108 லிங்கம் போற்றி | 108 Shiva Lingam Potri in Tamil

108 லிங்கம் போற்றி | 108 Shiva Lingam Potri in Tamil

ஓம் அங்க லிங்கமே போற்றி!
ஓம் அருவுரு லிங்கமே போற்றி!
ஓம் அபய லிங்கமே போற்றி!
ஓம் அம்ருத லிங்கமே போற்றி!

ஓம் அபிஷேக லிங்கமே போற்றி!
ஓம் அனாதி லிங்கமே போற்றி!
ஓம் அகண்ட லிங்கமே போற்றி!
ஓம் அட்சர லிங்கமே போற்றி!

ஓம் அப்பு லிங்கமே போற்றி!
ஓம் ஆதி லிங்கமே போற்றி!
ஓம் ஆதார லிங்கமே போற்றி!
ஓம் ஆத்ம லிங்கமே போற்றி!

ஓம் ஆனந்த லிங்கமே போற்றி!
ஓம் ஆகாச லிங்கமே போற்றி!
ஓம் ஆலாஸ்ய லிங்கமே போற்றி!
ஓம் ஆத்யந்த லிங்கமே போற்றி!

ஓம் ஆபத்பாந்தவ லிங்கமே போற்றி!
ஓம் ஆரண்ய லிங்கமே போற்றி!
ஓம் ஈஸ்வர லிங்கமே போற்றி!
ஓம் ஈசான்ய லிங்கமே போற்றி!

ஓம் உக்ர லிங்கமே போற்றி!
ஓம் ஊர்த்துவ லிங்கமே போற்றி!
ஓம் ஏகாந்த லிங்கமே போற்றி!
ஓம் ஓம்கார லிங்கமே போற்றி!

ஓம் கனக லிங்கமே போற்றி!
ஓம் காருண்ய லிங்கமே போற்றி!
ஓம் காசி லிங்கமே போற்றி!
ஓம் காஞ்சி லிங்கமே போற்றி!

ஓம் காளத்தி லிங்கமே போற்றி!
ஓம் கிரி லிங்கமே போற்றி!
ஓம் குரு லிங்கமே போற்றி!
ஓம் கேதார லிங்கமே போற்றி!

ஓம் கைலாச லிங்கமே போற்றி!
ஓம் கோடி லிங்கமே போற்றி!
ஓம் சக்தி லிங்கமே போற்றி!
ஓம் சங்கர லிங்கமே போற்றி!

ஓம் சதாசிவ லிங்கமே போற்றி!
ஓம் சச்சிதானந்த லிங்கமே போற்றி!
ஓம் சகஸ்வர லிங்கமே போற்றி!
ஓம் சம்ஹார லிங்கமே போற்றி!

ஓம் சாட்சி லிங்கமே போற்றி!
ஓம் சாளக்கிராம லிங்கமே போற்றி!
ஓம் சாந்த லிங்கமே போற்றி!
ஓம் சிவ லிங்கமே போற்றி!

ஓம் சித்த லிங்கமே போற்றி!
ஓம் சிதம்பர லிங்கமே போற்றி!
ஓம் சீதள லிங்கமே போற்றி!
ஓம் சுத்த லிங்கமே போற்றி!

ஓம் சுயம்பு லிங்கமே போற்றி!
ஓம் சுவர்ண லிங்கமே போற்றி!
ஓம் சுந்தர லிங்கமே போற்றி!
ஓம் ஸ்தூல லிங்கமே போற்றி!

ஓம் சூட்சம லிங்கமே போற்றி!
ஓம் ஸ்படிக லிங்கமே போற்றி!
ஓம் ஸ்திர லிங்கமே போற்றி!
ஓம் சைதன்ய லிங்கமே போற்றி!

ஓம் ஜய லிங்கமே போற்றி!
ஓம் ஜம்பு லிங்கமே போற்றி!
ஓம் ஜீவ லிங்கமே போற்றி!
ஓம் ஜோதி லிங்கமே போற்றி!

ஓம் ஞானலிங்கமே போற்றி!
ஓம் தர்ம லிங்கமே போற்றி!
ஓம் தாணு லிங்கமே போற்றி!
ஓம் தேவ லிங்கமே போற்றி!

ஓம் நடன லிங்கமே போற்றி!
ஓம் நாக லிங்கமே போற்றி!
ஓம் நித்ய லிங்கமே போற்றி!
ஓம் நிர்மல லிங்கமே போற்றி!

ஓம் பரம லிங்கமே போற்றி!
ஓம் பங்கஜ லிங்கமே போற்றி!
ஓம் பஞ்ச லிங்கமே போற்றி!
ஓம் பஞ்சாட்சர லிங்கமே போற்றி!

ஓம் பத்ரி லிங்கமே போற்றி!
ஓம் பக்த லிங்கமே போற்றி!
ஓம் பாபாநாச லிங்கமே போற்றி!
ஓம் பிராண லிங்கமே போற்றி!

ஓம் பிரம்ம லிங்கமே போற்றி!
ஓம் பிரகாச லிங்கமே போற்றி!
ஓம் பீஜ லிங்கமே போற்றி!
ஓம் புவன லிங்கமே போற்றி!
ஓம் பூத லிங்கமே போற்றி!
ஓம் பூர்ண லிங்கமே போற்றி!
ஓம் பூஜ்ய லிங்கமே போற்றி!
ஓம் மரகத லிங்கமே போற்றி!

ஓம் மஹா லிங்கமே போற்றி!
ஓம் மகேஸ்வர லிங்கமே போற்றி!
ஓம் மார்க்கபந்து லிங்கமே போற்றி!
ஓம் மார்க்கண்டேய லிங்கமே போற்றி!

ஓம் மிருத்யுஞ்சய லிங்கமே போற்றி!
ஓம் முக்தி லிங்கமே போற்றி!
ஓம் மூல லிங்கமே போற்றி!
ஓம் மூர்த்தி லிங்கமே போற்றி!

ஓம் மேரு லிங்கமே போற்றி!
ஓம் மேனி லிங்கமே போற்றி!
ஓம் மோட்ச லிங்கமே போற்றி!
ஓம் யக்ஞ லிங்கமே போற்றி!

ஓம் யோக லிங்கமே போற்றி!
ஓம் ராம லிங்கமே போற்றி!
ஓம் ராஜ லிங்கமே போற்றி!
ஓம் ருத்ர லிங்கமே போற்றி!

ஓம் வாயு லிங்கமே போற்றி!
ஓம் விஸ்வ லிங்கமே போற்றி!
ஓம் விசித்திர லிங்கமே போற்றி!
ஓம் வீர்ய லிங்கமே போற்றி!

ஓம் வேத லிங்கமே போற்றி!
ஓம் வைத்ய லிங்கமே போற்றி!
ஓம் ஹ்ருதய லிங்கமே போற்றி!
ஓம் லிங்கோத் பவனே போற்றி! போற்றி! போற்றி!