத்தன ளித்தருள் பெருமாளே போற்றி
 147. ஓம் ஈடேற வைத்தபுகழ் பெருமாளே போற்றி
 148. ஓம் ஈறில் பந்தணைந லூர மர்ந்துவளர் தம்பிரானே போற்றி
 149. ஓம் உண்ட நெஞ்சறி தேனே வானோர் பெருமாளே போற்றி
 150. ஓம் உத்தர கோசத் தலமுறை கந்தப் பெருமாளே போற்றி
 151. ஓம் உனது தாளை வணங்கிட அருள் செய்வாய் போற்றி
 152. ஓம் உம்பர் கும்பர் நம்பு தம்பிரானே போற்றி
 153. ஓம் உரகனும் புலி கண்ட ஊர்மகிழ் தம்பிரானே போற்றி
 154. ஓம் உருகு முருகப் பெருமாளே போற்றி
 155. ஓம் உரைதரு தேவாசு ராதிபர் பெருமாளே போற்றி
 156. ஓம் உலக முழுதொரு நொடியினில் வலம்வரு பெருமாளே போற்றி
 157. ஓம் உலகமும் புரந்த பெருமாளே போற்றி
 158. ஓம் உலகுகுடி யேற்றிய பெருமாளே போற்றி
 159. ஓம் உளமு மாட வாழ்தேவர் பெருமாளே போற்றி
 160. ஓம் ஊதி கிரிக்குட் கருத்து கந்தருள் பெருமாளே போற்றி
 161. ஓம் ஊதிமலை மீது கந்த பெருமாளே போற்றி
 162. ஓம் ஊமைத் தேவர்கள் தம்பிரானே போற்றி
 163. ஓம் எட்டிகு டிப்பதி வேலா மேலோர் பெருமாளே போற்றி
 164. ஓம் எணுபஞ்ச ணையின்மருவு பெருமாளே போற்றி
 165. ஓம் எண்க ணங்க மர்ந்தி ருந்த பெருமாளே போற்றி
 166. ஓம் எதிரு நிசிசர ரைப்பெலி யிட்டருள் பெருமாளே போற்றி
 167. ஓம் எத்தினார்க் கெளிய பெருமாளே போற்றி
 168. ஓம் எந்தைபூ சித்துமகிழ் தம்பிரானே போற்றி
 169. ஓம் எனது மகவென வுமைதரு மிமையவர் பெருமாளே போற்றி
 170. ஓம் எனவொரு அயில்தொட்ட அரசே யிமையோர் பெருமாளே போற்றி
 171. ஓம் என்காதல் மாலைமுடி ஆறுமுக வாவமரர் பெருமாளே போற்றி
 172. ஓம் என்றும் பொழுது போக்கிய பெருமாளே போற்றி
 173. ஓம் எறிந்திட்டு விளையாடு பெருமாளே போற்றி
 174. ஓம் எழுகரை நாட்டவர் தம்பிரானே போற்றி
 175. ஓம் ஏக நாயகா லோக நாயகா இமையவர் பெருமாளே போற்றி
 176. ஓம் ஏரக பொருப்பிற் பூத்த பெருமாளே போற்றி
 177. ஓம் ஏரகத் தமர்ந்த பெருமாளே போற்றி
 178. ஓம் ஏரகத் திறைவ னென இருந்தனையே போற்றி
 179. ஓம் ஏழைக் கிரங்கும் பெருமாளே போற்றி
 180. ஓம் ஐந்துகரத் தானைமுகப் பெருமாளே போற்றி
 181. ஓம் ஒடுக்கத் துச்செறி வாய்த்த லத்துறை பெருமாளே போற்றி
 182. ஓம் ஒண் பரம் திரு அம்பலம் திகழ் தம்பிரானே போற்றி
 183. ஓம் ஒருதனி வேலேவிய பெருமாளே போற்றி
 184. ஓம் ஒருமயி லைப்பதி வாழ்வே தேவர்கள் பெருமாளே போற்றி
 185. ஓம் ஒருவனே செச்சை மருவு நேர் சித்ர உருவனே மிக்க பெருமாளே போற்றி
 186. ஓம் ஒள் குக்(கு)டக் கொற்றக் கொடியுள பெருமாளே போற்றி
 187. ஓம் ஓத மறை ராமெசுர மேவும் குமரா அமரர் பெருமாளே போற்றி
 188. ஓம் ஓது என்றுஅழகுடன் அன்று ஓதும் பெருமாளே போற்றி
 189. ஓம் ஓரெ ழுத்தி லாறெ ழுத்தை யோது வித்த பெருமாளே போற்றி
 190. ஓம் கங்கைப் பதிநதி காசியில் மேவிய பெருமாளே போற்றி
 191. ஓம் கச்சி நத்தி நாட்கொள் பெருமாளே போற்றி
 192. ஓம் கச்சிக்கச் சாலையில் மேவிய பெருமாளே போற்றி
 193. ஓம் கச்சிச் சொக்கப் பெருமாளே போற்றி
 194. ஓம் கடகமுட னமர்பொருத பெருமாளே போற்றி
 195. ஓம் கடற்கச்சிப் பதிச்சொக்கப் பெருமாளே போற்றி
 196. ஓம் கடலெனவு டைந்தவுண ரோடத் தாக்கிய பெருமாளே போற்றி
 197. ஓம் கடவட மலையுறை பெருமாளே போற்றி
 198. ஓம் கடவுட்சக் கிரவர்த்திப் பெருமாளே போற்றி
 199. ஓம் கடவுள்செக சோதிப் பெருமாளே போற்றி
 200. ஓம் கடினத னத்திற் கலந்தி லங்கிய தம்பிரானே போற்றி
 201. ஓம் கணபதி யாருக்கு இளைய விநோதப் பெருமாளே போற்றி
 202. ஓம் கதலிவன மேவு பெருமாளே போற்றி
 203. ஓம் கதிசெய்நதி வந்துறுந் தென்கடம் பந்துறைப் பெருமாளே போற்றி
 204. ஓம் கதியேசொற் பரவேளே கருவூரிற் பெருமாளே போற்றி
 205. ஓம் கதிரகா மக்கிரிப் பெருமாளே போற்றி
 206. ஓம் கதிர்க்காம முற்றார் முருகோனே போற்றி
 207. ஓம் கநககிரி யிலகு கந்தப் பெருமாளே போற்றி
 208. ஓம் கந்தசு ரேசர் பெருமாளே போற்றி
 209. ஓம் கந்தன் என்று அண்டர் அண்டமும் தொழும் பெருமாளே போற்றி
 210. ஓம் கந்தன்குடி யின்தங்கிய பெருமாளே போற்றி
 211. ஓம் கந்தப் பொழில்திகழ் குருமலை மருவிய பெருமாளே போற்றி
 212. ஓம் கந்தா செந்திற் பெருமாளே போற்றி
 213. ஓம் கந்தி யோடகஞ் சேர்பழநி வாழ்குமர பெருமாளே போற்றி
 214. ஓம் கனக சபைதனில் மேவிய கந்தப் பெருமாளே போற்றி
 215. ஓம் கனகசபை மருவு கந்தப் பெருமாளே போற்றி
 216. ஓம் கனல்மால் வரைசேர் பெருமாளே போற்றி
 217. ஓம் கனவயற் றிகழ்திருக் கரபுரத் தறுமுகப் பெருமாளே போற்றி
 218. ஓம் கனவிலு மறியாப் பெருமாளே போற்றி
 219. ஓம் கம்பலத் திற்குற மங்கைபக் கத்துறை தம்பிரானே போற்றி
 220. ஓம் கம்பை நகர்மீத மர்ந்த பெருமாளே போற்றி
 221. ஓம் கயத்தொடுகைப் பிடித்தமணப் பெருமாளே போற்றி
 222. ஓம் கயநிறை வளமுறு சிவகிரி மருவிய பெருமாளே போற்றி
 223. ஓம் கயப்பதி வாழ்வான தேவர்கள் பெருமாளே போற்றி
 224. ஓம் கயர்ந்தோர்க் களிக்கும் பெருமாளே போற்றி
 225. ஓம் கரகுலி சேந்த்ரர் தங்கள் பெருமாளே போற்றி
 226. ஓம் கரபுரியில் வீறு பெருமாளே போற்றி
 227. ஓம் கரிமுகவ னிளைய கந்தப் பெருமாளே போற்றி
 228. ஓம் கரிய வேடுவர் சிறுமியொ டுருகிய பெருமாளே போற்றி
 229. ஓம் கரிவனம் வாழ்சம்பு நாதர் தந்தருள் பெருமாளே போற்றி
 230. ஓம் கருணை பொழிந்து மேவிய பெருமாளே போற்றி
 231. ஓம் கருணை யுமைதரு சரவண சுரபதி பெருமாளே போற்றி
 232. ஓம் கருணைய தமிழிற் பாடல் கேட்டருள் பெருமாளே போற்றி
 233. ஓம் கருணையில் உறையும் பெருமாளே போற்றி
 234. ஓம் கருணையு மொப்பிலாப் பெருமாளே போற்றி
 235. ஓம் கருது வார்ம னம்பு குந்த பெருமாளே போற்றி
 236. ஓம் கருவூ ரழகப் பெருமாளே போற்றி
 237. ஓம் கருவைப் பதிக்குளுறை பெருமாளே போற்றி
 238. ஓம் கர்த்தாவுக் கேற்கப் பொருளருள் பெருமாளே போற்றி
 239. ஓம் கறிந்தோர்க் களிக்கும் பெருமாளே போற்றி
 240. ஓம் கற்பகத் தோப்புக் காத்த பெருமாளே போற்றி
 241. ஓம் கற்பதரு நாடர் பெருமாளே போற்றி
 242. ஓம் கற்பினுக் குற்றுபுணர் பெருமாளே போற்றி
 243. ஓம் கற்றுற் றுணர்போதா கச்சிப் பெருமாளே போற்றி
 244. ஓம் கலைநூலுடை முருகாவழ லோங்கிய வோங்கலின்வண் பெருமாளே போற்றி
 245. ஓம் களிப்பொடுகைப் பிடித்தமணப் பெருமாளே போற்றி
 246. ஓம் கழகு பெறநிலை பெறவர மருளிய பெருமாளே போற்றி
 247. ஓம் கழல்ப ணிந்துநின் றமரர்கள் தொழவல பெருமாளே போற்றி
 248. ஓம் கழியிற் குமரப் பெருமாளே போற்றி
 249. ஓம் கழுகு மலைமகா நகர்க்குள் மேவிய பெருமாளே போற்றி
 250. ஓம் கழுகும லைக்குட் சிறக்க மேவிய பெருமாளே போற்றி
 251. ஓம் கழுமலந கர்க்குமர பெருமாளே போற்றி
 252. ஓம் கவிஞரு சாத்துணைப் பெருமாளே போற்றி
 253. ஓம் கவுணியர் வேந்த தேவர் பெருமாளே போற்றி
 254. ஓம் கவுரிதி ருக்கொட் டமர்ந்த இநதிரர் தம்பிரானே போற்றி
 255. ஓம் கவுரியம் பைக்குப் புத்ரஎ வர்க்கும் பெருமாளே போற்றி
 256. ஓம் காசம்பழ னாபுரி மேவிய பெருமாளே போற்றி
 257. ஓம் காசி கங்கையில் மேவிய பெருமாளே போற்றி
 258. ஓம் காசி யிற்பிர தாப மாயுறை பெருமாளே போற்றி
 259. ஓம் காஞ்சி ரங்குடி ஆறு முகத்தெம் பெருமாளே போற்றி
 260. ஓம் காஞ்சிப்பதி மாநகர் மேவிய பெருமாளே போற்றி
 261. ஓம் காணெங்கள் பழநி மேவு பெருமாளே போற்றி
 262. ஓம் காதல் சோலைவளர் வெற்பிலுறை முத்தர்புகழ் தம்பிரானே போற்றி
 263. ஓம் காதல்மி குத்துமி கப்ர மித்தருள் தம்பிரானே போற்றி
 264. ஓம் கானப்பேரிற் பெருமாளே போற்றி
 265. ஓம் கானமயில் மேல்த ரித்த பெருமாளே போற்றி
 266. ஓம் காம கச்சியிற் சால மேவுபொற் பெருமாளே போற்றி
 267. ஓம் காம சுந்தரி வாழ்வே தேவர்கள் பெருமாளே போற்றி
 268. ஓம் காமவேள் மைத்துனப் பெருமாளே போற்றி
 269. ஓம் காமாரி வாமி பெற்ற பெருமாளே போற்றி
 270. ஓம் காமாவறு சோம போற்றி
 271. ஓம் கார சமந்திர மீத மர்ந்தருள் தம்பிரானே போற்றி
 272. ஓம் கால னாடல் தவிர்க்கும் பெருமாளே போற்றி
 273. ஓம் காலன் முதுகை விரிக்கும் பெருமாளே போற்றி
 274. ஓம் கால்வி லங்கு களைத்த றித்த பெருமாளே போற்றி
 275. ஓம் காழிப்பதி மேவி யுகந்த பெருமாளே போற்றி
 276. ஓம் காவ ளூர்தனில் முத்தமி ழுந்தெரி பெருமாளே போற்றி
 277. ஓம் காவான நாடர்கள் பகைச்ச வட்டிய தம்பிரானே போற்றி
 278. ஓம் காவேரி வடகரைச் சாமி மலையுறை தம்பிரானே போற்றி
 279. ஓம் கிரவுஞ் சக்கிரி வகிர்ந்த வேலுள பெருமாளே போற்றி
 280. ஓம் கீரனூர் உறை சத்தி தரித்து அருள் பெருமாளே போற்றி
 281. ஓம் குகசர வணபவ வாய்ந்த தேவர்கள் பெருமாளே போற்றி
 282. ஓம் குக்குடக் கொடிதரித்த பெருமாளே போற்றி
 283. ஓம் குடசை மாநகர் வாழ்வுற மேவிய பெருமாளே போற்றி
 284. ஓம் குடிலிற்குற மானொடு மேவிய பெருமாளே போற்றி
 285. ஓம் குடிவளர் கந்தப் பெருமாளே போற்றி
 286. ஓம் குணங்கூடி யேவாழு பெருமாளே போற்றி
 287. ஓம் குணவமு துய்க்கத் தெளிந்து கொண்டருள் தம்பிரானே போற்றி
 288. ஓம் குத்திவெட் டிப்பொருத பெருமாளே போற்றி
 289. ஓம் குத்துப்பட ஒத்துப் பொரவல பெருமாளே போற்றி
 290. ஓம் குன்றமெ றிந்த பெருமாளே போற்றி
 291. ஓம் குன்றுக ளெங்கினு மேவ ளர்ந்தருள் பெருமாளே போற்றி
 292. ஓம் குன்றுதோ றாடல் மேவிய பெருமாளே போற்றி
 293. ஓம் குமரகு றத்தி நம்பு பெருமாளே போற்றி
 294. ஓம் குமரகுரு கார்த்திகைப் பெருமாளே போற்றி
 295. ஓம் குமரகுரு பரஅமரர் வானாடர் பேணஅருள் தம்பிரானே போற்றி
 296. ஓம் குமரகோட் டத்த மர்ந்த பெருமாளே போற்றி
 297. ஓம் குமரனே யமரர்தம் பெருமாளே போற்றி
 298. ஓம் கும்பகொணத் தாறுமுகப் பெருமாளே போற்றி
 299. ஓம் கும்பகோ ணத்திலுறை பெருமாளே போற்றி
 300. ஓம் கும்பமுநி கும்பிடுந் தம்பிரானே போற்றி
 301. ஓம் குரங்காடு துறைக்குமரப் பெருமாளே போற்றி
 302. ஓம் குருகிரி மேவிய பெருமாளே போற்றி
 303. ஓம் குருகுமர பழநிவளர் வெற்புத் தனிற்றிகழு பெருமாளே போற்றி
 304. ஓம் குருபர னெனவரு கூந்த லூருறை பெருமாளே போற்றி
 305. ஓம் குருபர பழநியி லென்று மேவிய பெருமாளே போற்றி
 306. ஓம் குருமலை மருவிய பெருமாளே போற்றி
 307. ஓம் குருமலை மீத மர்ந்த பெருமாளே போற்றி
 308. ஓம் குருமலையின் மருவுகுரு நாத வும்பர்தம் பெருமாளே போற்றி
 309. ஓம் குருமலையின் மேல மர்ந்த பெருமாளே போற்றி
 310. ஓம் குறமகள் பாதம் போற்று பெருமாளே போற்றி
 311. ஓம் குறவர் சுந்தரி யோடே கூடிய பெருமாளே போற்றி
 312. ஓம் குறவர்மக ளைப்பு ணர்ந்த பெருமாளே போற்றி
 313. ஓம் குறுக விடவல பெருமாளே போற்றி
 314. ஓம் குறையா மெய்த்தவர் பெருமாளே போற்றி
 315. ஓம் குறைவி லிமையவர் பெருமாளே போற்றி
 316. ஓம் குற்றால ரிடத்தி லுற்றருள் பெருமாளே போற்றி
 317. ஓம் குலகிரி மகிழ்ந்து மேவு பெருமாளே போற்றி
 318. ஓம் குலகிரி யிற்புக் குற்றுரை யுக்ரப் பெருமாளே போற்றி
 319. ஓம் குலவிய மாலை மேவு பெருமாளே போற்றி
 320. ஓம் குலவு குறமக ளழகொடு தழுவிய பெருமாளே போற்றி
 321. ஓம் குலையநெடு வேல்விடும் பெருமாளே போற்றி
 322. ஓம் குளந்தை மாநகர்த் தளியுறை பெருமாளே போற்றி
 323. ஓம் குளிர்வய லூரார மேவும் பெருமாளே போற்றி
 324. ஓம் குழிக்குள் மேவிய வானோர்க ளேதொழு தம்பிரானே போற்றி
 325. ஓம் குவித்துக் கும்பிடும் பெருமாளே போற்றி
 326. ஓம் கூடற்பதி மீதினில் மேவிய பெருமாளே போற்றி
 327. ஓம் கூடிக்கு லாவு மண்டர் பெருமாளே போற்றி
 328. ஓம் கூற்றுவிழத் தாண்டியென தாகமதில் வாழ்குமர தம்பிரானே போற்றி
 329. ஓம் கெங்கு மேவிய தேவால யந்தொறு பெருமாளே போற்றி
 330. ஓம் கெடக்கன்றிய பெருமாளே போற்றி
 331. ஓம் கெர்ப்பபு ரத்தி லறுமுகப் பெருமாளே போற்றி
 332. ஓம் கேசவன் பரவுகுரு மலையில்யோ கத்த மர்ந்த பெருமாளே போற்றி
 333. ஓம் கைத்தளைக ளைந்த பெருமாளே போற்றி
 334. ஓம் கைத்தொ ழுத்த றித்து விட்ட பெருமாளே போற்றி
 335. ஓம் கைப்பி டித்த சேவகப் பெருமாளே போற்றி
 336. ஓம் கொங்கணகி ரிக்குள்வளர் பெருமாளே போற்றி
 337. ஓம் கொங்கிற் றிருச்செங் கோட்டுறை பெருமாளே போற்றி
 338. ஓம் கொங்கிற்பட் டாலி நகருறை பெருமாளே போற்றி
 339. ஓம் கொங்கு நாட்டுத் திருச்செங் கோட்டுப் பெருமாளே போற்றி
 340. ஓம் கொங்கு ராஜபு ரத்துறை பெருமாளே போற்றி
 341. ஓம் கொச்சைவாழ் முத்தமிழ்ப் பெருமாளே போற்றி
 342. ஓம் கொடுமுடிக் குமரப் பெருமாளே போற்றி
 343. ஓம் கொட்புள நற்றிரு வக்கரை யுற்றுறை பெருமாளே போற்றி
 344. ஓம் கொத்துக் கிளையுடல் பட்டுக அமர்செய்த பெருமாளே போற்றி
 345. ஓம் கொற்ற வங்குற மங்கைவி ரும்பிய தம்பிரானே போற்றி
 346. ஓம் கொற்றர்பணிக் கொட்டைநகர்ப் பெருமாளே போற்றி
 347. ஓம் கொலை அவுணருடன் உடன் அன்று அமர் பொருத பெருமாளே போற்றி
 348. ஓம் கொல்லிமலை மேனின்ற பெருமாளே போற்றி
 349. ஓம் கொழுங்கொ டுந்திண் குன்றந் தங்குந் தம்பிரானே போற்றி
 350. ஓம் கோடிநகர் மேவிவளர் பெருமாளே போற்றி
 351. ஓம் கோடை யெனும்பதி வந்த இந்திரர் பெருமாளே போற்றி
 352. ஓம் கோடைக்குள் வாழ வந்த பெருமாளே போற்றி
 353. ஓம் கோடைத் தேவப் பெருமாளே போற்றி
 354. ஓம் கோடைநகர் வாழ வந்த பெருமாளே போற்றி
 355. ஓம் கோட்டு முலைக்கதி பாகட வூருறை பெருமாளே போற்றி
 356. ஓம் கோணநகர் வந்த பெருமாளே போற்றி
 357. ஓம் கோதற் றமுதானே கூடற் பெருமாளே போற்றி
 358. ஓம் கோதி லாத குறத்திய ணைத்தருள் பெருமாளே போற்றி
 359. ஓம் கோதை யானையி னோடமர் பெருமாளே போற்றி
 360. ஓம் கோனாட்டுவி ராலி மலையுறை பெருமாளே போற்றி
 361. ஓம் கோபு ரத்த மர்ந்த பெருமாளே போற்றி
 362. ஓம் கோல மாமயி லேறும் பெருமாளே போற்றி
 363. ஓம் கோலக்குற் றாலமு லாவிய பெருமாளே போற்றி
 364. ஓம் கோலோக நாத குறமகள் பெருமாளே போற்றி
 365. ஓம் கோவே தேவே வேளே வானோர் பெருமாளே போற்றி
 366. ஓம் சகலகலை முழுதும்வல பெருமாளே போற்றி
 367. ஓம் சக்கி ரப்பளி முக்கணர் பெற்றருள் பெருமாளே போற்றி
 368. ஓம் சங்கர தியாகர் வந்து உறை ந(ல்)லூர் அமர்ந்து வளர் தம்பிரானே போற்றி
 369. ஓம் சஞ்சல மறுத்த பெருமாளே போற்றி
 370. ஓம் சண்ட விக்ரம வேலேவிய பெருமாளே போற்றி
 371. ஓம் சண்பை யம்பதி மருவிய அமரர்கள் பெருமாளே போற்றி
 372. ஓம் சண்பைப்பதி மேவிய கந்தப் பெருமாளே போற்றி
 373. ஓம் சண்முக மழகிய பெருமாளே போற்றி
 374. ஓம் சத்திக் கச்சிக் குமரப் பெருமாளே போற்றி
 375. ஓம் சத்தியடை யாள மிட்ட பெருமாளே போற்றி
 376. ஓம் சத்ய வாக்யப் பெருமாளே போற்றி
 377. ஓம் சத்யப்ப டிக்கினித கஸ்த்யர்க்கு ணர்த்தியருள் தம்பிரானே போற்றி
 378. ஓம் சந்ததி சகந்தொழுஞ் சரவணப் பெருமாளே போற்றி
 379. ஓம் சமண ரைக்கழு வேற்றிய பெருமாளே போற்றி
 380. ஓம் சமர மாபுரி மேவிய பெருமாளே போற்றி
 381. ஓம் சமர்கள வெற்றி கொண்ட பெருமாளே போற்றி
 382. ஓம் சமர்வேலெ டுத்த பெருமாளே போற்றி
 383. ஓம் சம்பந்த னெனத்தமிழ் தேக்கிய பெருமாளே போற்றி
 384. ஓம் சம்புபுகழ் செந்தில்மகிழ் தம்பிரானே போற்றி
 385. ஓம் சரணகஞ் சத்திற் பொற்கழல் கட்டும் பெருமாளே போற்றி
 386. ஓம் சரவணபவப் பெருமாளே போற்றி
 387. ஓம் சர்ப்பகி ரிச்சுரர் பெருமாளே போற்றி
 388. ஓம் சற்சமய வித்தைப் பலன்கண் டுசெந்திலுறை பெருமாளே போற்றி
 389. ஓம் சற்பப்பொற் றைக்குட் சொக்கப் பெருமாளே போற்றி
 390. ஓம் சலதி யலைபொருஞ் செந்திற் கந்தப் பெருமாளே போற்றி
 391. ஓம் சலமிதழி யணியுமொரு சங்கரன் தந்திடும் பெருமாளே போற்றி
 392. ஓம் சாரூப தொண்டர் பெருமாளே போற்றி
 393. ஓம் சாலுங் குறத்திமகிழ் பெருமாளே போற்றி
 394. ஓம் சி ராப்பளி யென்பார்மன மேதினி நோக்கிய பெருமாளே போற்றி
 395. ஓம் சி ராமலை நாதர்க்குச் சாமி யேசுரர் தம்பிரானே போற்றி
 396. ஓம் சிகர கிரிபொடி படச்சா டிய பெருமாளே போற்றி
 397. ஓம் சிகர மீதுகு லாவியு லாவிய பெருமாளே போற்றி
 398. ஓம் சிகரமுகி லோங்கு செந்திற் பெருமாளே போற்றி
 399. ஓம் சிகரி தகர வீக்கிய பெருமாளே போற்றி
 400. ஓம் சிகரி மிசையொரு கலபியி லுலவிய பெருமாளே போற்றி
 401. ஓம் சிங்கைநகர் மேவு பெருமாளே போற்றி
 402. ஓம் சிதற வேல்விடும் பெருமாளே போற்றி
 403. ஓம் சிதறிநின் றெட்டிப் பொட்டெழ வெட்டும் பெருமாளே போற்றி
 404. ஓம் சித்தவி சாக வியற்சுரர் பெருமாளே போற்றி
 405. ஓம் சித்தி உடைக் கற்குடிக்குள் பத்தர் பெருமாளே போற்றி
 406. ஓம் சித்தி ரப்புலி யூரில் மேவிய பெருமாளே போற்றி
 407. ஓம் சிந்தப் பொரவல பெருமாளே போற்றி
 408. ஓம் சிந்தைம கிழ்ந்தும யேந்த்ர மேவிய பெருமாளே போற்றி
 409. ஓம் சிமிழ்த்தனமு னுறத்தழுவு பெருமாளே போற்றி
 410. ஓம் சிரகிரி யிற்கும் பெருமாளே போற்றி
 411. ஓம் சிரகிரி வாழ்வான தேவர்கள் தம்பிரானே போற்றி
 412. ஓம் சிரமே துணித்த பெருமாளே போற்றி
 413. ஓம் சிறப்புடைத் திருத்தணிப் பெருமாளே போற்றி
 414. ஓம் சிறியவ அண்டர் பெருமாளே போற்றி
 415. ஓம் சிறுவதொண் டர்க்குச் சித்திய ளிக்கும் பெருமாளே போற்றி
 416. ஓம் சிறுவை மேவி வரமி குந்த பெருமாளே போற்றி
 417. ஓம் சிறைமீள விட்ட பெருமாளே போற்றி
 418. ஓம் சிறையடைய மீள விட்ட பெருமாளே போற்றி
 419. ஓம் சிறைவி டும்படி வடிவேல் விடவல பெருமாளே போற்றி
 420. ஓம் சிறைவெட்டிவிட்ட பெருமாளே போற்றி
 421. ஓம் சிற்பரம ருக்கொருகு ருக்களென முத்தர்புகழ் தம்பிரானே போற்றி
 422. ஓம் சிலைக்கு ளணைகுக சிவமலை கந்தப் பெருமாளே போற்றி
 423. ஓம் சிவகிரி அருணாத் திரிதல மகிழ்பொற் பெருமாளே போற்றி
 424. ஓம் சிவசமய அறுமுகவ திருவே ரகத்திலுறை பெருமாளே போற்றி
 425. ஓம் சிவணி வருமொரு தணிகையில் நிலைதிகழ் பெருமாளே போற்றி
 426. ஓம் சிவந்த காலுந் தண்டையு மழகிய பெருமாளே போற்றி
 427. ஓம் சிவனும்வந் திக்கக் கச்சியில் நிற்கும் பெருமாளே போற்றி
 428. ஓம் சிவன்மெச்சக் காதுக் கோதிய பெருமாளே போற்றி
 429. ஓம் சிவபு ரந்தனில் வாழ்குரு நாயக பெருமாளே போற்றி
 430. ஓம் சீரலை வாய்நகர் மேவிய கந்தப் பெருமாளே போற்றி
 431. ஓம் சீராவி னால றுத்த றுத்தொ துக்கிய பெருமாளே போற்றி
 432. ஓம் சுகமூழ் கிப்புலி யூர்நத்தும் பெருமாளே போற்றி
 433. ஓம் சுகமொடணைத் தருணகிரிப் பெருமாளே போற்றி
 434. ஓம் சுடரயிற் சரவணப் பெருமாளே போற்றி
 435. ஓம் சுத்த னேசசி பெற்றபெ ணாயகி பெருமாளே போற்றி
 436. ஓம் சுத்த மறவர்மகள் வேளைக் காரப் பெருமாளே போற்றி
 437. ஓம் சுத்தசிவ ஞானப் பெருமாளே போற்றி
 438. ஓம் சுந்தர மாறன்ம திட்புறத்துறை பெருமாளே போற்றி
 439. ஓம் சுப்ரமணி யாபுலியுர் மேவியுறை தேவர்புகழ் பெருமாளே போற்றி
 440. ஓம் சுரரும்வந் திக்கக் கச்சியில் நிற்கும் பெருமாளே போற்றி
 441. ஓம் சுரியகுழல் குறமகளை வேளைக் காத்தணை பெருமாளே போற்றி
 442. ஓம் சுருதித்த மிழ்க்கவிப் பெருமாளே போற்றி
 443. ஓம் சுவாமிமலை நின்று லாவிய பெருமாளே போற்றி
 444. ஓம் சுவாமிமலை வாழும் பெருமாளே போற்றி
 445. ஓம் சூர னைவெட்டித் துணித்த டக்கிய பெருமாளே போற்றி
 446. ஓம் சூரனுட லுந்து ணித்த பெருமாளே போற்றி
 447. ஓம் சூரனை வென்ற பெருமாளே போற்றி
 448. ஓம் சூரனைப் பட்டுருவத் தொட்ட பெருமாளே போற்றி
 449. ஓம் சூராரி யேவி சாக னேசுரர் தம்பிரானே போற்றி
 450. ஓம் சூர்தலை துணித்த பெருமாளே போற்றி
 451. ஓம் சூழு காவிரியும் வேளூர்முரு காவமரர் பெருமாளே போற்றி
 452. ஓம் சூழ்கடம் பூர்தேவர் பெருமாளே போற்றி
 453. ஓம் சூழ்சீ ராரூர் மருவிய இமையவர் பெருமாளே போற்றி
 454. ஓம் சூழ்ம்புலி யூரிலுறை பெருமாளே போற்றி
 455. ஓம் செகத்திற் சோதிப் பெருமாளே போற்றி
 456. ஓம் செகமேல்மெய் கண்டவிறல் பெருமாளே போற்றி
 457. ஓம் செக்கர்நிற மாயி ருக்கும் பெருமாளே போற்றி
 458. ஓம் செங்கு வட்டிற் றங்கு சொக்கப் பெருமாளே போற்றி
 459. ஓம் செங்குன் றாபுரம் வாழ்கும ராவெனு முருகோனே போற்றி
 460. ஓம் செங்கோட மர்ந்த பெருமாளே போற்றி
 461. ஓம் செந்தமிழ் மால்புலி யூர்நத்தும் பெருமாளே போற்றி
 462. ஓம் செந்தி னகரி லினிதே மருவிவளர் பெருமாளே போற்றி
 463. ஓம் செந்தி னகரிலுறை பெருமாளே போற்றி
 464. ஓம் செந்தினகர் வாழு மாண்மைக் கார பெருமாளே போற்றி
 465. ஓம் செந்தினகர் வாழுமரு மைத்தேவர் பெருமாளே போற்றி
 466. ஓம் செந்திற் குமரப் பெருமாளே போற்றி
 467. ஓம் செந்திலில் வாழ்வாகியே யடியென்றனை ஈடேற வாழ்வருள் பெருமாளே போற்றி
 468. ஓம் செந்தில் மாநக ரினிதுறை யமரர்கள் பெருமாளே போற்றி
 469. ஓம் செந்தில் மாநகர் மேவிய பெருமாளே போற்றி
 470. ஓம் செந்தில் வந்த கந்த எங்கள் பெருமாளே போற்றி
 471. ஓம் செந்தில்நகர் வந்த மர்ந்த பெருமாளே போற்றி
 472. ஓம் செந்தில்வாழ் செந்தமிழ்ப் பெருமாளே போற்றி
 473. ஓம் செந்தில்வாழ் தம்பிரானே போற்றி
 474. ஓம் செப்பு வெற்பில் சேய தான பெருமாளே போற்றி
 475. ஓம் செப்புமுத் தித்தமிழ்ப் பெருமாளே போற்றி
 476. ஓம் செம்பொ னம்பல மங்கொ ளன்பர்கள் பெருமாளே போற்றி
 477. ஓம் செம்பொ னம்பலத் தாடு மம்பலவர் தம்பிரானே போற்றி
 478. ஓம் செம்பொ னம்பலத் தேசி றந்தருள் தம்பிரானே போற்றி
 479. ஓம் செயங்கொ டணைகுக சிவமலை மருவிய பெருமாளே போற்றி
 480. ஓம் செயம்பற்றிக் கொளுஞ்சொக்கப் பெருமாளே போற்றி
 481. ஓம் செய்கா ழிப்பதி வாழ்முரு காசுரர் பெருமாளே போற்றி
 482. ஓம் செலவரு ளித்தென் கூடல்மேவிய பெருமாளே போற்றி
 483. ஓம் செல்வ சிக்கல் நகர்க்குள் மேவிய பெருமாளே போற்றி
 484. ஓம் செழிக்குஞ்செந் திலிற்றங்கும் பெருமாளே போற்றி
 485. ஓம் செவிக்குப்பண் புறச்செப்பும் பெருமாளே போற்றி
 486. ஓம் சேகு சித்திர மாக நிணாடிய பெருமாளே போற்றி
 487. ஓம் சேயே செந்திற் பெருமாளே போற்றி
 488. ஓம் சேர்ந்ததி ருத்தணி கைப்பதி வெற்புறை பெருமாளே போற்றி
 489. ஓம் சேவல் கேது சுற்று கந்த பெருமாளே போற்றி
 490. ஓம் சேவிக்க வாழ்வித்த பெருமாளே போற்றி
 491. ஓம் சொக்கப் பதியிற் பெருமாளே போற்றி
 492. ஓம் சொக்கர்க்கர்த் தத்தைச் சுட்டிய பெருமாளே போற்றி
 493. ஓம் சொரிகடல் நின்ற சூராந் தகனே போற்றி
 494. ஓம் சொர்க்கதல மும்புலவர் வர்க்கமும்வி ளங்கவரு பெருமாளே போற்றி
 495. ஓம் சொற்கு இஞ்சி அளாவும் இலஞ்சிவிசாகப் பெருமாளே போற்றி
 496. ஓம் சோணாடு புகழ்தேவர் பெருமாளே போற்றி
 497. ஓம் சோதித்துறை யூர்நத்திய பெருமாளே போற்றி
 498. ஓம் சோதிப்புலி யூர்நத்திய பெருமாளே போற்றி
 499. ஓம் சோதிவளர் காவைப் பெருமாளே போற்றி
 500. ஓம் சோதீ நடமிடு பெருமாளே போற்றி
 501. ஓம் சோலைமலை நின்ற பெருமாளே போற்றி
 502. ஓம் சோலைமலை மேல மர்ந்த பெருமாளே போற்றி
 503. ஓம் சோலைமலை வந்து கந்த பெருமாளே போற்றி
 504. ஓம் சோழ மண்டலஞ் சாரு மம்பர்வளர் தம்பிரானே போற்றி
 505. ஓம் ஜெயஜெய ஹரஹர செந்திற் கந்தப் பெருமாளே போற்றி
 506. ஓம் ஜெயஜெய ஹரஹர தேவா சுராதிபர் தம்பிரானே போற்றி
 507. ஓம் ஜெயமுருக தேவர் பெருமாளே போற்றி
 508. ஓம் ஜோதி யிற்ஜக ஜோதீ மஹாதெவர் தம்பிரானே போற்றி
 509. ஓம் ஞான பூரண சத்தித ரித்தருள் பெருமாளே போற்றி
 510. ஓம் ஞான வார்த்தை யருளிய பெருமாளே போற்றி
 511. ஓம் ஞானப் பூமித் தேன்புலி யூர்மகிழ் பெருமாளே போற்றி
 512. ஓம் ஞானமலை மேவு பெருமாளே போற்றி
 513. ஓம் ணாவ லரசு மனைவஞ்சி தந்தருள் பெருமாளே போற்றி
 514. ஓம் ணைந்துவி ளங்கரு ணாச லந்திகழ் தம்பிரானே போற்றி
 515. ஓம் தகப்பன் சாமி யெனவரு பெருமாளே போற்றி
 516. ஓம் தக்கு நத்தஅரு ணைக்கி ரிக்குள்மகிழ் தம்பிரானே போற்றி
 517. ஓம் தங்கைவே லுறவிடும் பெருமாளே போற்றி
 518. ஓம் தச்சூர் வடக்காகு மார்க்கத் தமர்ந்த பெருமாளே போற்றி
 519. ஓம் தஞ்சை மாநகர் ராஜ கோபு ரத்த மர்ந்த பெருமாளே போற்றி
 520. ஓம் தஞ்சை மாநகர்ப் பெருமாளே போற்றி
 521. ஓம் தஞ்சையில் மேவிய பெருமாளே போற்றி
 522. ஓம் தடமயில் தனிலேறிய பெருமாளே போற்றி
 523. ஓம் தடிந்திடுஞ் சொக்கப் பெருமாளே போற்றி
 524. ஓம் தட்ப முளதட வயலூ ரியலூர் பெருமாளே போற்றி
 525. ஓம் தணிகை மாமலை மணிமுடி யழகியல் பெருமாளே போற்றி
 526. ஓம் தணிகைக் குமரப் பெருமாளே போற்றி
 527. ஓம் தணிகைச் செங்கழநிப் பெருமாளே போற்றி
 528. ஓம் தணிகைமலை தனின்மயிலி னிர்த்தத்தி னிற்கவல பெருமாளே போற்றி
 529. ஓம் தணிகையில் நின்றங்கு எழுபுவியென்றுஞ் செயவல பெருமாளே போற்றி
 530. ஓம் தணிம லைக்குயர் பெருமாளே போற்றி
 531. ஓம் தணிம லைச்சிக ரத்திடை யுற்றருள் பெருமாளே போற்றி
 532. ஓம் தணிமலை அப்பனெ யழகிய பெருமாளே போற்றி
 533. ஓம் தணிமலை மேவு பெருமாளே போற்றி
 534. ஓம் தணிமலையி லுறைகின்ற பெருமாளே போற்றி
 535. ஓம் தணிமலையு லாவு பெருமாளே போற்றி
 536. ஓம் தணியலும் பெற்றுக் கச்சியில் நிற்கும் பெருமாளே போற்றி
 537. ஓம் தணியினிற் சரவணப் பெருமாளே போற்றி
 538. ஓம் தணியிற் குமரப் பெருமாளே போற்றி
 539. ஓம் தண்சிறுவை தனில்மேவு பெருமாளே போற்றி
 540. ஓம் தண்டமிழ் சேர்பழ நிக்குட் டங்கிய பெருமாளே போற்றி
 541. ஓம் தண்டைச்சிக் காரயில் வேல்விடு பெருமாளே போற்றி
 542. ஓம் தத்த விடுமமரர் பெருமாளே போற்றி
 543. ஓம் தத்தைக் குப்புள கித்திட் டொப்பிய பெருமாளே போற்றி
 544. ஓம் தந்தங்குஞ் செந்திலில் வாழ்வுயர் பெருமாளே போற்றி
 545. ஓம் தனது தனமது பரிவொடு தழுவிய பெருமாளே போற்றி
 546. ஓம் தனிச்சயத் தினிற்பிளைப் பெருமாளே போற்றி
 547. ஓம் தனிச்சயம் தனில் இனிது உறை கந்தப் பெருமாளே போற்றி
 548. ஓம் தனிமயி லேறும் பெருமாளே போற்றி
 549. ஓம் தப்பற்று ரைக்கவல தம்பிரானே போற்றி
 550. ஓம் தமர்செயு மறுமுகப் பெருமாளே போற்றி
 551. ஓம் தமிழ்விரக உயர்பரம சங்கரன் கும்பிடுந் தம்பிரானே போற்றி
 552. ஓம் தம்பப்பொற் பூவண மேவிய பெருமாளே போற்றி
 553. ஓம் தருக்கற் குடிக்குப் பெருமாளே போற்றி
 554. ஓம் தருதிருவி டைக்கழிப் பெருமாளே போற்றி
 555. ஓம் தருளு மிடைமருதில் மேவு மாமுனிவர் தம்பிரானே போற்றி
 556. ஓம் தலங்க ளிசைப்பான பெருமாளே போற்றி
 557. ஓம் தலந்துன்றம் பலந்தங்கும் பெருமாளே போற்றி
 558. ஓம் தலைமக நிலமடி தட்டாத் தேவர்கள் தம்பிரானே போற்றி
 559. ஓம் தலைவிபங் கர்க்குச் சத்யமு ரைக்கும் பெருமாளே போற்றி
 560. ஓம் தழுவ மயல்கொடு தனிமட லெழுதிய பெருமாளே போற்றி
 561. ஓம் தழுவும்வி நோதப் பெருமாளே போற்றி
 562. ஓம் தழைத்த சரவண பெருமாளே போற்றி
 563. ஓம் தவிர ஆல வாயிற் சிறந்த பெருமாளே போற்றி
 564. ஓம் தான்தோன்றி நிற்கவல பெருமாளே போற்றி
 565. ஓம் தாமெச்சிய நீள்தணி யம்பதி பெருமாளே போற்றி
 566. ஓம் தாரைவே லுந்திடும் பெருமாளே போற்றி
 567. ஓம் தாழை வானுயர்ந் தாடுசெந் தூரிலுறை தம்பிரானே போற்றி
 568. ஓம் தி ருச்சிற்றம்ப லத்த மர்ந்த பெருமாளே போற்றி
 569. ஓம் திகழு மயிலின் மலைக்கண் பெருமாளே போற்றி
 570. ஓம் திகழெட்டி குடியுற்ற பெருமாளே போற்றி
 571. ஓம் திகழ்கச்சித் தேவக் கோன்மகிழ் தம்பிரானே போற்றி
 572. ஓம் திகழ்கு றிஞ்சியின் மாதுமால் மருவுபுகழ் பெருமாளே போற்றி
 573. ஓம் திகழ்மெய்க் குமரப் பெருமாளே போற்றி
 574. ஓம் திகழ்வல்ல மாதவர்கள் பெருமாளே போற்றி
 575. ஓம் திண்சபை மேவும னாச வுந்தர தம்பிரானே போற்றி
 576. ஓம் தித்தியென் றொத்திநின் றாடுசிற் றம்பலவர் தம்பிரானே போற்றி
 577. ஓம் தினைப்பு னத்துக் குறத்தி யைக்கைப் பிடித்த பெருமாளே போற்றி
 578. ஓம் திமிரசல நிதிதழுவு செந்திற் கந்தப் பெருமாளே போற்றி
 579. ஓம் திரிசி ராப்பளி வாழ்வே தேவர்கள் தம்பிரானே போற்றி
 580. ஓம் திரிசி ராமலை அப்பர்வ ணங்கிய பெருமாளே போற்றி
 581. ஓம் திரிசிர குன்றப் பெருமாளே போற்றி
 582. ஓம் திரிபுவனத்துப் பொற்புறு சித்திச் சித்தர்கள் தம்பிரானே போற்றி
 583. ஓம் திருக்க ழுக்குன் றத்தினில் மேவிய பெருமாளே போற்றி
 584. ஓம் திருக்கச்சிப் பதிச்சொக்கப் பெருமாளே போற்றி
 585. ஓம் திருக்கா ளத்திப் பதிவாழ் கந்தப் பெருமாளே போற்றி
 586. ஓம் திருக்கா ளத்திப் பெருமாளே போற்றி
 587. ஓம் திருக்கானப்பேர் நகர்தனி லினிதுறை பெருமாளே போற்றி
 588. ஓம் திருக்கு டந்தையி லுறைதரு கந்தப் பெருமாளே போற்றி
 589. ஓம் திருக்கு டந்தையில் வாழ்முரு காசுரர் பெருமாளே போற்றி
 590. ஓம் திருக்கு ராவடி நிழல்தனி லுலவிய பெருமாளே போற்றி
 591. ஓம் திருக்குரங் காடு துறையுறை பெருமாளே போற்றி
 592. ஓம் திருக்கை வேல்வடி வழகிய பெருமாளே போற்றி
 593. ஓம் திருக்கைவே லழகிய பெருமாளே போற்றி
 594. ஓம் திருக்கோ புரத்திற் பெருமாளே போற்றி
 595. ஓம் திருச்சால கச்சோதி தம்பிரானே போற்றி
 596. ஓம் திருச்சி ராப்பளி மலைமிசை நிலைபெறு பெருமாளே போற்றி
 597. ஓம் திருச்சிற் றம்பல மேவியு லாவிய பெருமாளே போற்றி
 598. ஓம் திருச்சிற் றம்பலத்துட் கோபுர மேவிய பெருமாளே போற்றி
 599. ஓம் திருச்சிற்றம் பலச்சொக்கப் பெருமாளே போற்றி
 600. ஓம் திருச்செங் கோடு மேவிய பெருமாளே போற்றி
 601. ஓம் திருச்செங் கோடுறை பெருமாளே போற்றி
 602. ஓம் திருச்செந் தூர்தனில் மேவிய தேவர்கள் பெருமாளே போற்றி
 603. ஓம் திருச்செந் தூர்நக ரிக்குள்வி ளங்கிய பெருமாளே போற்றி
 604. ஓம் திருச்செந் தூர்வரு சேவக னேசுரர் பெருமாளே போற்றி
 605. ஓம் திருச்செந்திற் பதிக்கந்தப் பெருமாளே போற்றி
 606. ஓம் திருத் துருத்தியில் வாழ்முரு காசுரர் பெருமாளே போற்றி
 607. ஓம் திருத்த ணிப்பதி மருவிய குறமகள் பெருமாளே போற்றி
 608. ஓம் திருத்த ணிப்பதி மலைமிசை நிலைபெறு பெருமாளே போற்றி
 609. ஓம் திருத்த ணிப்பதியிற் பெருமாளே போற்றி
 610. ஓம் திருத்த ணியிற் றரித்த புகழ்ப் பெருமாளே போற்றி
 611. ஓம் திருத்த மாய்ப்புகழ் மதுரையி லுறைதரும் அறுமுகப் பெருமாளே போற்றி
 612. ஓம் திருத்த வத்துறை மாநகர் தானுறை பெருமாளே போற்றி
 613. ஓம் திருத்தணி பொற்பதி தனில்மயில் நடவிய பெருமாளே போற்றி
 614. ஓம் திருத்தணி மேவும் பெருமாளே போற்றி
 615. ஓம் திருத்தணி யிருக்கும் பெருமாளே போற்றி
 616. ஓம் திருத்தணிகை மலைமேவு பெருமாளே போற்றி
 617. ஓம் திருத்திசைத் திருத்தணிப் பெருமாளே போற்றி
 618. ஓம் திருத்தோள அமரர்பணி பெருமாளே போற்றி
 619. ஓம் திருநடங்கொண் டார்கந்தம் பெருமாளே போற்றி
 620. ஓம் திருநெய்த் தானத் துறைபவ சுரபதி பெருமாளே போற்றி
 621. ஓம் திருப் பரங்கிரி தனிலுறை சரவண பெருமாளே போற்றி
 622. ஓம் திருப்ப டிக்கரைப் பெருமாளே போற்றி
 623. ஓம் திருப்ப ரங்கிரி தனிலுறை சரவண பெருமாளே போற்றி
 624. ஓம் திருப்ப ரங்கிரி வளநகர் மருவிய பெருமாளே போற்றி
 625. ஓம் திருப்பனந்தாள் உற்று அருள் பெருமாளே போற்றி
 626. ஓம் திருப்பரங் குன்ற மேவு பெருமாளே போற்றி
 627. ஓம் திருப்பரங் குன்றிற் புக்குளி ருக்கும் பெருமாளே போற்றி
 628. ஓம் திருப்பரங் குன்றுறை தம்பிரானே போற்றி
 629. ஓம் திருப்பழநி வாழ வந்த பெருமாளே போற்றி
 630. ஓம் திருப்பழநிக் கிரிக்குமரப் பெருமாளே போற்றி
 631. ஓம் திருப்புக்கொளி யூரில் மேவு தேவர்கள் தம்பிரானே போற்றி
 632. ஓம் திருப்புக்கொளி யூருடை யார்புகழ் தம்பிரானே போற்றி
 633. ஓம் திருப்புத் தூரில் மருவி யுறைதரு பெருமாளே போற்றி
 634. ஓம் திருப்பெ ருந்துறை மேவிய கந்தப் பெருமாளே போற்றி
 635. ஓம் திருப்போ ரூர மர்ந்த பெருமாளே போற்றி
 636. ஓம் திருப்போ ரூருறை தேவா தேவர்கள் பெருமாளே போற்றி
 637. ஓம் திருமலி வான பழமுதிர் சோலை மலைமிசை மேவு பெருமாளே போற்றி
 638. ஓம் திருமுட் டப்பதி வாழ்முரு காசுரர் பெருமாளே போற்றி
 639. ஓம் திருமுட்ட மேவு பெருமாளே போற்றி
 640. ஓம் திருவ ரத்துறைப் பெருமாளே போற்றி
 641. ஓம் திருவ லஞ்சுழி வாழ்வே தேவர்கள் பெருமாளே போற்றி
 642. ஓம் திருவதிகைப் பதிமுருகப் பெருமாளே போற்றி
 643. ஓம் திருவம் பலத்த மர்ந்த பெருமாளே போற்றி
 644. ஓம் திருவருண கிரிமருவு சங்கரன் கும்பிடுந் தம்பிரானே போற்றி
 645. ஓம் திருவல மேவும் பெருமாளே போற்றி
 646. ஓம் திருவளர் செந்தூர்க் கந்தப் பெருமாளே போற்றி
 647. ஓம் திருவாஞ்சி யத்தி லமரர்கள் பெருமாளே போற்றி
 648. ஓம் திருவாணி கூடற் பெருமாளே போற்றி
 649. ஓம் திருவான்மி யூர்மருவு பெருமாளே போற்றி
 650. ஓம் திருவாலங் காடினில் வீறிய பெருமாளே போற்றி
 651. ஓம் திருவாவி னன்குடிப் பெருமாளே போற்றி
 652. ஓம் திருவி டைக்கழி மருவிய பெருமாளே போற்றி
 653. ஓம் திருவி ராலி யூர்மேவு பெருமாளே போற்றி
 654. ஓம் திருவி ரிஞ்சை மேவிய பெருமாளே போற்றி
 655. ஓம் திருவிடைமரு தூரில் மேவிய தம்பிரானே போற்றி
 656. ஓம் திருவீ தியினிற் பெருமாளே போற்றி
 657. ஓம் திருவீ ழியில்வாழ் பெருமாளே போற்றி
 658. ஓம் திருவேங்கட மாமலை மேவிய பெருமாளே போற்றி
 659. ஓம் திருவேர கத்த மர்ந்த பெருமாளே போற்றி
 660. ஓம் திருவேர கத்தில்வரு பெருமாளே போற்றி
 661. ஓம் திருவை யாறுட னேழு திருப்பதி பெருமாளே போற்றி
 662. ஓம் திருவை யாறுறை தேவக்ரு பாகர பெருமாளே போற்றி
 663. ஓம் திருவோத் தூர்தனில் மேவும் பெருமாளே போற்றி
 664. ஓம் திறல கொடும் பைக்குட் பெருமாளே போற்றி
 665. ஓம் திலக பந்தணை மாநகர் மேவிய பெருமாளே போற்றி
 666. ஓம் திலதமெ னும்படி தோற்றிய பெருமாளே போற்றி
 667. ஓம் திலதைப் பதிய மர்ந்த பெருமாளே போற்றி
 668. ஓம் திலதைப் பதிவாழ் பெருமாளே போற்றி
 669. ஓம் திலிற்கொண்டன் பினிற்றங்கும் பெருமாளே போற்றி
 670. ஓம் தில்லை மேலைக் கோபுர மேவிய பெருமாளே போற்றி
 671. ஓம் தில்லைநகர் கோபுரத் தேமகிழ்ந் தேகுலவு பெருமாளே போற்றி
 672. ஓம் தீர தீர்த்த திருப்புத் தூருறை பெருமாளே போற்றி
 673. ஓம் தீர்த்த மலைநகர் காத்த சசிமகள் பெருமாளே போற்றி
 674. ஓம் துகள றுத்தணி யாரழ காசுரர் பெருமாளே போற்றி
 675. ஓம் துகளெழ நடநவில் மரகத துரகதம் வரவல பெருமாளே போற்றி
 676. ஓம் துங்கப் பழநியில் முருகா இமையோர் பெருமாளே போற்றி
 677. ஓம் துதிக்கு மும்பர்தம் பெருமாளே போற்றி
 678. ஓம் துறையில் அலையெறி திருநகர் உறைதரு பெருமாளே போற்றி
 679. ஓம் துறையூர்ந கரிற்குடி யாய்வரு பெருமாளே போற்றி
 680. ஓம் துல்யபர ஞான வும்பர்கள் பெருமாளே போற்றி
 681. ஓம் தெட்டி வந்துபுலி யூரின் மன்றுள்வளர் பெருமாளே போற்றி
 682. ஓம் தென்கயி லாயத் தமர்ந்து வாழ்வருள் பெருமாளே போற்றி
 683. ஓம் தென்சி ராப்பள்ளி வெற்பிற் றேவர்கள் பெருமாளே போற்றி
 684. ஓம் தென்சேரி கிரியில்வரு பெருமாளே போற்றி
 685. ஓம் தென்சேரிக் குன்றி லினிதுறை பெருமாளே போற்றி
 686. ஓம் தென்திரு வானைக் காவுறை பெருமாளே போற்றி
 687. ஓம் தென்பரங் குன்றிற் பெருமாளே போற்றி
 688. ஓம் தென்பழநி மலைமே லுகந்த பெருமாளே போற்றி
 689. ஓம் தெய்வசற் குருநாதா திருமதுரைப் பெருமாளே போற்றி
 690. ஓம் தெய்வயா னைக்கினிய பெருமாளே போற்றி
 691. ஓம் தெர்ப்பை யாசார வேதியர் தம்பிரானே போற்றி
 692. ஓம் தெற்குக் கோபுர வாசலில் மேவிய பெருமாளே போற்றி
 693. ஓம் தெளிவு கொண்டடி யார்க்குவி ளம்பிய பெருமாளே போற்றி
 694. ஓம் தேசிகா வும்பர்தம் பெருமாளே போற்றி
 695. ஓம் தேன்போற்செந் தூரில் மொய்த்தருள் பெருமாளே போற்றி
 696. ஓம் தேவ தேவ தேவாதி தேவப் பெருமாளே போற்றி
 697. ஓம் தேவ நாயக செந்திலு கந்தருள் பெருமாளே போற்றி
 698. ஓம் தேவ னூர்வரு குமரா வமரர்கள் தம்பிரானே போற்றி
 699. ஓம் தேவ னூர்வி ளங்க வந்த பெருமாளே போற்றி
 700. ஓம் தேவச் சொர்க்கச் சக்கிர வர்த்திப் பெருமாளே போற்றி
 701. ஓம் தேவமகட் கோர்கருணைப் பெருமாளே போற்றி
 702. ஓம் தேவர்கள் தஞ்சிறை வெட்டி விட்டருள் பெருமாளே போற்றி
 703. ஓம் தேவர்குடி வாழவைத்த பெருமாளே போற்றி
 704. ஓம் தேவர்சிறை மீட்ட பெருமாளே போற்றி
 705. ஓம் தேவர்ப ணிந்தெழு தென்பரங் குன்றுறை பெருமாளே போற்றி
 706. ஓம் தேவர்வர தாமுருக தம்பிரானே போற்றி
 707. ஓம் தேவாதி தேவர்கள் தம்பிரானே போற்றி
 708. ஓம் தேவே கோவே வேளே வானோர் பெருமாளே போற்றி
 709. ஓம் தேவேந்த்ர லோகங் காத்த பெருமாளே போற்றி
 710. ஓம் தொலைவற்ற க்ருபைக்கு ளுதித்தருள் பெருமாளே போற்றி
 711. ஓம் தொழமுது பழநி மேவு பெருமாளே போற்றி
 712. ஓம் தோகை நடத்தும் பெருமாளே போற்றி
 713. ஓம் தோகை மயிலுலவு தம்பிரானே போற்றி
 714. ஓம் தோகை வாசி நடத்தும் பெருமாளே போற்றி
 715. ஓம் தோகை விரும்பிய பெருமாளே போற்றி
 716. ஓம் தோகைமயில் வாகனப் பெருமாளே போற்றி
 717. ஓம் தோமில் கதிர்காமப் பெருமாளே போற்றி
 718. ஓம் தோளின்மிசை வாளெடுத்த பெருமாளே போற்றி
 719. ஓம் தோள்களிறு கிடப்புணர்ந்த பெருமாளே போற்றி
 720. ஓம் த்ரிசிர கிரியயல் வயலியி லினிதுறை பெருமாளே போற்றி
 721. ஓம் த்ரிசிரகிரி வந்த பெருமாளே போற்றி
 722. ஓம் த்ரிசிரப் புரவெற் புறைசற் குமரப் பெருமாளே போற்றி
 723. ஓம் நகரிற் சீர்பெறு மோட்சத்தை யேதரு பெருமாளே போற்றி
 724. ஓம் நடித்து அழல்கிரி பதிக்குள் மருவிய பெருமாளே போற்றி
 725. ஓம் நணியெ சரவண மதில்வள ரழகிய பெருமாளே போற்றி
 726. ஓம் நணுகலர் மடியதொ லைத்துப் பேர்பேறு பெருமாளே போற்றி
 727. ஓம் நத்தி வந்துந ளாறுறை தேவர்கள் பெருமாளே போற்றி
 728. ஓம் நற்பழ நிப்பதி செழிக்க மேவிய பெருமாளே போற்றி
 729. ஓம் நவமணி யுலாவு மார்ப பெருமாளே போற்றி
 730. ஓம் நவிலு மறைபுகழ் பெருமாளே போற்றி
 731. ஓம் நாக பட்டி னத்த மர்ந்த பெருமாளே போற்றி
 732. ஓம் நாக மாமலை சொற்பெற நிற்பதொர் பெருமாளே போற்றி
 733. ஓம் நாககிரிப் பெருமாளே போற்றி
 734. ஓம் நாகேச நாமத் தகப்பன் மெச்சிய பெருமாளே போற்றி
 735. ஓம் நாகை யம்பதிய மர்ந்துவளர் நம்பர்புகழ் தம்பிரானே போற்றி
 736. ஓம் நாடுபெற வாழவருள் பெருமாளே போற்றி
 737. ஓம் நானென்று மார்தட்டும் பெருமாளே போற்றி
 738. ஓம் நாய கப்ரிய வேலாயு தாசுரர் தம்பிரானே போற்றி
 739. ஓம் நாலு கோபுர வாசல் மேவிய பெருமாளே போற்றி
 740. ஓம் நினைத்த காரிய மநுக்கூல மேபுரி பெருமாளே போற்றி
 741. ஓம் நின்று அரி பிரமர் கும்பிடும் தம்பிரானேதம்பிரானே போற்றி
 742. ஓம் நிருப குருபர சுரபதி பரவிய பெருமாளே போற்றி
 743. ஓம் நிர்த்தஜெக ஜோதிப் பெருமாளே போற்றி
 744. ஓம் நிறைவே பத்தர்கள் பெருமாளே போற்றி
 745. ஓம் நிழல்கு ருந்தமுஞ் செறிதுறை வளர்வுறு பெருமாளே போற்றி
 746. ஓம் நீத னான தோர்கு ழந்தை பெருமாளே போற்றி
 747. ஓம் நீபதோ ளொப்பரிய பெருமாளே போற்றி
 748. ஓம் நீர்பொற் புவிக்குள்மகிழ் பெருமாளே போற்றி
 749. ஓம் நீல முற்றதி ருத்தணி வெற்புறை பெருமாளே போற்றி
 750. ஓம் நெடுமதில் வடசார் பெருமாளே போற்றி
 751. ஓம் நெருவை நகருறை திருவுரு வழகிய பெருமாளே போற்றி
 752. ஓம் பகர்செங் கழநிப் பெருமாளே போற்றி
 753. ஓம் பக்ஷபத தேவர்மெய்ப் பெருமாளே போற்றி
 754. ஓம் பங்கயத்தர் இவர்கள் பயந்தவிர்த்த பெருமாளே போற்றி
 755. ஓம் பச்சை மஞ்ஞை வல்ல பெருமாளே போற்றி
 756. ஓம் பச்சைமா னுக்கினிய பெருமாளே போற்றி
 757. ஓம் பஞ்ச பாதகர் முனைகெட அருளிய பெருமாளே போற்றி
 758. ஓம் படப்பொரு துழக்கிய பெருமாளே போற்றி
 759. ஓம் படுக்கச்சிப் பதிச்சொக்கப் பெருமாளே போற்றி
 760. ஓம் படைக்கச்சிப் பதிச்சொக்கப் பெருமாளே போற்றி
 761. ஓம் படைத்த ளித்தழிக் குந்த்ரி மூர்த்திகள் தம்பிரானே போற்றி
 762. ஓம் பட்ட றவிட்டுத் துரத்தி வெட்டிய பெருமாளே போற்றி
 763. ஓம் பட்டாலி மருவு மமரர்கள் பெருமாளே போற்றி
 764. ஓம் பண்புநண் பும்பெறும் பெருமாளே போற்றி
 765. ஓம் பதத்தி றுத்துகு பசியசி கண்டிப் பெருமாளே போற்றி
 766. ஓம் பதமுத்துப் பழநிச் சொக்கப் பெருமாளே போற்றி
 767. ஓம் பதி இடம் கொண்டு இன்புறும் சேர் இளைய நாயகனே போற்றி
 768. ஓம் பதிகுடி யேற்றிய பெருமாளே போற்றி
 769. ஓம் பதிக்கொ ளாறிரு புயபழ நியிலுறை பெருமாளே போற்றி
 770. ஓம் பதியிற் குமரப் பெருமாளே போற்றி
 771. ஓம் பத்த ருக்கு வாய்த்த பெருமாளே போற்றி
 772. ஓம் பத்தி யுடனடியில் வீழ வாழ்வுதவு பெருமாளே போற்றி
 773. ஓம் பத்திசெய்வா னாடர் பெருமாளே போற்றி
 774. ஓம் பநுவல்தரு பழநிவரு கோலாக லவவமரர் பெருமாளே போற்றி
 775. ஓம் பந்தணையில் வந்திடுஞ் சரவணப் பெருமாளே போற்றி
 776. ஓம் பம்புந்தென் செந்திலில் வந்தருள் பெருமாளே போற்றி
 777. ஓம் பயிரவி யருள்பட் டாலி யூர்வரு பெருமாளே போற்றி
 778. ஓம் பயில்வரம் பெற்றுக் கச்சியில் நிற்கும் பெருமாளே போற்றி
 779. ஓம் பரமகுரு பரனெனவு மறிவு காட்டவல பெருமாளே போற்றி
 780. ஓம் பரமர்வந் திக்கக் கச்சியில் நிற்கும் பெருமாளே போற்றி
 781. ஓம் பரவச ஞான யோகிகள் பெருமாளே போற்றி
 782. ஓம் பரவு மிமையவர் பெருமாளே போற்றி
 783. ஓம் பரவை கூப்பிட மோதிச் சூர்கெட் டோடத் தாக்கிய பெருமாளே போற்றி
 784. ஓம் பரவை முறையிட அயில்கொடு நடவிய பெருமாளே போற்றி
 785. ஓம் பரிவுறச் சேர்மணப் பெருமாளே போற்றி
 786. ஓம் பரிவொ டணிமயில் நடத்திக் காட்டு பெருமாளே போற்றி
 787. ஓம் பருவரை யுருவஎ றிந்த வேல்வல பெருமாளே போற்றி
 788. ஓம் பற்றிய மூவர் தேவர் பெருமாளே போற்றி
 789. ஓம் பலகுன் றிலும மர்ந்த பெருமாளே போற்றி
 790. ஓம் பலமலை யுடைய பெருமாளே போற்றி
 791. ஓம் பலருய அருட்கண் வைத்த பெருமாளே போற்றி
 792. ஓம் பலவயலிற் றரளநிறைப் பழநிமலைப் பெருமாளே போற்றி
 793. ஓம் பழகிநா யெனைமருவு பெருமாளே போற்றி
 794. ஓம் பழநி மருவு பெருமாளே போற்றி
 795. ஓம் பழநி மலைக்குள் மேவிய பெருமாளே போற்றி
 796. ஓம் பழநி மலைதனி லினிதுறை யமரர்கள் பெருமாளே போற்றி
 797. ஓம் பழநி மலையின்மிசை வந்துற்ற இந்திரர்கள் தம்பிரானே போற்றி
 798. ஓம் பழநி மலைவரு புரவல அமரர்கள் பெருமாளே போற்றி
 799. ஓம் பழநி மாமலை மீதினி லேயுறை பெருமாளே போற்றி
 800. ஓம் பழநி யங்கிரி மீதினில் மேவிய பெருமாளே போற்றி
 801. ஓம் பழநி யங்கிரி யின்கண் மேவிய தம்பிரானே போற்றி
 802. ஓம் பழநிக் குமரப் பெருமாளே போற்றி
 803. ஓம் பழநிக்குள் பட்டத்துக்கு உற்று உறை பெருமாளே போற்றி
 804. ஓம் பழநிச் சிவகிரி தனிலுறை கந்தப் பெருமாளே போற்றி
 805. ஓம் பழநிச் சிவகிரி மீதினி லேவளர் பெருமாளே போற்றி
 806. ஓம் பழநிப் பதிவெற் பினில்நிற் குமரப் பெருமாளே போற்றி
 807. ஓம் பழநிமலை தனில மர்ந்த பெருமாளே போற்றி
 808. ஓம் பழநிமலை தனில்மேவு பெருமாளே போற்றி
 809. ஓம் பழநிமலை மீதோர்ப ராபரனி றைஞ்சு பெருமாளே போற்றி
 810. ஓம் பழநிமலை மேனின்ற சுப்ரமணி யாவமரர் பெருமாளே போற்றி
 811. ஓம் பழநிமலை மேல மர்ந்த பெருமாளே போற்றி
 812. ஓம் பழநிமலை வாழ வந்த பெருமாளே போற்றி
 813. ஓம் பழநிமா மலைதனி லென்று மேவிய பெருமாளே போற்றி
 814. ஓம் பழநியி லன்புற் றிருக்கும் வானவர் பெருமாளே போற்றி
 815. ஓம் பழநியில் வாழ்பொற் கோம ளசத்திப் பெருமாளே போற்றி
 816. ஓம் பழநியில் வெற்பிற் றிகழ்ந்து நின்றருள் தம்பிரானே போற்றி
 817. ஓம் பழநிவ ருகற்பூர கோலாக லாவமரர் பெருமாளே போற்றி
 818. ஓம் பழனா புரிவாழ் பெருமாளே போற்றி
 819. ஓம் பழமறையன் றோதும் பெருமாளே போற்றி
 820. ஓம் பழமுதிர் சோலை மேவு பெருமாளே போற்றி
 821. ஓம் பழையாறை பொற் கோயிலின் மேவிய பெருமாளே போற்றி
 822. ஓம் பவரோக வயித்திய நாத பெருமாளே போற்றி
 823. ஓம் பாகர் அக்கு அணியும் நாதர் மெச்ச வந் தாடு முத்தமருள் பெருமாளே போற்றி
 824. ஓம் பாகை மேவிய பெருமாளே போற்றி
 825. ஓம் பாக்கத் தமர்ந்தி ருந்த பெருமாளே போற்றி
 826. ஓம் பாக்கத்தில் மேவவல பெருமாளே போற்றி
 827. ஓம் பாங்காம் பெருமாளே போற்றி
 828. ஓம் பாசாவி நாசக னாகவு மேவிய பெருமாளே போற்றி
 829. ஓம் பாடு மன்பர் வாழ்வ தான பெருமாளே போற்றி
 830. ஓம் பாடுமவர் தோழத் தம்பிரானே போற்றி
 831. ஓம் பாண்சொற் பரவிய பெருமாளே போற்றி
 832. ஓம் பாரூ ராசூழ் பேரூ ராள்வார் பெருமாளே போற்றி
 833. ஓம் பாலத் தேவப் பெருமாளே போற்றி
 834. ஓம் பிடிதனைம ணந்த சேவகப் பெருமாளே போற்றி
 835. ஓம் பிணையமர் திருமலை பெருமாளே போற்றி
 836. ஓம் பிறக்க மேவுற அத்தல முற்றுறை பெருமாளே போற்றி
 837. ஓம் பிளந்த வேற்கரப் பெருமாளே போற்றி
 838. ஓம் பிழைக்க விட்டவோர் பெருமாளே போற்றி
 839. ஓம் புகலி மேவி வாழ்தேவர் பெருமாளே போற்றி
 840. ஓம் புகலுகொண் டற்குச் சித்திய ளிக்கும் பெருமாளே போற்றி
 841. ஓம் புகழிமலை மேவு பெருமாளே போற்றி
 842. ஓம் புகழ் விற் குடிப் பதியில் இச்சை உற்று மகிழ் தம்பிரானே போற்றி
 843. ஓம் புகழ்ந்தோது மண்டர் பெருமாளே போற்றி
 844. ஓம் புக்கொளி யூர்மேவு பெருமாளே போற்றி
 845. ஓம் புணரும்வி நோதப் பெருமாளே போற்றி
 846. ஓம் புணர்க்கச்சிப் பதிச்சொக்கப் பெருமாளே போற்றி
 847. ஓம் புண்ணியவொ ருத்தி பெற்ற பெருமாளே போற்றி
 848. ஓம் புதைய வேல்விடும் பெருமாளே போற்றி
 849. ஓம் புனத்திற்செங் குறத்திப்பெண் பெருமாளே போற்றி
 850. ஓம் புனமிசை யோடிப் புகுந்த பெருமாளே போற்றி
 851. ஓம் புனையப்பர்க் கொப்பித் தருளிய பெருமாளே போற்றி
 852. ஓம் புரமதில் மாபுத் தேளிர்கள் பெருமாளே போற்றி
 853. ஓம் புறத்தண்கொங் கையிற்றுஞ்சும் பெருமாளே போற்றி
 854. ஓம் புலவரு சாத்துணைப் பெருமாளே போற்றி
 855. ஓம் புலவர் போற்றி ய வேலூர் மேவிய தம்பிரானே போற்றி
 856. ஓம் புலியுர் இனில்நட மருவு பெருமாளே போற்றி
 857. ஓம் புலியூர் ஆடகப் படிக கோபுரத்தின் மகிழ் தம்பிரானே போற்றி
 858. ஓம் புளகிதப யோத ரம்பு ணர்ந்த பெருமாளே போற்றி
 859. ஓம் பூணியிச்சை யாறு புயா புயா றுள பெருமாளே போற்றி
 860. ஓம் பூந்து ருத்தியில் வாழ்வே தேவர்கள் தம்பிரானே போற்றி
 861. ஓம் பூந்தோகை கொங்கைவி ரும்பிய பெருமாளே போற்றி
 862. ஓம் பூம்பொழில் மேவிவளர் பெருமாளே போற்றி
 863. ஓம் பெரியமட மேவியசு கத்தனே யோக்யர் பெருமாளே போற்றி
 864. ஓம் பெருக்குமெய்த் திருத்தணிப் பெருமாளே போற்றி
 865. ஓம் பெருங்குடி மருங்குறை பெருமாளே போற்றி
 866. ஓம் பெருமானே, நீ எனக்கு அருளவேண்டும் போற்றி
 867. ஓம் பெருமிதம் பெற்றுக் கச்சியில் நிற்கும் பெருமாளே போற்றி
 868. ஓம் பெரும்பற் றப்புலி யூர்தனில் மேவிய பெருமாளே போற்றி
 869. ஓம் பெரும்புலியுர் வாழ்பொற் பெருமாளே போற்றி
 870. ஓம் பேராற் பெரியோனே பேரூர்ப் பெருமாளே போற்றி
 871. ஓம் பேறைநகர் வாழ வந்த பெருமாளே போற்றி
 872. ஓம் பொ(ன்)னின் நாட்டார் பெரு வாழ்வு எனவே வருபெருமாளே போற்றி
 873. ஓம் பொடிபடந டந்த பெருமாளே போற்றி
 874. ஓம் பொன்னுலகத் திராசாக்கள் தம்பிரானே போற்றி
 875. ஓம் பொருசத்திக் கரசொக்கப் பெருமாளே போற்றி
 876. ஓம் பொருதவே லாயுதப் பெருமாளே போற்றி
 877. ஓம் பொருது ழக்கிய பெருமாளே போற்றி
 878. ஓம் பொருப்பினில் விருப்புறு பெருமாளே போற்றி
 879. ஓம் பொருமுழுச் சேவகப் பெருமாளே போற்றி
 880. ஓம் பொற்பூவைப் பேச்சுக் குருகிய பெருமாளே போற்றி
 881. ஓம் பொற்றிருவி டைக்கழிப் பெருமாளே போற்றி
 882. ஓம் பொழிற்றண்செந் திலிற்றங்கும் பெருமாளே போற்றி
 883. ஓம் போரி மாநகர் மேவிய பெருமாளே போற்றி
 884. ஓம் போற்று தேவர்கள் தம்பிரானே போற்றி
 885. ஓம் ப்ரபையயில் தொடுநற் குமரப் பெருமாளே போற்றி
 886. ஓம் ப்ரியமிகு சொக்கப் பெருமாளே போற்றி
 887. ஓம் மகள்மெ லாசைகொள் பெருமாளே போற்றி
 888. ஓம் மகள்மேற் ப்ரியமுள பெருமாளே போற்றி
 889. ஓம் மகிமை மாநகர் செந்திலில் வந்துறை பெருமாளே போற்றி
 890. ஓம் மகிழும்புகழ் திருவம்பல மருவுங்கும ரேசப் பெருமாளே போற்றி
 891. ஓம் மகிழ்ச்சி யோடுதி ருத்தணி பற்றிய பெருமாளே போற்றி
 892. ஓம் மகிழ்வுபெற வுறைமுருக னேபேணு வானவர்கள் பெருமாளே போற்றி
 893. ஓம் மங்கலின் றுளம்பு குந்த பெருமாளே போற்றி
 894. ஓம் மடிய இயல்கொளு மயில்மிசை வரவல பெருமாளே போற்றி
 895. ஓம் மடியர்தமை யாள வந்த பெருமாளே போற்றி
 896. ஓம் மதித்த சாமி யேதேவர் பெருமாளே போற்றி
 897. ஓம் மதித்த சேவக வலிவல நகருறை பெருமாளே போற்றி
 898. ஓம் மதித்த சேவக வானாளு மும்பர்கள் தம்பிரானே போற்றி
 899. ஓம் மதுரை வளம்பதி யதனில் வளர்ந்தருள் பெருமாளே போற்றி
 900. ஓம் மதுரைச் சங்கிலி மண்டப இமையவர் பெருமாளே போற்றி
 901. ஓம் மதுரையில் வழிபட் டும்ப ரார்தொழு தம்பிரானே போற்றி
 902. ஓம் மனதினி லும்பரி வொன்றிய மர்ந்தருள் பெருமாளே போற்றி
 903. ஓம் மனோகரம் அளித்து கதிர்காம மேவிய பெருமாளே போற்றி
 904. ஓம் மன்னா முவர்க்கொரு தம்பிரானே போற்றி
 905. ஓம் மன்றுள்வளர் பெருமாளே போற்றி
 906. ஓம் மயக்கி மந்திர குருமலை தனிலமர் பெருமாளே போற்றி
 907. ஓம் மயிலந்தண் மாமலை வாழ்வே வானோர் பெருமாளே போற்றி
 908. ஓம் மயிலா புரிமேவிய பெருமாளே போற்றி
 909. ஓம் மயிலின்மி சைக்கொடு திருநட மிட்டுறை பெருமாளே போற்றி
 910. ஓம் மயிலை நீடுல கைச்சூழ வேவிய பெருமாளே போற்றி
 911. ஓம் மயிலை மாநகர் மேவிய கந்தப் பெருமாளே போற்றி
 912. ஓம் மயிலை மேவி வாழ்தேவர் பெருமாளே போற்றி
 913. ஓம் மயிலைநகர் வாழ வந்த பெருமாளே போற்றி
 914. ஓம் மயுர வாகன தேவா வானோர் பெருமாளே போற்றி
 915. ஓம் மரிதென முறைமுறை யாடல் காட்டிய பெருமாளே போற்றி
 916. ஓம் மரியர பிரமர்கள் தம்பிரானே போற்றி
 917. ஓம் மருகன் தென்புன வாயில மர்ந்தருள் பெருமாளே போற்றி
 918. ஓம் மருத்து வக்குடி வாழ்வே தேவர்கள் பெருமாளே போற்றி
 919. ஓம் மருவிமகிழ் பழநிவரு பெருமாளே போற்றி
 920. ஓம் மறஅரு ளுதவு பெருமாளே போற்றி
 921. ஓம் மறம யிலைச்சுற் றிவந்த பெருமாளே போற்றி
 922. ஓம் மறவர் குன்றி னிற்போன பெருமாளே போற்றி
 923. ஓம் மறையவுயர் கரையிலுறை பெருமாளே போற்றி
 924. ஓம் மற்றொப்பி லாத பெருமாளே போற்றி
 925. ஓம் மலைச்சிகர வடமலை நின்ற பெருமாளே போற்றி
 926. ஓம் மலைமிசை விளங்கு தேவர் பெருமாளே போற்றி
 927. ஓம் மலைவி ளங்க வந்த பெருமாளே போற்றி
 928. ஓம் மவுனத்தில் பற்று உறு நித்தச் சுத்தர்கள் தம்பிரானே போற்றி
 929. ஓம் மாகாள மாநகரில் மாலொடடி யார்பரவு பெருமாளே போற்றி
 930. ஓம் மாசி லாமணி யீசர்ம கிழ்ந்தருள் பெருமாளே போற்றி
 931. ஓம் மாடை யம்பதி வாழ்வே தேவர்கள் பெருமாளே போற்றி
 932. ஓம் மாண்மையு முடைய பெருமாளே போற்றி
 933. ஓம் மாதானை யாறுமுகப் பெருமாளே போற்றி
 934. ஓம் மாநகர மர்ந்த பெருமாளே போற்றி
 935. ஓம் மாந்துறை யமர்ந்த பெருமாளே போற்றி
 936. ஓம் மானை மணஞ்செய்த பெருமாளே போற்றி
 937. ஓம் மான்மகட் குளனான பெருமாளே போற்றி
 938. ஓம் மாமழ நாடு போற்றி ய பூவா ளுருறை பெருமாளே போற்றி
 939. ஓம் மாயன் மருகஅமர் நாடர் பார்த்திப பெருமாளே போற்றி
 940. ஓம் மாயூ ராவாழ் குன்றை தழைத்தருள் பெருமாளே போற்றி
 941. ஓம் மாயூர கிரிமேவு பெருமாளே போற்றி
 942. ஓம் மாரா கச்சிப் பெருமாளே போற்றி
 943. ஓம் மாரூர மர்ந்த பெருமாளே போற்றி
 944. ஓம் மாலோ டணைத்துமகிழ் பெருமாளே போற்றி
 945. ஓம் மிகுமாலொ டன்பு வைத்த பெருமாளே போற்றி
 946. ஓம் மிக்கதிரு வாவ டுநற்றுறைக் குட்செழித்த பெருமாளே போற்றி
 947. ஓம் மிடையுருவ வேலை விட்ட பெருமாளே போற்றி
 948. ஓம் மிண்டைக்கு லைத்தமர்செய் தண்டர்க்கு ரத்தையருள் பெருமாளே போற்றி
 949. ஓம் மிதித்துத் துகைத்து விட்ட பெருமாளே போற்றி
 950. ஓம் மிந்த்ர நீலமு மடலிடை யெழுதிய பெருமாளே போற்றி
 951. ஓம் மிமையவ ரையஞ்ச லென்ற பெருமாளே போற்றி
 952. ஓம் மியல்புலியுர் வாழ்பொற் பெருமாளே போற்றி
 953. ஓம் மிருபுடை யுறவரு பெருமாளே போற்றி
 954. ஓம் மிருவினை காட்டி மீட்ட பெருமாளே போற்றி
 955. ஓம் மீளவிடு வித்த பெருமாளே போற்றி
 956. ஓம் முக்கட் சிவன்பெருஞ் சற்புத்ர வும்பர்தந் தம்பிரானே போற்றி
 957. ஓம் முடிவினுமஞ் சாத பெருமாளே போற்றி
 958. ஓம் முடுகிப் பொரவல பெருமாளே போற்றி
 959. ஓம் முட்டித் தொளைத்திட்ட பெருமாளே போற்றி
 960. ஓம் முட்டிப் பொட்டெழ வெட்டிக் குத்திய தம்பிரானே போற்றி
 961. ஓம் முட்டைப்பெயர் செப்பிக் கவிபெறு பெருமாளே போற்றி
 962. ஓம் முதலிவரு செந்தில் வாழ்வுதரு தம்பிரானே போற்றி
 963. ஓம் முதிய மூர்த்திகள் தம்பிரானே போற்றி
 964. ஓம் முதுகிரி வலம்வரு பெருமாளே போற்றி
 965. ஓம் முதுபழ மறைமொழி யாய்ந்த தேவர்கள் பெருமாளே போற்றி
 966. ஓம் முத்தா முத்திப் பெருமாளே போற்றி
 967. ஓம் முத்துலவு வேலைநகர் முத்தேவர் பெருமாளே போற்றி
 968. ஓம் முனியஅறி யாத தேவர் பெருமாளே போற்றி
 969. ஓம் முனைவேலி னாலெ றிந்த பெருமாளே போற்றி
 970. ஓம் முப்பத்து முத்தேவர் தம்பிரானே போற்றி
 971. ஓம் முரசதிர நிசிசரரை வென்றிந்தி ரற்கரச ளித்த பெருமாளே போற்றி
 972. ஓம் முரியவேல் தொட்ட பெருமாளே போற்றி
 973. ஓம் முருக னேசுர குஞ்சரி ரஞ்சித பெருமாளே போற்றி
 974. ஓம் முருக வேல த்யாகர் பெற்ற பெருமாளே போற்றி
 975. ஓம் முருகா தமிழ்ப்புலியுர் பெருமாளே போற்றி
 976. ஓம் முருகாந்திர மோட மரும்பர்கள் தம்பிரானே போற்றி
 977. ஓம் முறியவேல் தொட்ட பெருமாளே போற்றி
 978. ஓம் முறையருள் முருக தவத்தைக் காப்பவர் தம்பிரானே போற்றி
 979. ஓம் முளரியின் முதல்வர் பெருமாளே போற்றி
 980. ஓம் முள்வாய் விளங்க நின்ற பெருமாளே போற்றி
 981. ஓம் மூவரி லங்குப ராய்த்து றைப்பதி பெருமாளே போற்றி
 982. ஓம் மூவர்தே வாதிகள் தம்பிரானே போற்றி
 983. ஓம் மென்று மிளைய பெருமாளே போற்றி
 984. ஓம் மெமது பரகுரவ பெருமாளே போற்றி
 985. ஓம் மெழுத வரிய பெருமாளே போற்றி
 986. ஓம் மேர கத்த மர்ந்த பெருமாளே போற்றி
 987. ஓம் மேரு மங்கை யாள வந்த பெருமாளே போற்றி
 988. ஓம் மேருவில் மிகவு மெழுத்திட்ட பெருமாளே போற்றி
 989. ஓம் மேலை வயலையு கந்துள நின்றருள் பெருமாளே போற்றி
 990. ஓம் மேலை வாயிலின் மயில்மீ தேறிய பெருமாளே போற்றி
 991. ஓம் மேலைக் கோபுர வாசலில் மேவிய பெருமாளே போற்றி
 992. ஓம் மேழைக் கிரங்கும் பெருமாளே போற்றி
 993. ஓம் மேவி வாழமரர் முத்தர்சிவ பத்தர்பணி தம்பிரானே போற்றி
 994. ஓம் மைந்தஅம ரேசர் பெருமாளே போற்றி
 995. ஓம் ம்ருகத்தை யெடுத்தொர் பெருமாளே போற்றி
 996. ஓம் ம்ருகமத பயோதரம் புணர்ந்த பெருமாளே போற்றி
 997. ஓம் யாழ்ப்பா ணாயன் பட்டின மருவிய பெருமாளே போற்றி
 998. ஓம் ரசதகிரிப் பெருமாளே போற்றி
 999. ஓம் ரத்நகிரி வாழ்முருக னேயிளைய வாவமரர் பெருமாளே போற்றி
 1000. ஓம் ராசகெம் பீரவள நாட்டு மலைவளர் தம்பிரானே போற்றி
 1001. ஓம் ராஜத லக்ஷண லக்ஷுமி பெற்றருள் தம்பிரானே போற்றி
 1002. ஓம் ராமே சுரத்திலுறை பெருமாளே போற்றி
 1003. ஓம் வஞ்சியி லமரர் சிறைமீட்டருள் பெருமாளே போற்றி
 1004. ஓம் வட குவடு அன்ன கிரி அடைய இடி பொடிபட அயில் விடவல பெருமாளே போற்றி
 1005. ஓம் வடக்குக் கோபுர வாசலில் மேவிய தம்பிரானே போற்றி
 1006. ஓம் வடமுல்லை வாயிலின் மேவிய பெருமாளே போற்றி
 1007. ஓம் வடமேரு நகரி யுறையும் இமையோர்கள் பெருமாளே போற்றி
 1008. ஓம் வடிவ தாமலை யாவையு மேவிய தம்பிரானே போற்றி
 1009. ஓம் வடிவாமற் றநந்த மிந்திரர் பெருமாளே போற்றி
 1010. ஓம் வடிவு மிளமையும் வளமையு மழகிய பெருமாளே போற்றி
 1011. ஓம் வடிவுற்றொரு தோகையில் வந்தருள் பெருமாளே போற்றி
 1012. ஓம் வண் கரை அரிவை விலங்கலில் வந்து உகந்து அருள் பெருமாளே போற்றி
 1013. ஓம் வந்து தரும்ப டிநித்த மாடிய பெருமாளே போற்றி
 1014. ஓம் வனச மலர்நிகர், செம்பொற் சதங்கையடி யன்பர்க்கு வந்துதவு பெருமாளே போற்றி
 1015. ஓம் வனசர ராதார மாகிய பெருமாளே போற்றி
 1016. ஓம் வயத்த நித்தத் துவத்தனே செந்தில்மேவு குகனே போற்றி
 1017. ஓம் வயலி நகரியி லிறையவ அருள்தரு பெருமாளே போற்றி
 1018. ஓம் வயலி மீது வாழ்தேவர் பெருமாளே போற்றி
 1019. ஓம் வயலிக்குள் வாழ்தேவர் தம்பிரானே போற்றி
 1020. ஓம் வயல்கள் மேவுநெல் வாயில்வீற் றிருந்த பெருமாளே போற்றி
 1021. ஓம் வயித்திய நாதப் பெருமாளே போற்றி
 1022. ஓம் வயிரவி வனத்தில் மேவு பெருமாளே போற்றி
 1023. ஓம் வரநின்று கும்பிடும் பெருமாளே போற்றி
 1024. ஓம் வருதவ முநிவோர் பெருமாளே போற்றி
 1025. ஓம் வருபந்தணை நகர்வந்துறை விமலன்குரு நாதப் பெருமாளே போற்றி
 1026. ஓம் வருமொரு கவுணியர் மைந்த தேவர்கள் தம்பிரானே போற்றி
 1027. ஓம் வளமொன்றுப ரங்கிரி வந்தருள் பெருமாளே போற்றி
 1028. ஓம் வளர் அல் கனக பத்ம புரி பெருமாளே பெருமாளே போற்றி
 1029. ஓம் வளர் விர்த்த கிரியுற்ற பெருமாளே போற்றி
 1030. ஓம் வளர்கின்றப ரங்கிரி வந்தருள் பெருமாளே போற்றி
 1031. ஓம் வளர்சு வாமி மலைய மர்ந்த பெருமாளே போற்றி
 1032. ஓம் வளர்பழநி வந்த கொற்ற வேலவ பெருமாளே போற்றி
 1033. ஓம் வளவாபுரி வாழ்மயில் வாகன பெருமாளே போற்றி
 1034. ஓம் வளவிய வேளே மேலோர் பெருமாளே போற்றி
 1035. ஓம் வளைகூனை யேநி மிர்த்த தம்பிரானே போற்றி
 1036. ஓம் வள்ளி யூருறை பெருமாளே போற்றி
 1037. ஓம் வள்ளிக்கு வாய்த்த பெருமாளே போற்றி
 1038. ஓம் வள்ளிக்கு வேடை கொண்ட பெருமாளே போற்றி
 1039. ஓம் வள்ளிமண வாளப் பெருமாளே போற்றி
 1040. ஓம் வழிபடுதல் கண்டு வாழ்வருள் பெருமாளே போற்றி
 1041. ஓம் வழியருளின் பேறு காட்டு பெருமாளே போற்றி
 1042. ஓம் வழிவழி யன்புசெய் தொண்டு கொண்டருள் பெருமாளே போற்றி
 1043. ஓம் வழுதி கூனி மிர்த்த பெருமாளே போற்றி
 1044. ஓம் வழுவூரில்நி லாவிய வாழ்வருள் பெருமாளே போற்றி
 1045. ஓம் வழுவூர் நற்பதி வீற்றி ருந்தருள் பெருமாளே போற்றி
 1046. ஓம் வாகுள குறட்டி மேவு பெருமாளே போற்றி
 1047. ஓம் வாகை மாந கர்பற்று பெருமாளே போற்றி
 1048. ஓம் வாசிப்பித்த தேசிகா சுரர் தம்பிரானே போற்றி
 1049. ஓம் வான தென்சிறு வாபுரி மேவிய பெருமாளே போற்றி
 1050. ஓம் வானவர் சிரத்தைக் காத்த பெருமாளே போற்றி
 1051. ஓம் வானவர் சேனை காத்த பெருமாளே போற்றி
 1052. ஓம் வானாடு காத்த பெருமாளே போற்றி
 1053. ஓம் வானி லடியவ ரிடர்கெட அருளிய பெருமாளே போற்றி
 1054. ஓம் வானுல குங்குடி யேற்றிய பெருமாளே போற்றி
 1055. ஓம் வானோர்பரி தாபந் தவிர்த்த பெருமாளே போற்றி
 1056. ஓம் வாய்க்குட் பொற்பமர் பெருமாளே போற்றி
 1057. ஓம் வாய்த்ததி ருத்தணி மாமலை மேவிய பெருமாளே போற்றி
 1058. ஓம் வாரிதி நீர்ப ரந்த சீரலை வாயு கந்த பெருமாளே போற்றி
 1059. ஓம் வார்ந்த ரூபிகு றம்பெண் வணங்கிய தம்பிரானே போற்றி
 1060. ஓம் வாலி கொண்டபுர மர்ந்துவளர் தம்பிரானே போற்றி
 1061. ஓம் வாள்கொண் டமர்செய்த பெருமாளே போற்றி
 1062. ஓம் வாழவந் தாய்கரிய மாலயன் தேவர்புகழ் தம்பிரானே போற்றி
 1063. ஓம் வாழுமயில் வீர னேசெந்தில் வாழ்கின்ற பெருமாளே போற்றி
 1064. ஓம் வாழ்சிறு வாபுரி வாழ்வேசு ராதிபர் பெருமாளே போற்றி
 1065. ஓம் வாழ்தி ருத்தணி மாம லைப்பதி தம்பிரானே போற்றி
 1066. ஓம் வாழ்வுக் குகந்தடிய ராவிக் குள்நின்றுலவி வருபெருமாளே போற்றி
 1067. ஓம் வாழ்வுறு சமத்தைக் காட்டு பெருமாளே போற்றி
 1068. ஓம் விகட சமரசத கோடி வானவர் தம்பிரானே போற்றி
 1069. ஓம் விக்ரம வேலை யேவிய பெருமாளே போற்றி
 1070. ஓம் விசுவைவி ளங்கு பெருமாளே போற்றி
 1071. ஓம் விசைய முறவும் வீக்கிய பெருமாளே போற்றி
 1072. ஓம் விஜய மங்கலத் தேவாதி தேவர்கள் பெருமாளே போற்றி
 1073. ஓம் விஜயபு ரந்தனில் மேவிய பெருமாளே போற்றி
 1074. ஓம் விஞ்ச வீசுவி ராலி மலையுறை பெருமாளே போற்றி
 1075. ஓம் விடுமயில் வேல பெருமாளே போற்றி
 1076. ஓம் விடுவிக்ரம கிரியெட்டையும் விழவெட்டிய பெருமாளே போற்றி
 1077. ஓம் விடையவர்தி ருச்சத்தி முத்தத்தி னிற்குலவு பெருமாளே போற்றி
 1078. ஓம் விண்டலம கீபர் பெருமாளே போற்றி
 1079. ஓம் வித்தகம ருப்புடைய பெருமாளே போற்றி
 1080. ஓம் வினவ வோது வித்த பெருமாளே போற்றி
 1081. ஓம் வினையற வேல்வாங்கிய பெருமாளே போற்றி
 1082. ஓம் விபுத மலரடி விரித்துப் போற்றி னர் பெருமாளே போற்றி
 1083. ஓம் விமலைகொள் சடையர னும்ப ராவிய தம்பிரானே போற்றி
 1084. ஓம் விரவு மமரர் பெருமாளே போற்றி
 1085. ஓம் விராலிம லைமீதிலுறை பெருமாளே போற்றி
 1086. ஓம் விராலிம லைராஜதப் பெருமாளே போற்றி
 1087. ஓம் விராலிமலை மீது கந்த பெருமாளே போற்றி
 1088. ஓம் விருத்தாசலம் வாழ்மயில் வாகன பெருமாளே போற்றி
 1089. ஓம் விறன்மறவர் சிறுமிதிரு வேளைக் காரப் பெருமாளே போற்றி
 1090. ஓம் விறல்மயில் மீது மேவிய பெருமாளே போற்றி
 1091. ஓம் விறல்மெய்த்திரு வேட்கள மேவிய பெருமாளே போற்றி
 1092. ஓம் விலங்க விழ்க்கும் பெருமாளே போற்றி
 1093. ஓம் வீதியிலெ ழுந்தருளி நின்ற பெருமாளே போற்றி
 1094. ஓம் வீரங் கொட்பழ னாபுரி மேவிய பெருமாளே போற்றி
 1095. ஓம் வீரமெனத் தத்து வத்து மெச்சிய பெருமாளே போற்றி
 1096. ஓம் வீரவேல் தொட்ட பெருமாளே போற்றி
 1097. ஓம் வீரா வீரப் பெருமாளே போற்றி
 1098. ஓம் வீரை வருபழநி ஞான மலையில்வளர் பெருமாளே போற்றி
 1099. ஓம் வீரை வாழ்பழநித் துங்க வானவர் பெருமாளே போற்றி
 1100. ஓம் வீரைநகர் வந்து வாழ்பழநி யண்டர் பெருமாளே போற்றி
 1101. ஓம் வீறு செந்திலில் உரிய அடியேனை ஆள வந்து அருள் தம்பிரானே போற்றி
 1102. ஓம் வீறுசேர் சிலை யெடுத்த பெருமாளே போற்றி
 1103. ஓம் வீறுநட னர்க்கி சைந்தருள் தம்பிரானே போற்றி
 1104. ஓம் வெஞ்சமாக் கூடற் பெருமாளே போற்றி
 1105. ஓம் வெட்டி யமர்பொருத பெருமாளே போற்றி
 1106. ஓம் வெட்டிக்க ளம்பொருத தம்பிரானே போற்றி
 1107. ஓம் வெட்டிச் சாய்த்த பெருமாளே போற்றி
 1108. ஓம் வெட்டித் துணித்த பெருமாளே போற்றி
 1109. ஓம் வென்று மேவிய பெருமாளே போற்றி
 1110. ஓம் வெம் கண் சிங்கத்து அடி மயில் ஏறிய பெருமாளே போற்றி
 1111. ஓம் வெயில்வீசிய அழகாதமிழ் பெருமாளே போற்றி
 1112. ஓம் வெற்பு முறையுமயில் வேளைக் காரப் பெருமாளே போற்றி
 1113. ஓம் வெற்பைநெ ருக்கிய பெருமாளே போற்றி
 1114. ஓம் வெற்றிப் புகழ்கரு வூர்தனில் மேவிய பெருமாளே போற்றி
 1115. ஓம் வெற்றிவே லாயுதப் பெருமாளே போற்றி
 1116. ஓம் வெல்ல வல்ல பெருமாளே போற்றி
 1117. ஓம் வெள்ளி கரத்த மர்ந்த பெருமாளே போற்றி
 1118. ஓம் வெள்ளிநகர் மேவும் பெருமாளே போற்றி
 1119. ஓம் வேசமுரு காவமரர் பெருமாளே போற்றி
 1120. ஓம் வேடர் மங்கைகொள் சித்தா பத்தர்கள் பெருமாளே போற்றி
 1121. ஓம் வேடை கொண்டபி ரானே வானவர் பெருமாளே போற்றி
 1122. ஓம் வேட்கள மேவிய பெருமாளே போற்றி
 1123. ஓம் வேணியர் நாயகி தந்த பெருமாளே போற்றி
 1124. ஓம் வேண்டவெ றாதுதவு பெருமாளே போற்றி
 1125. ஓம் வேண்டு மளவி லுதவும் பெருமாளே போற்றி
 1126. ஓம் வேத வனத்தில மர்ந்த பெருமாளே போற்றி
 1127. ஓம் வேத வெற்பி லமர்ந்த க்ருபா கராசிவ குமரவேளே போற்றி
 1128. ஓம் வேதத் தோர்து தித்த பெருமாளே போற்றி
 1129. ஓம் வேதவ னத்தி லமர்ந்த பெருமாளே போற்றி
 1130. ஓம் வேதவ னத்திற் சங்கரர் தந்தருள் பெருமாளே போற்றி
 1131. ஓம் வேதா வைச்சிறை யிட்டருள் பெருமாளே போற்றி
 1132. ஓம் வேப்பஞ் சந்திக் கந்தக் குமரப் பெருமாளே போற்றி
 1133. ஓம் வேப்பூர மர்ந்த பெருமாளே போற்றி
 1134. ஓம் வேல இமையவர்கள் பெருமாளே போற்றி
 1135. ஓம் வேலங்கா டுறைசீல பெருமாளே போற்றி
 1136. ஓம் வேலடை யாள மிட்ட பெருமாளே போற்றி
 1137. ஓம் வேலா இமையவர் பெருமாளே போற்றி
 1138. ஓம் வேலா மால்மக ளார்க்கி ரங்கிய பெருமாளே போற்றி
 1139. ஓம் வேலா விராலி மலைத்த லத்துறை பெருமாளே போற்றி
 1140. ஓம் வேலாயுத மேவுந் தேவர்கள் தம்பிரானே போற்றி
 1141. ஓம் வேலூர்வி ளங்க வந்த பெருமாளே போற்றி
 1142. ஓம் வேலை கூப்பிட வீக்கிய பெருமாளே போற்றி
 1143. ஓம் வேலை யுருவ விட்ட பெருமாளே போற்றி
 1144. ஓம் வேலை விடவல பெருமாளே போற்றி
 1145. ஓம் வேலைமிக வேவிட்ட பெருமாளே போற்றி
 1146. ஓம் வேலையு ரம்பெற வோட்டிய பெருமாளே போற்றி
 1147. ஓம் வேல்களில கப்பட்ட பெருமாளே போற்றி
 1148. ஓம் வேல்கொடு தணித்த பெருமாளே போற்றி
 1149. ஓம் வேல்கொண் டமர்செய்த பெருமாளே போற்றி
 1150. ஓம் வேளெனச் சொற்க ருத்தர் பெருமாளே போற்றி
 1151. ஓம் வேளே சுரேசர் பெருமாளே போற்றி
 1152. ஓம் வேளை கொண்டபி ரானே வானவர் பெருமாளே போற்றி
 1153. ஓம் வேளையெ னும்படி சென்றி றைஞ்சிய பெருமாளே போற்றி
 1154. ஓம் வேழ மழைத்த பெருமாளே போற்றி
 1155. ஓம் வைத்தபடி மாறாத பெருமாளே போற்றி
 1156. ஓம் வைத்திடும் மருமகனே வாழ் அமரர்கள் பெருமாளே போற்றி
 1157. ஓம் ஸ்ரீபுருட மங்கை தங்கிய பெருமாளே போற்றி

Thirupugazh Murugan Potrigal in Tamil – திருப்புகழ் முருகன் போற்றிகள்