108 Names Of Lord Krishna

108 Names Of Lord Krishna

 

No Name Name Mantra
1
Krishna Om Krishnaya Namah।
2
Kamalnatha Om Kamalanathaya Namah।
3
Vasudeva Om Vasudevaya Namah।
4
Sanatan Om Sanatanaya Namah।
5
Vasudevatmaja Om Vasudevatmajaya Namah।
6
Punya Om Punyaya Namah।
7
Lila-manush-vigraha Om Lilamanusha Vigrahaya Namah।
8
Shrivatsa kausthubadharya Om Shrivatsakaustubhadharaya Namah।
9
Yashoda vatsala Om Yashodavatsalaya Namah।
10
Hari Om Hariye Namah।
11
Chaturbuja-chakra-gada-shankhadhyay Om Chaturbhujattachakrasigada Namah।
12
Shakhambuja yudayujaya Om Sankhambujayudayujaya Namah।
13
Devakinandana Om Devakinandanaya Namah।
14
Shrisay Om Shrishaya Namah।
15
Nandagopa Priyatmaja Om Nandagopapriyatmajaya Namah।
16
Yamunavega samhar Om Yamunavegasamharine Namah।
17
Balabhadra Priyanuja Om Balabhadrapriyanujaya Namah।
18
Putanajivitahara Om Putanajivitaharaya Namah।
19
Shakatasura bhanjana Om Shakatasurabhanjanaya Namah।
20
Nandavraja jananandin Om Nandavrajajananandine Namah।
21
Sachidanand vigraha Om Sachchidanandavigrahaya Namah।
22
Navanit viliptanga Om Navanitaviliptangaya Namah।
23
Navanita-natana Om Navanitanatanaya Namah।
24
Muchukunda Prasadaka Om Muchukundaprasadakaya Namah।
25
Shodashastri sahasresha Om Shodashastrisahasreshaya Namah।
26
Tribhangi Om Tribhangine Namah।
27
Madhurakrut Om Madhurakritaye Namah।
28
Shukavagamritabdindave Om Shukavagamritabdindave Namah।
29
Govinda Om Govindaya Namah।
30
Yoginampati Om Yoginampataye Namah।
31
Vatsavaati charaya Om Vatsavaticharaya Namah।
32
Ananta Om Anantaya Namah।
33
Dhenukasura-bhanjanaya Om Dhenukasurabhanjanaya Namah।
34
Trni-Krta-Trnavarta Om Trinikrita Trinavartaya Namah।
35
Yamalarjuna bhanjana Om Yamalarjunabhanjanaya Namah।
36
Uttalottalabhetre Om Uttalottalabhetre Namah।
37
Tamala-shyamala-kruta Om Tamalashyamalakritiye Namah।
38
Gopa Gopishwara Om Gopagopishwaraya Namah।
39
Yogi Om Yogine Namah।
40
Koti-surya-samaprabha Om Kotisuryasamaprabhaya Namah।
41
Ilapati Om Ilapataye Namah।
42
Parasmai jyotish Om Paramjyotishe Namah।
43
Yadavendra Om Yadavendraya Namah।
44
Yadudvahaya Om Yadudvahaya Namah।
45
Vanamaline Om Vanamaline Namah।
46
Pita vasase Om Pitavasane Namah।
47
Parijatapa Harakaya Om Parijatapaharakaya Namah।
48
Govardhanchalo Dhartreya Om Govarthanchalodhartreya Namah।
49
Gopala Om Gopalaya Namah।
50
Sarva palakaya Om Sarvapalakaya Namah।
51
Ajaya Om Ajaya Namah।
52
Niranjana Om Niranjanaya Namah।
53
Kamajanaka Om Kamajanakaya Namah।
54
Kanjalochana Om Kanjalochanaya Namah।
55
Madhughne Om Madhughne Namah।
56
Mathuranatha Om Mathuranathaya Namah।
57
Dvarakanayaka Om Dwarakanayakaya Namah।
58
Bali Om Baline Namah।
59
Vrindavananta sancharine Om Brindavananta Sancharine Namah।
60
Tulasidama bhushanaya Om Tulasidama Bhushanaya Namah।
61
Syamantaka-maner-hartre Om Syamantakamarnerhartre Namah।
62
Narnarayanatmakaya Om Naranarayanatmakaya Namah।
63
Kubja Krishnambaradharaya Om Kubja Krishnambaradharaya Namah।
64
Mayine Om Mayine Namah।
65
Paramapurusha Om Paramapurushaya Namah।
66
Mushtikasura-Chanura-malla-yuddha-visharadah Om Mushtikasura Chanura Mallayuddha Visharadaya Namah।
67
samsara-vairi Om Sansaravairine Namah।
68
Kamsarir Om Kamsaraye Namah।
69
Murara Om Muraraye Namah।
70
Narakantakah Om Narakantakaya Namah।
71
Anadi brahmacharika Om Anadi Brahmacharine Namah।
72
Krishnavyasana-karshakah Om Krishnavyasana Karshakaya Namah।
73
Shishupala-shirashchetta Om Shishupalashirashchhetre Namah।
74
Duryodhana-kulantakrit Om Duryodhanakulantakaya Namah।
75
Vidurakrura-varada Om Vidurakrura Varadaya Namah।
76
Vishvarupa-pradarshakah Om Vishvarupapradarshakaya Namah।
77
Satyavache Om Satyavache Namah।
78
Satya sankalpah Om Satya Sankalpaya Namah।
79
Satyabhamarata Om Satyabhamarataya Namah।
80
Jayi Om Jayine Namah।
81
Subhadra purvajah Om Subhadra Purvajaya Namah।
82
Vishnu Om Vishnave Namah।
83
Bhishma mukti Pradayaka Om Bhishmamukti Pradayakaya Namah।
84
Jagadguru Om Jagadgurave Namah।
85
Jagannatha Om Jagannathaya Namah।
86
venu-nada-visharada Om Venunada Visharadaya Namah।
87
Vrishabhasura vidhvamsi Om Vrishabhasura Vidhvansine Namah।
88
banasura karantakrit Om Banasura Karantakaya Namah।
89
Yudhishthira pratishthatre Om Yudhishthira Pratishthatre Namah।
90
Barhi Barhavatamsaka Om Barhibarhavatamsakaya Namah।
91
Parthasarthi Om Parthasarathaye Namah।
92
Avyakta Om Avyakta Namah।
93
Gitamrita Mahodadhi Om Gitamrita Mahodadhaye Namah।
94
Kaliyaphani-Manikya-ranjita-Sri-padambuja Kaliyaphani-Manikya-ranjita-Sri-padambuja Namah
95
Damodara Om Damodaraya Namah।
96
Yajnabhokta Om Yajnabhoktre Namah।
97
Danavendra Vinashaka Om Danavendra Vinashakaya Namah।
98
Narayana Om Narayanaya Namah।
99
Parabrahma Om Parabrahmane Namah।
100
Pannagashana vahana Om Pannagashana Vahanaya Namah।
101
Jalakrida samasakta gopivastra pararaka Om Jalakrida Samasakta Gopivastrapaharakaya Namah।
102
Punya-Shloka Om Punya Shlokaya Namah।
103
Tirthakara Om Tirthakrite Namah।
104
Vedvedya Om Vedavedyaya Namah।
105
Dayanidhi Om Dayanidhaye Namah।
106
Sarvabhutatmaka Om Sarvabhutatmakaya Namah।
107
Sarvagraharupi Om Sarvagraha Rupine Namah।
108
paratpara Om Paratparaya Namah।