Saraswathi Astrothram – Lord Saraswathi Songs

சரஸ்வதி அஸ்டோத்திரம்

ஓம் ஸரஸ்வத்யை னமஃ
ஓம் மஹாபத்ராயை னமஃ
ஓம் மஹமாயாயை னமஃ
ஓம் வரப்ரதாயை னமஃ
ஓம் பத்மனிலயாயை னமஃ
ஓம் பத்மா க்ஷ்ரைய னமஃ
ஓம் பத்மவக்த்ராயை னமஃ
ஓம் ஶிவானுஜாயை னமஃ
ஓம் புஸ்த கத்ரதே னமஃ
ஓம் ஜ்ஞான ஸமுத்ராயை னமஃ
ஓம் ரமாயை னமஃ
ஓம் பராயை னமஃ
ஓம் காமர ரூபாயை னமஃ
ஓம் மஹா வித்யாயை னமஃ
ஓம் மஹாபாத கனாஶின்யை னமஃ
ஓம் மஹாஶ்ரயாயை னமஃ
ஓம் மாலின்யை னமஃ
ஓம் மஹாபோகாயை னமஃ
ஓம் மஹாபுஜாயை னமஃ
ஓம் மஹாபாக்யாயை னமஃ
ஓம் மஹொத்ஸாஹாயை னமஃ
ஓம் திவ்யாம்காயை னமஃ
ஓம் ஸுரவம்திதாயை னமஃ
ஓம் மஹாகாள்யை னமஃ
ஓம் மஹாபாஶாயை னமஃ
ஓம் மஹாகாராயை னமஃ
ஓம் மஹாம்குஶாயை னமஃ
ஓம் ஸீதாயை னமஃ
ஓம் விமலாயை னமஃ
ஓம் விஶ்வாயை னமஃ
ஓம் வித்யுன்மாலாயை னமஃ
ஓம் வைஷ்ணவ்யை னமஃ
ஓம் சம்த்ரிகாய்யை னமஃ
ஓம் சம்த்ரவதனாயை னமஃ
ஓம் சம்த்ர லேகாவிபூஷிதாயை னமஃ
ஓம் ஸாவித்ர்யை னமஃ
ஓம் ஸுரஸாயை னமஃ
ஓம் தேவ்யை னமஃ
ஓம் திவ்யாலம்கார பூஷிதாயை னமஃ
ஓம் வாக்தேவ்யை னமஃ
ஓம் வஸுதாய்யை னமஃ
ஓம் தீவ்ராயை னமஃ
ஓம் மஹாபத்ராயை னமஃ
ஓம் மஹா பலாயை னமஃ
ஓம் போகதாயை னமஃ
ஓம் பாரத்யை னமஃ
ஓம் பாமாயை னமஃ
ஓம் கோவிம்தாயை னமஃ
ஓம் கோமத்யை னமஃ
ஓம் ஶிவாயை னமஃ
ஓம் ஜடிலாயை னமஃ
ஓம் விம்த்யவாஸாயை னமஃ
ஓம் விம்த்யாசல விராஜிதாயை னமஃ
ஓம் சம்டி காயை னமஃ
ஓம் வைஷ்ணவ்யை னமஃ
ஓம் ப்ராஹ்ம்யை னமஃ
ஓம் ப்ரஹ்மஜ்ஞா னைகஸாதனாயை னமஃ
ஓம் ஸௌதாமான்யை னமஃ
ஓம் ஸுதா மூர்த்யை னமஃ
ஓம் ஸுபத்ராயை னமஃ
ஓம் ஸுர பூஜிதாயை னமஃ
ஓம் ஸுவாஸின்யை னமஃ
ஓம் ஸுனாஸாயை னமஃ
ஓம் வினித்ராயை னமஃ
ஓம் பத்மலோசனாயை னமஃ
ஓம் வித்யா ரூபாயை னமஃ
ஓம் விஶாலாக்ஷ்யை னமஃ
ஓம் ப்ரஹ்மாஜாயாயை னமஃ
ஓம் மஹா பலாயை னமஃ
ஓம் த்ரயீமூர்த்யை னமஃ
ஓம் த்ரிகாலஜ்ஞாயே னமஃ
ஓம் த்ரிகுணாயை னமஃ
ஓம் ஶாஸ்த்ர ரூபிண்யை னமஃ
ஓம் ஶும்பா ஸுரப்ரமதின்யை னமஃ
ஓம் ஶுபதாயை னமஃ
ஓம் ஸர்வாத்மிகாயை னமஃ
ஓம் ரக்த பீஜனிஹம்த்ர்யை னமஃ
ஓம் சாமும்டாயை னமஃ
ஓம் அம்பிகாயை னமஃ
ஓம் மான்ணாகாய ப்ரஹரணாயை னமஃ
ஓம் தூம்ரலோசனமர்தனாயை னமஃ
ஓம் ஸர்வதே வஸ்துதாயை னமஃ
ஓம் ஸௌம்யாயை னமஃ
ஓம் ஸுரா ஸுர னமஸ்க்ரதாயை னமஃ
ஓம் காள ராத்ர்யை னமஃ
ஓம் கலாதாராயை னமஃ
ஓம் ரூபஸௌபாக்யதாயின்யை னமஃ
ஓம் வாக்தேவ்யை னமஃ
ஓம் வராரோஹாயை னமஃ
ஓம் வாராஹ்யை னமஃ
ஓம் வாரி ஜாஸனாயை னமஃ
ஓம் சித்ராம்பராயை னமஃ
ஓம் சித்ர கம்தா யை னமஃ
ஓம் சித்ர மால்ய விபூஷிதாயை னமஃ
ஓம் காம்தாயை னமஃ
ஓம் காமப்ரதாயை னமஃ
ஓம் வம்த்யாயை னமஃ
ஓம் வித்யாதர ஸுபூஜிதாயை னமஃ
ஓம் ஶ்வேதானனாயை னமஃ
ஓம் னீலபுஜாயை னமஃ
ஓம் சதுர்வர்க பலப்ரதாயை னமஃ
ஓம் சதுரானன ஸாம்ராஜ்யை னமஃ
ஓம் ரக்த மத்யாயை னமஃ
ஓம் னிரம்ஜனாயை னமஃ
ஓம் ஹம்ஸாஸனாயை னமஃ
ஓம் னீலம்ஜம்காயை னமஃ
ஓம் ஶ்ரீ ப்ரதாயை னமஃ
ஓம் ப்ரஹ்மவிஷ்ணு ஶிவாத்மிகாயை னமஃ