முகுந்த மாலா 5 | Mukunda Mala Stotram 5 in Tamil with Meaning

முகுந்த மாலா 5 | Mukunda Mala Stotram 5 in Tamil with Meaning

முகுந்த மாலா 5

நாஸ்தா தர்மே ந வஸுநிசயே நைவ காமோப-போகே
யத்யத் பவ்யம் பவது பகவந்! பூர்வகர்மாநுரூபம் |
ஏதத் ப்ரார்த்யம் மம பஹுமதம் ஜந்மஜந்மாந்தரே(s)பி
த்வத்-பாதாம்போருஹ-யுககதா நிஶ்சலா பக்திரஸ்து || 5 ||

விளக்கம்:

ஓ பகவானே எனக்கு தர்மத்தின் மீது விருப்பமில்லை, பணக்குவியல் மீதும் விருப்பமில்லை, காமத்தை அனுபவிப்பதிலும் விருப்பம் இல்லை, முன் வினைக்கு ஏற்றபடி எது எது எப்படி நடக்க வேண்டுமோ அப்படியே நடக்கட்டும். இப்பிறவியிலும் மறுபிறவியிலும் மிகவும் விருப்பமான கோரிக்கை இதுதான் உன் திருவடித் தாமரையை பற்றியதான அசையாத பக்தியானது இருக்கவேண்டும்.