108 Names Of Lord Ayyappa

108 Names Of Lord Ayyappa

No English Name Mantra
1 Om Mahashastre Namah।
2 Om Mahadevaya Namah।
3 Om Mahadevasutaya Namah।
4 Om Avyaya Namah।
5 Om Lokakartre Namah।
6 Om Lokabhartre Namah।
7 Om Lokahartre Namah।
8 Om Paratparaya Namah।
9 Om Trilokarakshakaya Namah।
10 Om Dhanvine Namah।
11 Om Tapasvine Namah।
12 Om Bhutasainikaya Namah।
13 Om Mantravedine Namah।
14 Om Mahavedine Namah।
15 Om Marutaya Namah।
16 Om Jagadishvaraya Namah।
17 Om Lokadhyakshaya Namah।
18 Om Agranye Namah।
19 Om Shrimate Namah।
20 Om Aprameyaparakramaya Namah।
21 Om Simharudhaya Namah।
22 Om Gajarudhaya Namah।
23 Om Hayarudhaya Namah।
24 Om Maheshvaraya Namah।
25 Om Nanashastradharaya Namah।
26 Om Anarghaya Namah।
27 Om Nanavidya Visharadaya Namah।
28 Om Nanarupadharaya Namah।
29 Om Viraya Namah।
30 Om Nanapraniniveshitaya Namah।
31 Om Bhuteshaya Namah।
32 Om Bhutidaya Namah।
33 Om Bhrityaya Namah।
34 Om Bhujangabharanojvalaya Namah।
35 Om Ikshudhanvine Namah।
36 Om Pushpabanaya Namah।
37 Om Maharupaya Namah।
38 Om Mahaprabhave Namah।
39 Om Mayadevisutaya Namah।
40 Om Manyaya Namah।
41 Om Mahaniyaya Namah।
42 Om Mahagunaya Namah।
43 Om Mahashaivaya Namah।
44 Om Maharudraya Namah।
45 Om Vaishnavaya Namah।
46 Om Vishnupujakaya Namah।
47 Om Vighneshaya Namah।
48 Om Virabhadreshaya Namah।
49 Om Bhairavaya Namah।
50 Om Shanmukhapriyaya Namah।
51 Om Merushringasamasinaya Namah।
52 Om Munisanghanishevitaya Namah।
53 Om Devaya Namah।
54 Om Bhadraya Namah।
55 Om Jagannathaya Namah।
56 Om Gananathaya Namah।
57 Om Ganeshvaraya Namah।
58 Om Mahayogine Namah।
59 Om Mahamayine Namah।
60 Om Mahagyanine Namah।
61 Om Mahasthiraya Namah।
62 Om Devashastre Namah।
63 Om Bhutashastre Namah।
64 Om Bhimahasaparakramaya Namah।
65 Om Nagaharaya Namah।
66 Om Nagakeshaya Namah।
67 Om Vyomakeshaya Namah।
68 Om Sanatanaya Namah।
69 Om Sagunaya Namah।
70 Om Nirgunaya Namah।
71 Om Nityaya Namah।
72 Om Nityatriptaya Namah।
73 Om Nirashrayaya Namah।
74 Om Lokashrayaya Namah।
75 Om Ganadhishaya Namah।
76 Om Chatuhshashtikalamayaya Namah।
77 Om Rigyajuhsamatharvatmane Namah।
78 Om Mallakasurabhanjanaya Namah।
79 Om Trimurtaye Namah।
80 Om Daityamathanaya Namah।
81 Om Prakritaye Namah।
82 Om Purushottamaya Namah।
83 Om Kalagyanine Namah।
84 Om Mahagyanine Namah।
85 Om Kamadaya Namah।
86 Om Kamalekshanaya Namah।
87 Om Kalpavrikshaya Namah।
88 Om Mahavrikshaya Namah।
89 Om Vidyavrikshaya Namah।
90 Om Vibhutidaya Namah।
91 Om Samsaratapavichchhetre Namah।
92 Om Pashulokabhayankaraya Namah।
93 Om Rogahantre Namah।
94 Om Pranadatre Namah।
95 Om Paragarvavibhanjanaya Namah।
96 Om Sarvashastrartha Tatvagyaya Namah।
97 Om Nitimate Namah।
98 Om Papabhanjanaya Namah।
99 Om Pushkalapurnasamyuktaya Namah।
100 Om Paramatmane Namah।
101 Om Satangataye Namah।
102 Om Anantadityasankashaya Namah।
103 Om Subrahmanyanujaya Namah।
104 Om Baline Namah।
105 Om Bhaktanukampine Namah।
106 Om Deveshaya Namah।
107 Om Bhagavate Namah।
108 Om Bhaktavatsalaya Namah।