108 நடராஜர் போற்றி | 108 Natarajar Potri

108 நடராஜர் போற்றி

ஓம் நடராஜனே போற்றி!
ஓம் நடன காந்தனே போற்றி!
ஓம் அழகனே போற்றி!
ஓம் அபய கரனே போற்றி!

ஓம் அகத்தாடுபவனே போற்றி!
ஓம் அஜாபா நடனனே போற்றி!
ஓம் அம்பலவானனே போற்றி!
ஓம் அம்சபாத நடனனே போற்றி!

ஓம் அபிஷேகப் பிரியனே போற்றி!
ஓம் அரவு அணிநாதனே போற்றி!
ஓம் அருள் தாண்டவனே போற்றி!
ஓம் அகந்தை அழிப்பவனே போற்றி!

ஓம் ஆடலரசனே போற்றி!
ஓம் ஆனந்த தாண்டவனே போற்றி!
ஓம் ஆட்டுவிப்பவனே போற்றி!
ஓம் ஆடியடக்குபவனே போற்றி!

ஓம் ஆபத்பாந்தவனே போற்றி!
ஓம் ஆதிஷேசனுக்கு அருளியவனே போற்றி!
ஓம் இசையரசனே போற்றி!
ஓம் இன்னிசைப் பிரியனே போற்றி!

ஓம் ஈரெண்கரனே போற்றி!
ஓம் ஈர்க்கும் நடனனே போற்றி!
ஓம் உடுக்கை கையனே போற்றி!
ஓம் உன்மத்த நடனனே போற்றி!

ஓம் உண்மைப் பொருளே போற்றி!
ஓம் உமா தாண்டவனே போற்றி!
ஓம் ஊழித் தாண்டவனே போற்றி!
ஓம் கங்கணபாணியே போற்றி!

ஓம் கங்காதரனே போற்றி!
ஓம் கமல நடனனே போற்றி!
ஓம் கனக சபயனே போற்றி!
ஓம் கருணா மூர்த்தியே போற்றி!

ஓம் கங்காவதாரண நடனனே போற்றி!
ஓம் கால்மாறி ஆடியவனே போற்றி!
ஓம் காளிகா தாண்டவனே போற்றி!
ஓம் கிங்கிணி பாதனே போற்றி!

ஓம் குக்குட நடனனே போற்றி!
ஓம் கூத்தனே போற்றி!
ஓம் கூழ் ஏற்றவனே போற்றி!
ஓம் கௌரி தாண்டவனே போற்றி!

ஓம் கௌமாரப் பிரியனே போற்றி!
ஓம் சடை முடியனே போற்றி!
ஓம் சத்ரு நாசகனே போற்றி!
ஓம் சந்திர சேகரனே போற்றி!

ஓம் சதுர தாண்டவனே போற்றி!
ஓம் சந்தியா தாண்டவனே போற்றி!
ஓம் சம்ஹார தாண்டவனே போற்றி!
ஓம் சித் சபையனே போற்றி!
ஓம் சிவ சக்தி ரூபனே போற்றி!
ஓம் சுயம்பு மூர்த்தியே போற்றி!
ஓம் சுந்தர தாண்டவனே போற்றி!
ஓம் சூலதாரியே போற்றி!

ஓம் சூழ் ஒளியனே போற்றி!
ஓம் ஞானசுந்தர தாண்டவனே போற்றி!
ஓம் திரிபுராந்தகனே போற்றி!
ஓம் திரிபுர தாண்டவனே போற்றி!

ஓம் திருக் கூத்தனே போற்றி!
ஓம் திருவாதிரை நாயகனே போற்றி!
ஓம் திருநீற்றுப் பிரியனே போற்றி!
ஓம் தில்லை வாணனே போற்றி!

ஓம் துதிப்போர் பிரியனே போற்றி!
ஓம் துயர் துடைப்பவனே போற்றி!
ஓம் தேவ சபையோனே போற்றி!
ஓம் தேவாதி தேவனே போற்றி!

ஓம் நாத ரூபனே போற்றி!
ஓம் நாகராஜனே போற்றி!
ஓம் நாகாபரணனே போற்றி!
ஓம் நாதாந்த நடனனே போற்றி!

ஓம் நிருத்த சபையானே போற்றி!
ஓம் நிலவு அணிவோனே போற்றி!
ஓம் நீறணிந்தவனே போற்றி!
ஓம் நூற்றெட்டு தாண்டவனே போற்றி!

ஓம் பக்தர்க் கெளியவனே போற்றி!
ஓம் பரமதாண்டவனே போற்றி!
ஓம் பஞ்ச சபையானே போற்றி!
ஓம் பதஞ்சலிக்கு அருளியவனே போற்றி!
ஓம் பஞ்சாட்சார ரூபனே போற்றி!
ஓம் பாண்டியனுக்கு இரங்கியவனே போற்றி!
ஓம் பிழை பொறுப்பவனே போற்றி!
ஓம் பிருங்கி நடனனே போற்றி!

ஓம் பிரம்படி பட்டவனே போற்றி!
ஓம் பிறையணி நாதனே போற்றி!
ஓம் பிழம்பேந்தியவனே போற்றி!
ஓம் புலித்தோலணிவானே போற்றி!

ஓம் புஜங்க லலித தாண்டவனே போற்றி!
ஓம் பிரச்னரூபனே போற்றி!
ஓம் பிரதோஷ தாண்டவனே போற்றி!
ஓம் மண் சுமந்தவனே போற்றி!

ஓம் மழுவேந்தியவனே போற்றி!
ஓம் மான்கரனே போற்றி!
ஓம் முக்கண்ணனே போற்றி!
ஓம் முனி தாண்டவனே போற்றி!

ஓம் மும்மலமறுப்பவனே போற்றி!
ஓம் முயலக சம்காரனே போற்றி!
ஓம் முக்தி அருள்பவனே போற்றி!
ஓம் முகமண்டல தாண்டவனே போற்றி!

ஓம் ரஜத சபையனே போற்றி!
ஓம் ரட்சக தாண்டவனே போற்றி!
ஓம் ருத்ர தாண்டவனே போற்றி!
ஓம் ருத்ரட்சதாரியே போற்றி!

ஓம் ருண விமோசனனே போற்றி!
ஓம் லயிப்பவனே போற்றி!
ஓம் லலிதா நாயகனே போற்றி!
ஓம் வலிய ஆட்கொள்வோனே போற்றி!
ஓம் விரிசடையோனே போற்றி!
ஓம் விஞ்ஞகனே போற்றி!
ஓம் வினைதீர்க்கும் எம்மானே போற்றி!
ஓம் போற்றி! ஓம்போற்றி! ஓம்போற்றி!