நவகிரகத்திற்குரிய தமிழ் மந்திரங்கள் – சூரிய பகவான் – Navagraha Tamil Mantra for Lord Surya

சூரிய பகவான்

சீலமாய் வாழச் சீரருள் புரியும்
ஞாலம் புகழும் ஞாயிறே போற்றி
சூரியா போற்றி சுதந்திரா போற்றி

வீரியா போற்றி வினைகள் களைவாய்