Tag «adi lakshmi ashtothram»

108 Names Of Goddess Santana Lakshmi

108 Names Of Goddess Santana Lakshmi No English Name Mantra 1 Om Hrim Shrim Klim Santanalakshmyai Namah। 2 Om Hrim Shrim Klim Asuraghnyai Namah। 3 Om Hrim Shrim Klim Architayai Namah। 4 Om Hrim Shrim Klim Amritaprasave Namah। 5 Om Hrim Shrim Klim Akararupayai Namah। 6 Om Hrim Shrim Klim Ayodhyayai Namah। 7 Om Hrim …

108 Names Of Goddess Gaja Lakshmi

108 Names Of Goddess Gaja Lakshmi   No English Name Mantra 1 Om Shrim Hrim Klim Gajalakshmyai Namah। 2 Om Shrim Hrim Klim Anantashaktyai Namah। 3 Om Shrim Hrim Klim Ajneyayai Namah। 4 Om Shrim Hrim Klim Anurupayai Namah। 5 Om Shrim Hrim Klim Arunakrityai Namah। 6 Om Shrim Hrim Klim Avachyayai Namah। 7 Om …