108 Names of Lord Narasimha

108 Names of Lord Narasimha

No English Name Mantra
1 Om Narasimhaya Namah।
2 Om Mahasimhaya Namah।
3 Om Divyasimhaya Namah।
4 Om Mahabalaya Namah।
5 Om Ugrasimhaya Namah।
6 Om Mahadevaya Namah।
7 Om Stambhajaya Namah।
8 Om Ugralochanaya Namah।
9 Om Raudraya Namah।
10 Om Sarvadbhutaya Namah।
11 Om Shrimate Namah।
12 Om Yoganandaya Namah।
13 Om Trivikramaya Namah।
14 Om Haraye Namah।
15 Om Kolahalaya Namah।
16 Om Chakrine Namah।
17 Om Vijayaya Namah।
18 Om Jayavardhanaya Namah।
19 Om Panchananaya Namah।
20 Om Parabrahmane Namah।
21 Om Aghoraya Namah।
22 Om Ghoravikramaya Namah।
23 Om Jvalanmukhaya Namah।
24 Om Jvalamaline Namah।
25 Om Mahajvalaya Namah।
26 Om Mahaprabhave Namah।
27 Om Nitilakshaya Namah।
28 Om Sahasrakshaya Namah।
29 Om Durnirikshyaya Namah।
30 Om Pratapanaya Namah।
31 Om Mahadanshtrayudhaya Namah।
32 Om Pragyaya Namah।
33 Om Chandakopine Namah।
34 Om Sadashivaya Namah।
35 Om Hiranyakashipudhvansine Namah।
36 Om Daityadanavabhanjanaya Namah।
37 Om Gunabhadraya Namah।
38 Om Mahabhadraya Namah।
39 Om Balabhadraya Namah।
40 Om Subhadrakaya Namah।
41 Om Karalaya Namah।
42 Om Vikaralaya Namah।
43 Om Vikartre Namah।
44 Om Sarvakartrikaya Namah।
45 Om Shinshumaraya Namah।
46 Om Trilokatmane Namah।
47 Om Ishaya Namah।
48 Om Sarveshvaraya Namah।
49 Om Vibhave Namah।
50 Om Bhairavadambaraya Namah।
51 Om Divyaya Namah।
52 Om Achyutaya Namah।
53 Om Kavimadhavaya Namah।
54 Om Adhokshajaya Namah।
55 Om Aksharaya Namah।
56 Om Sharvaya Namah।
57 Om Vanamaline Namah।
58 Om varapradaya Namah।
59 Om Vishvambharaya Namah।
60 Om Adbhutaya Namah।
61 Om Bhavyaya Namah।
62 Om Shrivishnave Namah।
63 Om Purushottamaya Namah।
64 Om Anaghastraya Namah।
65 Om Nakhastraya Namah।
66 Om Suryajyotishe Namah।
67 Om Sureshvaraya Namah।
68 Om Sahasrabahave Namah।
69 Om Sarvagyaya Namah।
70 Om Sarvasiddhipradayakaya Namah।
71 Om Vajradanshtraya Namah।
72 Om Vajranakhaya Namah।
73 Om Mahanandaya Namah।
74 Om Parantapaya Namah।
75 Om Sarvayantraikarupaya Namah।
76 Om Sarvayantravidaranaya Namah।
77 Om Sarvatantratmakaya Namah।
78 Om Avyaktaya Namah।
79 Om Suvyaktaya Namah।
80 Om Bhaktavatsalaya Namah।
81 Om Vaishakhashuklabhutotthaya Namah।
82 Om Sharanagatavatsalaya Namah।
83 Om Udarakirtaye Namah।
84 Om Punyatmane Namah।
85 Om Mahatmane Namah।
86 Om Chandavikramaya Namah।
87 Om Vedatrayaprapujyaya Namah।
88 Om Bhagavate Namah।
89 Om Parameshvaraya Namah।
90 Om Shrivatsangkaya Namah।
91 Om Shrinivasaya Namah।
92 Om Jagadvyapine Namah।
93 Om Jaganmayaya Namah।
94 Om Jagatpalaya Namah।
95 Om Jagannathaya Namah।
96 Om Mahakayaya Namah।
97 Om Dvirupabhrite Namah।
98 Om Paramatmane Namah।
99 Om Paramjyotishe Namah।
100 Om Nirgunaya Namah।
101 Om Nrikesarine Namah।
102 Om Paratattvaya Namah।
103 Om Paramdhamne Namah।
104 Om Sachchidanandavigrahaya Namah।
105 Om Lakshminrisimhaya Namah।
106 Om Sarvatmane Namah।
107 Om Dhiraya Namah।
108 Om Prahladapalakaya Namah।