ஸ்ரீஹரி எங்கு கல்கியாக அவதரிப்பார்? | Where will Kalki avatar Born?

ஸ்ரீஹரி எங்கு கல்கியாக அவதரிப்பார்?

பதில்: ஷம்பள க்ராமமுக்யஸ்ய ப்ராம்ஹணஸ்ய மஹாத்மன: |

பவனே விஷ்ணுயஷஸ: கல்கி: ப்ராதுர்பவிஷ்யதி ||

ஷம்பளம் என்னும் கிராமத்தில், விஷ்ணுயஷஸ் என்னும் பிராமணரின் வீட்டில் ஸ்ரீஹரி ‘கலி’ என்னும் ரூபத்தில் அவதரிப்பார்.