Tag «shikshashtakam in sanskrit»

Sri Shikshashtakam – Lord Krishna Slogams Lyrics

Sri Shikshashtakam Cheto Darpana Marjanam Bhava Maha Dhavagni Nirvaapanam  Shreyah Kairava Chandrikha Vitaranam Vidhya Vadhu Jeevanam Anandam Bhudhi Vardhanam Prati Padam Purnamritaa Aswadanam Sarvatma Snapanam Param Vijayatae Shri Krishna Sankeertanam. Nam Nam Akari Bahudha Nija Sarva Shakti Tat Rarpita Niyamitah Smarane Na Kalaha Aeta Drishi Tava Krupa Bhagavan Mamapi Dur Daivami Dri Shami Hajani Nanu …