108 Names Of Lord Ketu

108 Names Of Lord Ketu

 

No English Name Mantra
1 Om Rahave Namah।
2 Om Saimhikeyaya Namah।
3 Om Vidhuntudaya Namah।
4 Om Surashatrave Namah।
5 Om Tamase Namah।
6 Om Phanine Namah।
7 Om Gargyanayaya Namah।
8 Om Surapine Namah।
9 Om Nilajimutasankashaya Namah।
10 Om Chaturbhujaya Namah।
11 Om Khadgakhetakadharine Namah।
12 Om Varadayakahastakaya Namah।
13 Om Shulayudhaya Namah।
14 Om Meghavarnaya Namah।
15 Om Krishnadhwajapatakavate Namah।
16 Om Dakshinashamukharathaya Namah।
17 Om Tikshnadamshtrakaralakaya Namah।
18 Om Shurpakarasamsthaya Namah।
19 Om Gomedabharanapriyaya Namah।
20 Om Mashapriyaya Namah।
21 Om Kashyaparshinandanaya Namah।
22 Om Bhujageshvaraya Namah।
23 Om Ulkapatayitre Namah।
24 Om Shuline Namah।
25 Om Nidhipaya Namah।
26 Om Krishnasarparaje Namah।
27 Om Vishajwalavritasyaya Ardhashariraya Namah।
28 Om Shatravapradaya Namah।
29 Om Ravindubhikaraya Namah।
30 Om Chhayaswarupine Namah।
31 Om Kathinangakaya Namah।
32 Om Dwishachchakrachchhedakaya Namah।
33 Om Karalasyaya Namah।
34 Om Bhayankaraya Namah।
35 Om Krurakarmane Namah।
36 Om Tamorupaya Namah।
37 Om Shyamatmane Namah।
38 Om Nilalohitaya Namah।
39 Om Kiritine Namah।
40 Om Nilavasanaya Namah।
41 Om Shanisamantavartmagaya Namah।
42 Om Chandalavarnaya Namah।
43 Om Ashvyarkshabhavaya Namah।
44 Om Meshabhavaya Namah।
45 Om Shanivatphaladaya Namah।
46 Om Shuraya Namah।
47 Om Apasavyagataye Namah।
48 Om Uparagakaraya Namah।
49 Om Somasuryachchhavivimardakaya Namah।
50 Om Nilapushpaviharaya Namah।
51 Om Grahashreshthaya Namah।
52 Om Ashtamagrahaya Namah।
53 Om Kabandhamatradehaya Namah।
54 Om Yatudhanakulodbhavaya Namah।
55 Om Govindavarapatraya Namah।
56 Om Devajatipravishtakaya Namah।
57 Om Kruraya Namah।
58 Om Ghoraya Namah।
59 Om Shanermitraya Namah।
60 Om Shukramitraya Namah।
61 Om Agocharaya Namah।
62 Om Mane Gangasnanadatre Namah।
63 Om Swagrihe Prabaladhyadaya Namah।
64 Om Sadgriheanyabaladhrite Namah।
65 Om Chaturthe Matrinashakaya Namah।
66 Om Chandrayukte Chandalajanmasuchakaya Namah।
67 Om Simhajanmane Namah।
68 Om Rajyadatre Namah।
69 Om Mahakayaya Namah।
70 Om Janmakartre Namah।
71 Om Vidhuripave Namah।
72 Om Madakagyanadaya Namah।
73 Om Janmakanyarajyadatre Namah।
74 Om Janmahanidaya Namah।
75 Om Navame Pitrihantre Namah।
76 Om Panchame Shokadayakaya Namah।
77 Om Dyune Kalatrahantre Namah।
78 Om Saptame Kalahapradaya Namah।
79 Om Shashthe Vittadatre Namah।
80 Om Chaturthe Vairadayakaya Namah।
81 Om Navame Papadatre Namah।
82 Om Dashame Shokadayakaya Namah।
83 Om Adau Yashah Pradatre Namah।
84 Om Ante Vairapradayakaya Namah।
85 Om Kalatmane Namah।
86 Om Gocharacharaya Namah।
87 Om Dhane Kakutpradaya Namah।
88 Om Panchame Dhishanashringadaya Namah।
89 Om Swarbhanave Namah।
90 Om Baline Namah।
91 Om Mahasaukhyapradayine Namah।
92 Om Chandravairine Namah।
93 Om Shashvataya Namah।
94 Om Surashatrave Namah।
95 Om Papagrahaya Namah।
96 Om Shambhavaya Namah।
97 Om Pujyakaya Namah।
98 Om Patirapuranaya Namah।
99 Om Paithinasakulodbhavaya Namah।
100 Om Bhaktarakshaya Namah।
101 Om Rahumurtaye Namah।
102 Om Sarvabhishtaphalapradaya Namah।
103 Om Dirghaya Namah।
104 Om Krishnaya Namah।
105 Om Atanave Namah।
106 Om Vishnunetraraye Namah।
107 Om Devaya Namah।
108 Om Danavaya Namah।