முகுந்த மாலா 16 | Mukunda Mala Stotram 16 in Tamil with Meaning

முகுந்த மாலா 16 | Mukunda Mala Stotram 16 in Tamil with Meaning

முகுந்த மாலா 16

ஜிஹ்வே கீர்தய கேஶவம் முரரிபும் சேதோ ப⁴ஜ ஶ்ரீத⁴ரம்
பாணித்³வந்த்³வ ஸமர்சயாச்யுதகதா²꞉ ஶ்ரோத்ரத்³வய த்வம் ஶ்ருணு |
க்ருஷ்ணம் லோகய லோசனத்³வய ஹரேர்க³ச்சா²ங்க்⁴ரியுக்³மாலயம்
ஜிக்⁴ர க்⁴ராண முகுந்த³பாத³துலஸீம் மூர்த⁴ன் நமாதோ⁴க்ஷஜம் || 16 ||

விளக்கம்:

நாக்கே! கேசவனை துதி செய்வாயாக ஓ மனமே! முராரியை (முரனின் பகைவனை) பஜனம் செய் இரு கைகளே ஸ்ரீதனை அர்ச்சனை செய்யுங்கள். காதுகளே! நீங்கள் அச்சுதனின் கதைகளை கேளுங்கள் கண்களே! கண்ணனை பாருங்கள் கால்களே ஹரியின் ஆலயத்திற்க்கு செல்லுங்கள் மூக்கே! முகுந்தனின் பாதத்திலுள்ள துளஸியை நுகர்வாயாக தலையே விஷ்ணுவை வணங்குவாயாக.