Tag «swamiye saranam ayyappa 108 names»

108 – Saranam Ayyappa

108 – Saranam Ayyappa 1.Om  Swamiyae Saranam Ayyappa 2.Om  Harihara Sudhanae Saranam Ayyappa 3.Om  Kannimoola Mahaa Ganapathy Bhagavaanae Saranam Ayyappa 4.Om  Shakti Vadivelan Sodaranae Saranam Ayyappa 5.Om  Maalikaippurattu Manja Devi Lokamaathave Saranam Ayyappa 6.Om  Vaavar Swamiye Saranam Ayyappa 7.Om  Karuppanna Swamiye Saranam Ayyappa 8.Om  Periya Kadutta Swamiye Saranam Ayyappa 9.Om  Siriya Kadutta Swamiye Saranam Ayyappa …