அஷ்ட லட்சுமி ஸ்தோத்திரம் : மகாலட்சுமி ஸ்லோகம்

 959 total views,  4 views today

அஷ்ட லட்சுமி ஸ்தோத்திரம், அஸ்டலட்சுமி மந்திரத்தை இங்கு பார்ப்போம். ஆதிலட்சுமி, தனலட்சுமி,தானியலட்சுமி, கயலட்சுமி,சந்தானலட்சுமி, வீரலட்சுமி,விஜயலட்சுமி, வித்யாலட்சுமி ஆகிய லட்சுமியின் வடிவங்களுக்கான வழிபாட்டு மந்திரங்கள்…

செல்வத்தை மட்டுமல்ல அனைத்து வகை தன தான்ய ஐஸ்வர்ய சம்பத்துக்களை அள்ளித்தருபவள் மகாலட்சுமி. அவரின் அஷ்ட வடிவங்கள் ஆதிலட்சுமி, தனலட்சுமி,தானியலட்சுமி, கயலட்சுமி,சந்தானலட்சுமி, வீரலட்சுமி,விஜயலட்சுமி, வித்யாலட்சுமி.

இவர்களுக்கான வழிபாட்டு ஸ்தோத்திரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.

1. ஆதிலட்சுமி

ஸூமநஸ வந்தித ஸூந்தரி மாதவி

சந்த்ர சகோதரி ஹேமமயே

முநிகண மண்டித மோக்ஷ ப்ரதாயினி

மஞ்சுள பாக்ஷிணி வேதநுதே

பங்கஜ வாஸினி தேவஸூ பூஜித

ஸத்குண வர்ஷினி சாந்தியுதே

ஜெய ஜெய ஹே மதுஸூதன காமினி

ஆதிலெக்ஷ்மி ஸதா பாலயமாம்

2. சந்தான லட்சுமி

அயிதக வாஹினி மோஹினி சக்ரிணி

ராக விவர்த்தினி ஞானமயே

குணகண வாரிதி லோக ஹிதைஷினி

ஸ்வர ஸப்த பூஷித கானறுதே

சகல ஸூராஸூர தேவ முநீஸ்வர

மாநவ வந்தித பாத யுதே

ஜெய ஜெய ஹே மது ஸூதன காமினி

சந்தான லக்ஷ்மி பாலயமாம்

3. கஜலட்சுமி

ஜய ஜய துர்கதி நாசினி காமினி

சர்வ பலப்ரத சாஸ்த்ரமயே

ரதகஜ துரசு பதாதி சமாவ்ருத

பரிஜன மண்டித லோகநுதே

ஹரிஹர ப்ரம்ம ஸூ பூஜித சேவித

தாப நிவாரிணி பாதயுதே

ஜெய ஜெய ஹே மதுஸூதன காமினி

கஜலக்ஷ்மி ரூபணே பாலயமாம்

4. தனலட்சுமி

திமிதிமி திந்திமி திந்திமி திந்திமி

துந்துபி நாத ஸூ பூர்ண மயே

கும கும குங்கும குங்கும குங்கும

சங்க நிநாத ஸூவாத் ய நுதே

வேத புராணே திஹாச ஸூ பூஜித

வைதிக மார்க ப்ரதச்ச யுதே

ஜெய ஜெய ஹே மதுஸூதன காமினி

தனலக்ஷ்மி ரூபணே பாலயமாம்

5. தான்ய லட்சுமி

அபிகலி கல்மஷ நாசினி காமினி

வைதிக ரூபிணி வேதமயே

க்ஷீர சமுத்பவ மங்கள ரூபிணி

மந்த்ர நிவாஸினி மந்த்ரநுதே

மங்கள தாயிணி அம்புஜ வாஷினி

தேவ கணார்ச்சித பாதயுதே

ஜெய ஜெய ஹே மதுஸூதன காமினி

தான்யலக்ஷ்மி ஸதா பாலயமாம்

6. விஜய லட்சுமி

ஜய கமலாசனி சத்கதி தாயினி

ஞான விகாஸினி கானமயே

அனுதின மர்ச்சித குங்கும தூசர

பூஷித வாஸித வாத்ய நுதே

கனகதாரா ஸ்துதி வைபவ வந்தித

சங்கர தேசித மான்யபதே

ஜெய ஜெய ஹே மதுஸூதன காமினி

விஜயலக்ஷ்மி ஸதா பாலயமாம்

7. வித்யா லட்சுமி

ப்ரணத ஸூரேஸ்வரி பாரதி பார்வதி

சோக விநாசினி ரத்னமயே

மணிமய பூக்ஷித கர்ண விபூஷண

சாந்தி ஸமாவ்ருத ஹாஸ்யமுகே

நவநிதி தாயினி கலிகல ஹாரிணி

காமித பலப்ரத ஹஸ்தயுதே

ஜெய ஜெய ஹே மதுஸூதன காமினி

வித்யாலக்ஷ்மி ஸதா பாலயமாம்

8. தைரிய லட்சுமி

ஜயவர வர்ணனி வைஷ்ணவி பார்கவி

மந்த்ர ஸ்வரூபிணி மந்த்ரமயே

ஸூரகண பூஜிய சீ க்ர பலப்ரத

ஞான விகாஸினி சாஸ்த்ர நுதே

பவபய ஹாரிணி பாப விமோசனி

சாது ஜநாச்ரித பாதயுதே

ஜெய ஜெய ஹே மதுஸூதன காமினி

தைர்யலக்ஷ்மி ஸதா பாலயமாம்