ஆஞ்சநேயர் அஷ்டோத்திரம் – Anjaneyar Ashtothram in Tamil

ஆஞ்சநேயர் அஷ்டோத்திரம் – Anjaneyar Ashtothram in Tamil

 • ஓம் ஆஞ்சநேயா நம
 • ஓம் மஹாவீராய நம
 • ஓம் ஹநூமதே நம
 • ஓம் மாருதாத்மஜாய நம
 • ஓம் தத்வஜ்ஞாநப்ரதாய நம
 • ஓம் ஸீதாதேவீ முத்ரா ப்ரதாயகாய நம
 • ஓம் அசோகவநிகாச்சேச் த்ர நம
 • ஓம் ஸர்வர் மாயாவி பஞ்ஜநாய நம
 • ஓம் ஸர்வபர் ந்தவிமோக்த்ரே நம
 • ஓம் ர÷க்ஷõவித்வம்ஸகாரகாய நம
 • ஓம் பரவித்யாபரீஹா ரீ ராய நம
 • ஓம் பரஸெளர்யர் நாஸநாய நம
 • ஓம் பரமந்த்ர நிராகர்த்ர் த்ரே நம
 • ஓம் பரயந்த்ரப்ரபேதகாய நம
 • ஓம் ஸர்வர் க்ரஹவிநாஸிநே நம
 • ஓம் பீமஸேநஸஹாயக்ருதே நம
 • ஓம் ஸர்வர் லோகசாரிணேநம
 • ஓம் மநோஜவாய நம
 • ஓம் பாரிஜா தத்ரு மூவஸ்தாய நம
 • ஓம் ஸர்வமர் ந்த்ரஸ்வரூபவதே நம
 • ஓம் ஸர்வர் தந்த்ரஸ்வரூபிணேநம
 • ஓம் ஸர்வமர் ந்த்ராத்மகாய நம
 • ஓம் கபீச்வச் ராய நம
 • ஓம் மஹாகாயாய நம
 • ஓம் ப்ரபவே நம
 • ஓம் பலஸித்திகராய நம
 • ஓம் ஸர்வர் வித்யாஸம்பத ப்ரதாயகாய நம
 • ஓம் கபிஸேநாநாயகாய நம
 • ஓம் பவிஷ்யச்சச் துராநநாய நம
 • ஓம் குமாரப்ரஹ்மசாரிணேநம
 • ஓம் ரத்நகுண்டல தீப்திமதே நம
 • ஓம் ஸஞ்சலத் வாலஸந்நத்த நம
 • ஓம் லம்பமாநஸிகோஜ்ஜவ லாய நம
 • ஓம் கந்த்ர்வர் வித்யா தத்வஜ்ஞயா நம
 • ஓம் மஹாபலபராக்ரமாய நம
 • ஓம் காராக்ருஹவி மோக்த்ரே நம
 • ஓம் ச்ருச் ங்கலா பந்தமோ சகாய நம
 • ஓம் ஸாகரோத்தாரகாய நம
 • ஓம் ப்ராஜ்ஞாய நம
 • ஓம் ராமதூதாய நம
 • ஓம் ப்ரதாபவதே நம
 • ஓம் வாநராய நம
 • ஓம் கேஸரிஸுதாய நம
 • ஓம் ஸீதாஸோக நிவாரணாய நம
 • ஓம் அஞ்ஜநாகர்பர் ஸம்பூதாய நம
 • ஓம் பாலார்க்ர் க்ஸத்ருஸாந நாய நம
 • ஓம் விபீஷணபரிகராய நம
 • ஓம் தஸக்ரீவரீ குலாந்தகாய நம
 • ஓம் லக்ஷ்மணப்ராணதாத்தே நம
 • ஓம் வஜ்ரகாயாய நம
 • ஓம் மஹாத்யுதயே நம
 • ஓம் சிரஞ்ஜீவிநே நம
 • ஓம் ராமபக்தாய நம
 • ஓம் தை த்யகார்யர் நம
 • ஓம் விகாதகாய நம
 • ஓம் அக்ஷஹந்த்ரே நம
 • ஓம் காஞ்சநாபாய நம
 • ஓம் பஞ்சவக்த்ராய நம
 • ஓம் மஹா தபஸே நம
 • ஓம் லங்கிணீபஞ்ஜநாய நம
 • ஓம் ஸ்ரீமதே நம
 • ஓம் ஸிம்ஹிகாப்ராணபஞ்ஜநாய நம
 • ஓம் கந்தமாதநசை லஸ் தாய நம
 • ஓம் லங்காபுரவிதாஹகாய நம
 • ஓம் ஸுக்ரீவரீ ஸ்சிவாய நம
 • ஓம் பீமாய நம
 • ஓம் சூராய நம
 • ஓம் தை த்யகுலாந்தகாய நம
 • ஓம் ஸுரார்ச்ர் சிச் தாய நம
 • ஓம் மஹாதேஜஸே நம
 • ஓம் ராமசூடாமணிப்ரதாய நம
 • ஓம் காமரூபிணேநம
 • ஓம் பிங்களாக்ஷõய நம
 • ஓம் வார்திர் மை நாசபூஜிதாய நம
 • ஓம் கபளீக்ளீ க்ருதமார்த்ர் த்தாண்ட மண்டலாய நம
 • ஓம் விஜிதேந்தரியாய நம
 • ஓம் ராமஸுக்ரீவஸரீ ந்தாத்ரே நம
 • ஓம் மஹாராவணமாதநாய நம
 • ஓம் ஸ்படிகாபாய நம
 • ஓம் வாகதீஸாய நம
 • ஓம் நவவ்யாக்ருதி பண்டிதாய நம
 • ஓம் சதுர்பார் ஹவே நம
 • ஓம் தீநபந்தவே நம
 • ஓம் மஹாத்மநே நம
 • ஓம் பக்தவத்ஸலாய நம
 • ஓம் ஸஞ்ஜீவநநகர ஹர்த்ர் த்ரே நம
 • ஓம் ஸுசயே நம
 • ஓம் வாக்மிநே நம
 • ஓம் த்ருடவரதாய நம
 • ஓம் காலநேமிப்ரமத நாய நம
 • ஓம் ஹரிமர்கடர் மாகடாய நம
 • ஓம் தாந்தாய நம
 • ஓம் ஸாந்தாய நம
 • ஓம் ப்ரஸநாத்மநே நம
 • ஓம் தசகண்ட மதா பஹ்ருதே நம
 • ஓம் யோகிநே நம
 • ஓம் தசகண்ட மதா பஹ்ருதே நம
 • ஓம் யோகிநே நம
 • ஓம் ராமகதாலோலாய நம
 • ஓம் ஸீதாந்வேஷணபண்டிதாய நம
 • ஓம் வஜ்ரநாய நம
 • ஓம் ருத்ரவீகயஸமுத்பவாய நம
 • ஓம் இந்திரஜித ப்ரஹிதா மோகப்ரஹ்மா நம
 • ஓம் ஸ்த்ரவிநிவாரகாய நம
 • ஓம் பார்த்ர் த்த்வஜாக்ர ஸம்வாஸிநே நம
 • ஓம் ஸரபஞ்ஜர பேதகாய நம
 • ஓம் தஸபாஹவே நம
 • ஓம் லோகபூஜ்யாய நம
 • ஓம் ஜாம்பவத் ப்ரீதி வர்த்ர் த் நாய நம
 • ஓம் ஸீதாஸமேத ஸ்ரீராம பாதஸேவா துரந்தராய நம