கல்கி அவதாரத்தின் நோக்கம் என்ன? | What is the purpose of Kalki Avatar

கல்கி அவதாரத்தின் நோக்கம் என்ன? | What is the purpose of Kalki Avatar

கலியின் தாக்கத்தால் பூமியில் எல்லா இடங்களிலும் திருடர்களே நிறைந்திருப்பர். அவர்கள் அனைவரையும் கொல்வதே அவதாரத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும்.

திருமாலின் பத்து அவதாரங்கள் | Perumal Dasavatharam in Tamil

திருமாலின் பத்து அவதாரங்கள் | Perumal Dasavatharam in Tamil