கண் திருஷ்டி செய்வினை நீங்க | Kan Thirushti Seivinai Neenga

கண் திருஷ்டி செய்வினை நீங்க | Kan Thirushti Seivinai Neenga

வெள்ளெருக்கு விநாயகரை வீட்டு அறைகளில் உயரத்தில் வைக்க வீட்டில் ஏதும் பூத கண சேஷ்டைகள் இருந்தால் விலகி விடும்.