வரலக்ஷ்மி விரத ஸ்லோகம் | Varalakshmi Viratha Slogam

வரலக்ஷ்மி விரத ஸ்லோகம் | Varalakshmi Viratha Slogam

வரலக்ஷ்மி விரத ஸ்லோகம் (Varalakshmi Vratha Slogam):

லக்ஷ்மி குப்தேம் கமலனயேத்யம்தாகாம் தரித்யம் கலிம் கலிக்ஷேம கலிலாம் கல்பயேத்| மல்லேய் பவது காமக்கும் காந்தார்வ பகம் கஞ்சபுராத் வாசுதேவதம் பகம் வரலக்ஷ்மி நமது மாதர் தியாய் பகம் நமது மாதர் |

English Transliteration:

Varamahalakshmi Vrata Slokam (Varalakshmi Vratha Slogam):

Lakshmi Kuptham Kamalaneethi Yamthakam Tharidhyam Kalim Kalikshem Kalilaam Kalpayeth | Malleypavadhu Kamagkum Gandharva Bhagam Kanjapuraath Vaasudeva Tham Bhagam Varalakshmi Namathu Maathar Thyayi Bhagam Namathu Maathar |”

This slokam is a prayer dedicated to Goddess Varalakshmi, who is believed to bestow blessings of wealth, prosperity, and well-being. It is often chanted as part of the Varalakshmi Vratha observance.