ராகு தரும் நோய்கள் | Rahu Related Diseases

ராகு தரும் நோய்கள் | Rahu Related Diseases

  • காது மூக்கு வாயில் பாதிப்பு
  • பெண்ணின் மர்ம உறுப்புகளில் பிரச்சினைகள் எதிர்பாராது வரும்
  • திடீர் பாதிப்பு
  • குஷ்டம்
  • புற்று நோய்
  • கோமா
  • வாயுக் கோளாறு
  • விஷத்தால் பாதிப்பு