வராஹி மூல மந்திரம் | Sri Varahi Moola Mantra

வராஹி மூல மந்திரம்

ஓம் க்லீம் வராஹ முகிஹ்ரீம் ஸித்தி ஸ்வரூபிணி
ஸ்ரீம் தன வசங்கரி தனம் வர்ஷய ஸ்வாகா