திருடர்களை கல்கி எப்படி அழிப்பார்? | How Kalki will defeat the bad omens?

திருடர்களை கல்கி எப்படி அழிப்பார்? | How Kalki will defeat the bad omens?

பதில்: குதிரையில் வாளை ஏந்தியவாறு, அனைத்து ஐஸ்வர்யங்களாலும் நிறைந்த கல்கியானவர், பூமியில் நிறைந்திருக்கும் திருடர்களை அழிப்பார்.