Tag «thiruppugazh benefits»

திருப்புகழ் பாடல் 6 – Thiruppugazh Song 5 – முத்தைத்தரு பத்தித் திருநகை – Muthai Tharu Pathi Thirunagai

திருப்புகழ் பாடல் 6 – முத்தைத்தரு பத்தித் திருநகைராகம் – கெளளை; தாளம் – திஸ்ரத்ருபுடை (7) / மிஸ்ரசாபு (3 1/2) தத்தத்தன தத்தத் தனதனதத்தத்தன தத்தத் தனதனதத்தத்தன தத்தத் தனதன …… தனதான முத்தைத்தரு பத்தித் திருநகைஅத்திக்கிறை சத்திச் சரவணமுத்திக்கொரு வித்துக் குருபர …… எனவோதும் முக்கட்பர மற்குச் சுருதியின்முற்பட்டது கற்பித் திருவரும்முப்பத்துமு வர்க்கத் தமரரும் …… அடிபேணப் பத்துத்தலை தத்தக் கணைதொடுஒற்றைக்கிரி மத்தைப் பொருதொருபட்டப்பகல் வட்டத் திகிரியில் …… இரவாகப் பத்தற்கிர தத்தைக் …

திருப்புகழ் பாடல் 5 – Thiruppugazh Song 5 – Vidamadaisu Velai – Vinayakar Paadal

திருப்புகழ் பாடல் 5 – விநாயகர்ராகம் – கெளளை; தாளம் – திஸ்ரத்ருபுடை (7) / மிஸ்ரசாபு (3 1/2) தனதனன தான தனதனன தானதனதனன தான …… தனதான விடமடைசு வேலை அமரர்படை சூலம்விசையன்விடு பாண …… மெனவேதான் விழியுமதி பார விதமுமுடை மாதர்வினையின் விளை வேதும் …… அறியாதே கடியுலவு பாயல் பகலிரவெ னாதுகலவிதனில் மூழ்கி …… வறிதாய கயவனறி வீனன் இவனுமுயர் நீடுகழலிணைகள் சேர …… அருள்வாயே இடையர்சிறு பாலை திருடிகொடு போகஇறைவன்மகள் …

திருப்புகழ் பாடல் 4 – Thiruppugazh Song 4 – Ninathu Thirumadi – Vinayakar Paadal

திருப்புகழ் பாடல் 4 – விநாயகர்ராகம் – ஹம்ஸத்வனி; தாளம் – அங்கதாளம் (7 1/2) தகிட-1 1/2, தகதிமி-2, தகதிமி-2, தகஜனு-2 தனன தனதன தத்தன தத்தனதனன தனதன த்ததன தத்தனதனன தனதன த்ததன தத்தன …… தனதான நினது திருவடி சத்திம யிற்கொடிநினைவு கருதிடு புத்திகொ டுத்திடநிறைய அமுதுசெய் முப்பழ மப்பமு …… நிகழ்பால்தேன் நெடிய வளைமுறி இக்கொடு லட்டுகம்நிறவில் அரிசிப ருப்பவல் எட்பொரிநிகரில் இனிகத லிக்கனி வர்க்கமும் …… இளநீரும் மனது மகிழ்வொடு …

திருப்புகழ் பாடல் 3 – Thiruppugazh Song 3 – Umbartharu Thenumani – Vinayakar Paadal

திருப்புகழ் பாடல் 3 – விநாயகர்ராகம் – ஹம்ஸத்வனி / ஆனந்தபைரவி; தாளம் – அங்கதாளம் (8) தகதகிட-2 1/2, தகதகிட-2 1/2, தகதிமிதக-3 தந்ததனத் தானதனத் …… தனதான உம்பர்தருத் தேநுமணிக் …… கசிவாகிஒண்கடலிற் றேனமுதத் …… துணர்வூறி இன்பரசத் தேபருகிப் …… பலகாலும்என்றனுயிர்க் காதரவுற் …… றருள்வாயே தம்பிதனக் காகவனத் …… தணைவோனேதந்தைவலத் தாலருள்கைக் …… கனியோனே அன்பர்தமக் கானநிலைப் …… பொருளோனேஐந்துகரத் தானைமுகப் …… பெருமாளே.

திருப்புகழ் பாடல் 2 – Thiruppugazh Song 2 – Pakkarai Vichithiramani – Vinayakar Thuthi

பாடல் 2 விநாயகர் துதிராகம் – நாட்டை / மோகனம்; தாளம் – ஆதி தத்ததன தத்ததன தத்ததன தத்ததனதத்ததன தத்ததன …… தனதான பக்கரைவி சித்ரமணி பொற்கலணை யிட்டநடைபட்சியெனு முக்ரதுர …… கமுநீபப் பக்குவம லர்த்தொடையும் அக்குவடு பட்டொழியபட்டுருவ விட்டருள்கை …… வடிவேலும் திக்கதும திக்கவரு குக்குடமும் ரட்சைதருசிற்றடியு முற்றியப …… னிருதோளும் செய்ப்பதியும் வைத்துயர்தி ருப்புகழ்வி ருப்பமொடுசெப்பெனஎ னக்கருள்கை …… மறவேனே இக்கவரை நற்கனிகள் சர்க்கரைப ருப்புடனெய்எட்பொரிய வற்றுவரை …… இளநீர்வண் டெச்சில்பய றப்பவகை …

திருப்புகழ் முதல் பாடல் – Thiruppugazh Song 1 – Kaithala Niraikani – Vinayakar Thuthi

பாடல் 1 – விநாயகர் துதிராகம் – நாட்டை, தாளம் – ஆதி தத்தன தனதன தத்தன தனதனதத்தன தனதன …… தனதான கைத்தல நிறைகனி அப்பமொ டவல்பொரிகப்பிய கரிமுகன் …… அடிபேணிக் கற்றிடும் அடியவர் புத்தியில் உறைபவகற்பகம் எனவினை …… கடிதேகும் மத்தமு மதியமும் வைத்திடும் அரன்மகன்மற்பொரு திரள்புய …… மதயானை மத்தள வயிறனை உத்தமி புதல்வனைமட்டவிழ் மலர்கொடு …… பணிவேனே முத்தமிழ் அடைவினை முற்படு கிரிதனில்முற்பட எழுதிய …… முதல்வோனே முப்புரம் எரிசெய்த அச்சிவன் …