108 Names Of Lord Mangala

108 Names Of Lord Mangala

 

No English Name Mantra
1 Om Mahisutaya Namah।
2 Om Mahabhagaya Namah।
3 Om Mangalaya Namah।
4 Om Mangalapradaya Namah।
5 Om Mahaviraya Namah।
6 Om Mahashuraya Namah।
7 Om Mahabalaparakramaya Namah।
8 Om Maharaudraya Namah।
9 Om Mahabhadraya Namah।
10 Om Mananiyaya Namah।
11 Om Dayakaraya Namah।
12 Om Manadaya Namah।
13 Om Aparvanaya Namah।
14 Om Kruraya Namah।
15 Om Tapatrayavivarjitaya Namah।
16 Om Supratipaya Namah।
17 Om Sutamrakshaya Namah।
18 Om Subrahmanyaya Namah।
19 Om Sukhapradaya Namah।
20 Om Vakrastambhadigamanaya Namah।
21 Om Varenyaya Namah।
22 Om Varadaya Namah।
23 Om Sukhine Namah।
24 Om Virabhadraya Namah।
25 Om Virupakshaya Namah।
26 Om Vidurasthaya Namah।
27 Om Vibhavasave Namah।
28 Om Nakshatrachakrasancharine Namah।
29 Om Kshatrapaya Namah।
30 Om Kshatravarjitaya Namah।
31 Om Kshayavriddhivinirmuktaya Namah।
32 Om Kshamayuktaya Namah।
33 Om Vichakshanaya Namah।
34 Om Akshinaphaladaya Namah।
35 Om Chaturvargaphalapradaya Namah।
36 Om Vitaragaya Namah।
37 Om Vitabhayaya Namah।
38 Om Vijvaraya Namah।
39 Om Vishvakaranaya Namah।
40 Om Nakshatrarashisancharaya Namah।
41 Om Nanabhayanikrintanaya Namah।
42 Om Vandarujanamandaraya Namah।
43 Om Vakrakunchitamurdhajaya Namah।
44 Om Kamaniyaya Namah।
45 Om Dayasaraya Namah।
46 Om Kanatkanakabhushanaya Namah।
47 Om Bhayaghnaya Namah।
48 Om Bhavyaphaladaya Namah।
49 Om Bhaktabhayavarapradaya Namah।
50 Om Shatruhantre Namah।
51 Om Shamopetaya Namah।
52 Om Sharanagataposhanaya Namah।
53 Om Sahasine Namah।
54 Om Sadgunadhyakshaya Namah।
55 Om Sadhave Namah।
56 Om Samaradurjayaya Namah।
57 Om Dushtaduraya Namah।
58 Om Shishtapujyaya Namah।
59 Om Sarvakashtanivarakaya Namah।
60 Om Dushcheshtavarakaya Namah।
61 Om Dukhabhanjanaya Namah।
62 Om Durdharaya Namah।
63 Om Haraye Namah।
64 Om Dusvapnahantre Namah।
65 Om Durdharshaya Namah।
66 Om Dushtagarvavimochanaya Namah।
67 Om Bharadwajakulodbhutaya Namah।
68 Om Bhusutaya Namah।
69 Om Bhavyabhushanaya Namah।
70 Om Raktambaraya Namah।
71 Om Raktavapushe Namah।
72 Om Bhaktapalanatatparaya Namah।
73 Om Chaturbhujaya Namah।
74 Om Gadadharine Namah।
75 Om Meshavahaya Namah।
76 Om Mitashanaya Namah।
77 Om Shaktishuladharaya Namah।
78 Om Shaktaya Namah।
79 Om Shastravidyavisharadaya Namah।
80 Om Tarkikaya Namah।
81 Om Tamasadharaya Namah।
82 Om Tapaswine Namah।
83 Om Tamralochanaya Namah।
84 Om Taptakanchanasankashaya Namah।
85 Om Raktakinjalkasannibhaya Namah।
86 Om Gotradhidevaya Namah।
87 Om Gomadhyacharaya Namah।
88 Om Gunavibhushanaya Namah।
89 Om Asrije Namah।
90 Om Angarakaya Namah।
91 Om Avantideshadhishaya Namah।
92 Om Janardanaya Namah।
93 Om Suryayamyapradeshasthaya Namah।
94 Om Ghune Namah।
95 Om Yauvanaya Namah।
96 Om Yamyaharinmukhaya Namah।
97 Om Yamyadingmukhaya Namah।
98 Om Trikonamandalagataya Namah।
99 Om Tridashadhipasannutaya Namah।
100 Om Shuchaye Namah।
101 Om Shuchikaraya Namah।
102 Om Shuraya Namah।
103 Om Shuchivashyaya Namah।
104 Om Shubhavahaya Namah।
105 Om Meshavrishchikarashishaya Namah।
106 Om Medhavine Namah।
107 Om Mitabhashanaya Namah।
108 Om Sukhapradaya Namah।