108 Names Of Lord Venkatesha in English

108 Names Of Lord Venkatesha

 1. Venkatesaya Sri Venkatesaya Namaha   
 2. Seshadhri Nilayaya Sri Venkatesaya Namaha      
 3. Vrushadhrug Gocharaya Sri Venkatesaya Namaha            
 4. Vishnave Sri Venkatesaya Namaha          
 5. Sadanjana Gireesaaya Sri Venkatesaya Namaha
 6. Vrushadhri Pathaye Nama Sri Venkatesaya Namaha        
 7. Meru Puthra Girisaya Sri Venkatesaya Namaha 
 8. Sarasswamy Tadee Jushe Sri Venkatesaya Namaha          
 9. Kumaara Kalpa Sevyaaya Sri Venkatesaya Namaha           
 10. Vajridhrug Vishayaya Sri Venkatesaya Namaha  
 11. Suvarchalaa Suthanyastha Sainaapathya Bharaaya Sri Venkatesaya Namah           
 12. Raamaya Sri Venkatesaya Namaha          
 13. Padmanabhaya Sri Venkatesaya Namaha             
 14. Sadaa Vaayu Stutaaya Sri Venkatesaya Namaha
 15. Tyakta Vaikuntta Lokaya Sri Venkatesaya Namaha           
 16. Girikunja Vihaarine Sri Venkatesaya Namaha      
 17. Harichandana Gothrendhra Swamine Sri Venkatesaya Namaha  
 18. Sankha Raajanya Nethraabhja Vishayaaya Sri Venaktesaya Namaha         
 19. Vasoo Parichara Thraathre Sri Venkatesaya Namaha       
 20. Krishnaya Sri Venkatesaya Namaha        
 21. Abdhi Kanyaa Parishvaktha Vakshase Sri Venkatesaya Namaha  
 22. Venkataya Sri Venkatesaya Namaha       
 23. Sanakaadhi Mahaa Yogi Poojithaaya Sri Venkatesaya Namaha    
 24. Devajith Pramukha Anantha Daitya Sangha Pranasasine Sri Venkatesaya Namaha              
 25. Svetha Dhveepa Vasan Muktha Poojithaangri Yugaaya Sri Venkatesaya Namaha 
 26. Sesha Parvatha Roopathva Prakaasana Paraaya Sri Venkatesaya Namaha
 27. Saanu Staapita Taarkshyaaya Sri Venkatesaya Namaha  
 28. Taarkshyachala Nivasine Sri Venkatesaya Namaha           
 29. Maaya Gooda Vimana Venkatesaya Namaha      
 30. Garuda Skandha Vaasine Sri Venkatesaya Namaha           
 31. Ananta Sirase Sri Venkatesaya Namaha 
 32. Ananthakshaya Sri Venkatesaya Namaha             
 33. Ananta Charanaya Sri Venkatesaya Namaha       
 34. Srisaila Nilayaaya Sri Venkatesaya Namaha          
 35. Dhamodaraya Sri Venkatesaya Namaha
 36. Neelamegha Nibhaaya Sri Venkatesaya Namaha
 37. Brahmmadhi Deva Durdarsa Visvaroopaaya Sri Venkatesaya Namaha      
 38. Vaikuntagatha Sadhema Vimana Antargataya Sri Venkatesaya Namaha  
 39. Agasthyabhyartita Sesha Jana Dhrug Gocharaya Sri Venkatesaya Namaha             
 40. Sri Vasudevaya Sri Venkatesaya Namaha              
 41. Haraye Sri Venkatesaya Namaha              
 42. Theertha Panchaka Vaasine Sri Venkatesaya Namaha     
 43. Vamadeva Priyaya Sri Venkatesaya Namaha       
 44. Janakeshta Pradhaaya Sri Venkatesaya Namaha
 45. Markandeya Maha Theertha Jatha Punya Pradhaya Sri Venkatesaya Namaha      
 46. Vakpathi Brahmadhathre Sri Venkatesaya Namaha          
 47. Chandra Lavanya Dhayine Sri Venkatesaya Namaha        
 48. Narayana Nagesaya Sri Venkatesaya Namaha     
 49. Brahma Klupthothsavaaya Sri Venkatesaya Namaha        
 50. Sankha Chakra Varanamra Lasath Karatalaya Sri Venkatesaya Namaha   
 51. Dravan Mriga Madhasaktha Vigrahaya Sri Venkatesaya Namaha
 52. Kesavaya Sri Venkatesaya Namaha         
 53. Nithya Youvana Moorthaye Sri Venkatesaya Namaha     
 54. Artitharta Pradhathre Sri Venkatesaya Namaha 
 55. Visva Tertha Agha Harine Sri Venkatesaya Namaha          
 56. Theertaswamy Saras Snatha Janabhishta Pradhayine Sri Venkatesaya Namaha    
 57. Kumara Dharika Vasas Skandhabheeshta Pradhaya Sri Venkatesaya Namaha       
 58. Jaanu Dhagna Samudhbhutha Pothrine Sri Venkatesaya Namaha
 59. Koorma Moorthaye Sri Venkatesaya Namaha     
 60. Kinnara Dhvandhva Saapaanta Pradaathre Sri Venkatesaya Namaha        
 61. Vibhave Sri Venkatesaya Namaha            
 62. Vaikhanasa Muni Shreshtta Poojithaya Sri Venkatesaya Namaha
 63. Simhachala Nivasaya Sri Venkatesaya Namaha  
 64. Sriman Naarayanaya Sri Venkatesaya Namaha   
 65. Sadhbhakta Neelakanttarchya Nrusimhaya Sri Venkatesaya Namaha       
 66. Kumudhaksha Gana Sreshta Sainapatya Pradhaya Sri Venkatesaya Namaha          
 67. Durmedha Pranahartre Sri Venkatesaya Namaha              
 68. Sridharaya Sri Venkatesaya Namaha       
 69. Kshatriyaantaka Ramaya Sri Venkatesaya Namaha           
 70. Mathsya Roopaya Sri Venkatesaya Namaha        
 71. Pandavaari Praharthre Sri Venkatesaya Nama    
 72. Srikaraya Sri Venkatesaya Namaha          
 73. Upatyakta Pradesastha Shankara Dhyaata Moorthaye Sri Venkatesaya Namaha  
 74. Rukmaabja Saraseekoola Lakshmeekrita Tapasvine Sri Venkatesaya Namaha       
 75. Lasalakshmi Karambhoja Dhattha Kalharaka Sraje Sri Venkatesaya Namaha          
 76. Saalagraama Nivaasaaya Sri Venkatesaya Namaha           
 77. Sukha Dhrig Gocharaaya Sri Venkatesaya Namaha           
 78. Narayana Artitha Asesha Jana Dhrig Gocharaya Sri Venkatesaya Namaha
 79. Mrigayarasikaaya Sri Venkatesaya Namaha         
 80. Vrishabhasura Haarine Sri Venkatesaya Namaha
 81. Anjana Gothra Pathaye Sri Venkatesaya Namaha              
 82. Vrishabhaachala Vaasine Sri Venkatesaya Namaha          
 83. Anjanaa Suta Dhaathre Sri Venkatesaya Namaha              
 84. Maadhaveeya Agha Haarine Sri Venkatesaya Nama Sri Venkatesaya Namaha       
 85. Priyangu Priya Bhakshyaaya Sri Venkatesaya Namaha    
 86. Svetha Kola Varaaya Sri Venkatesaya Namaha   
 87. Neela Dhenu Payo Dhaaraa Seka Dehotbhavaaya Sri Venkatesaya Namaha           
 88. Sankara Priya Mithraaya Sri Venkatesaya Namaha           
 89. Chola Puthra Priyaaya Sri Venkatesaya Namaha
 90. Sudharminee Suchaitanya Pradhaathre Nama Sri Venkatesaya Namaha 
 91. Madhu Ghaatine Sri Venkatesaya Namaha          
 92. Krishnaakhya Vipra Vedantha Desikathva Pradhaaya Sri Venkatesaya Namaha    
 93. Varahachala Naataya Sri Venkatesaya Namaha  
 94. Balabhadraaya Sri Venkatesaya Namaha
 95. Thrivikramaaya Sri Venkatesaya Namaha             
 96. Mahathe Sri Venkatesaya Namaha          
 97. Hrisheekesaaya Sri Venkatesaya Namaha             
 98. Achyuthaaya Sri Venkatesaya Namaha  
 99. Neeladhri Nilayaaya Sri Venkatesaya Namaha    
 100. Ksheeraabdhi Naataaya Sri Venkatesaya Namaha             
 101. Vaikuntaachala Vaasine Sri Venkatesaya Namah
 102. Mukundhaya Sri Venkatesaya Namaha  
 103. Ananthaya Sri Venkatesaya Namaha      
 104. Virinchaabhyartithaaneetha Soumya Roopaya Sri Venkatesaya Namaha 
 105. Suvarna Mukhari Snaatha Manuja Abheeshta Daayine Sri Venkatesaya Namaha 
 106. Halaayudha Jagath Theerttha Samastha Phala Dhaayine Sri Venkatesaya Namaha             
 107. Govindaya Sri Venkatesaya Namaha       
 108. Srinivaasaaya Sri Venkatesaya Namaha