Vilakku Vazhipaadu/Thiruvilakku Archanai – Everyday Slokas Lyrics

Vilakku Vazhipaadu/Thiruvilakku Archanai 

 1. Om Shivaaya Namah
 2. Om Shiva Shakthiyae Namah
 3. Om Ichcha Sakthiyae Namah
 4. Om Kriya Sakthiyae Namah
 5. Om Swarna Swaroopiyae Namah
 6. Om Jyothi Lakshmiyae Namah
 7. Om Deepa Lakshmiyae Namah
 8. Om Maha Lakshmiyae Namah
 9. Om Dhana Lakshmiyae Namah
 10. Om Dhaanya Lakshmiyae Namah
 11. Om Dhairya Lakshmiyae Namah
 12. Om Veera Lakshmiyae Namah
 13. Om Vijaya Lakshmiyae Namah
 14. Om Vidhya Lakshmiyae Namah
 15. Om Jaya Lakshmiyae Namah
 16. Om Vara Lakshmiyae Namah
 17. Om Gaja Lakshmiyae Namah
 18. Om Kaama Valliyae Namah
 19. Om Kaamakshi Sundariyae Namah
 20. Om Subha Lakshmiyae Namah
 21. Om Raja Lakshmiyae Namah
 22. Om Gruha Lakshmiyae Namah
 23. Om Sidha Lakshmiyae Namah
 24. Om Seetha Lakshmiyae Namah
 25. Om Thripura Lakshmiyae Namah
 26. Om Sarvamangala Kaaraniyae Namah
 27. Om Sarva Dukha Nivaraniyae Namah
 28. Om Sarvaanga Sundariyae Namah
 29. Om Sowbhagya Lakshmiyae Namah
 30. Om Navagraha Dhayinae Namah
 31. Om Andar Naayagiyae Namah
 32. Om Alankaara Naayagiyae Namah
 33. Om Aanandha Swaroopiyae Namah
 34. Om Akilaanda Naayagiyae Namah
 35. Om Brahmaanda Naayagiyae Namah