Powerful Mantra for Pregnancy Success

Here are some powerful mantras for pregnancy success:

Chant the following Mantra for 41 times everyday from 5th or 7th day of your cycle.

Devaki Suta Govindam, Vasudeva Jagadpathe
Dehimey thanayam krishna, twam aham sharanam vrajaha

Deva Deva Jagannatha, Gothra Vridhi Garbha Prabho
Dehimey Thanayam Sheegram, Ayushmandham Yasashreenam

Garbarakshambigai slogam, which is very powerful

Aum devendhiraani namosthubyam
Dhevendhira piriya baamini

Vivaaha baakyam aarokyam
puthra laabam sadhehime

Padhim dhehi sudham dhehi
Soubaakyam dhehime subhe

Soumaangalyam subam Gnayanam
Dhehime Garbarakshake

Kaathyaayini mahaamaaye
Maha yoginya dhisvari

Nandhagoba seedham dhevam
Padhim Megurudhe Namah

Garbarakshambikai Gayatri Mantra

Aum Garbharakshambigai cha vidhmahe
Mangala Deva dhayai cha vidhmahe
Tano Devi Prachodaya