சகலவித பயங்களும் நீங்க வாராஹி மந்திரம் | Sri Varahi Mantra to get rid of Fear

சகலவித பயங்களும் நீங்க வாராஹி மந்திரம்

ஓம் ஸ்ரீம்ஹ்ரீம் க்லீம் வாராஹி தேவியை நமஹ
ஓம்ஹ்ரீம் பயங்கரி அதிபயங்கரி ஆச்சர்ய பயங்கரி
சர்வஜன பயங்கரி ஸர்வபூத பிரேத பிசாச பயங்கரி
ஸர்வ பயம் நிவாரய சாந்திர்பவதுமே ஸதா.