Shree Dhakshana Moorthy Astagam

ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தி அஷ்டகம்

 • மந்தஸ்மிதம் ஸ்ப்புரித முக்த முகாரவிந்தம்
  கந்தர்ப்ப கோடிச’த ஸுந்தர திவ்ய மூர்த்திம்
  ஆதாம்ரகோமலஜடா கடிதேந்து ரேகம்
  ஆலோகயே வடதடீ நிலயம் தயாளும்‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
 • விச்’வம் தர்பண த்ருச்’யமான நகரீ
  துல்யம் நிஜாந்தர்க்கதம்
  பச்’யந்நாத்மநி மாயயா
  பஹிரிவோத்பூதம் யதா நித்ரயா
  யஸ் ஸாக்ஷாத் குருதே ப்ரபோதஸமயே
  ஸ்வாத்மான மேவாத்வயம்
  தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நம இதம்
  ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தயே

 

 • பீஜஸ்யாந்தரிவாங்குரோ ஜகதிதம்
  ப்ராங்நிர்விகல்பம் புன:
  மாயா கல்பித தேச’கால கலனா
  வைசித்ர்ய சித்ரீக்ருதம்
  மாயாவீவ விஜ்ரும்பயத்பி
  மஹா யோகீவ ய: ஸ்வேச்சயா
  தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நம இதம்
  ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தயே

 

 • யஸ்யைவ ஸ்ப்புரணம் ஸதாத்மக மஸத்
  கல்பார்த்தகம் பாஸதே
  ஸாக்ஷாத் தத்வமஸீதி வேதவசஸா
  யோ போதயத்யாச்’ரிதான்
  யஸ் ஸாக்ஷாத் கரணாத் பவேந்ந
  புனராவ்ருத்திர் பவாம்போநிதௌ
  தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நம இதம்
  ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தயே

 

 • நாநாச்சித்ர கடோதர ஸ்த்தித
  மஹாதீப ப்ரபா பாஸ்வரம்
  ஜ்ஞானம் யஸ்ய து சக்ஷுராதிகரண
  த்வாரா பஹி: ஸ்பந்ததே
  ஜாநாமீதி தமேவ பாந்த மநுபாத்
  யேதத் ஸமஸ்தம் ஜகத்
  தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நம இதம்
  ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தயே

 

 • தேஹம் ப்ராண மபீந்த்ரியாண்யபி சலாம்
  புத்திம் ச சூன்யம் விது:
  ஸ்த்ரீ பாலாந்தஜடோபமாஸ் த்வஹமிதி
  ப்ராந்தா ப்ருச’ம் வாதின:
  மாயாச’க்தி விலாஸ கல்பித
  மஹாவ்யாமோஹ ஸம்ஹாரிணே
  தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நம இதம்
  ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தயே

 

 • ராஹுக்ரஸ்த்த திவாகரேந்து ஸத்ருசோ’
  மாயா ஸமாச்சாதநாத்
  ஸந்மாத்ர: கரணோப ஸம்ஹரணதோ
  யோ(அ)பூத் ஸுஷுப்த: புமான்
  ப்ராகஸ்வாப்ஸ மிதி ப்ரபோத ஸமயே
  ய: ப்ரத்யபிஜ்ஞாயதே
  தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நம இதம்
  ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தயே

 

 • பால்யாதிஷ்வபி ஜாக்ரதாதிஷு ததா
  ஸர்வாஸ்வ வஸ்த்தாஸ்வபி
  வ்யாவ்ருத்தாஸ் வனுவர்த்த மஹமித்
  யந்த: ஸ்ப்புரந்தம் ஸதா
  ஸ்வாத்மானம் ப்ரகடீகரோதி பஜதாம்
  யோ முத்ரயா பத்ரயா
  தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நம இதம்
  ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தயே

 

 • விச்’வம் பச்’யதி கார்ய காரணதயா
  ஸ்வஸ்வாமி ஸம்பந்தத:
  சி’ஷ்யாசார்யதயா ததைவ
  பித்ரு புத்ராத்யாத்மநா பேதத:
  ஸ்வப்னே ஜாக்ரதி வா ய ஏஷ புருஷோ
  மாயா பரிப்ராமித:
  தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நம இதம்
  ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தயே

 

 • பூரம்பாம்ஸ்யநலோ (அ)நிலோ(அ)ம்பர
  மஹர் நாதோ ஹிமாம்சு’:புமான்
  இத்யாபாதி சராசராத்மக மிதம்
  யஸ்யைவ மூர்த்யஷ்டகம்
  நாந்யத் கிஞ்சன வித்யதே விம்ருச’தாம்
  யஸ்மாத் பரஸ்மாத் விபோ:
  தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நம இதம்
  ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தயே

 

 • ஸர்வாத்ம த்வமிதி ஸ்ப்புடீக்ருத மிதம்
  யஸ்மாதமுஷ்மின்ஸ்தவே
  தேநாஸ்ய ச்’ரவணாத் ததர்த்த மன நாத்
  த்யானாச்ச ஸங்கீர்த்தனாத்
  ஸர்வாத்மத்வ மஹாவிபூதி ஸஹிதம்
  ஸ்யாதீச்’வரத்வம் ஸ்வத:
  ஸித்யேத் தத்புன ரஷ்டதா பரிணதம்
  சைச்’வர்ய மவ்யாஹதம்

 

 • வடவிடபி ஸமீபே பூமிபாகே நிஷண்ணம்
  ஸகல முனிஜனானாம் ஜ்ஞான தாதார மாராத்
  த்ரிபுவன குருமீச’ம் தக்ஷிணாமூர்த்திதேவம்
  ஜனனமரணது:க்கச் சேததக்ஷம் நமாமி

 

 • சித்ரம் வடதரோர்மூலே
  வ்ருத்தா:சி’ஷ்யா குருர்யுவா
  குரோ(அ)ஸ்து மௌனம் வ்யாக்யானம்
  சி’ஷ்யாஸ்துச் சின்ன ஸம்ச’யா:
 • மௌனவ்யாக்யா ப்ரகடித பரப்ரஹ்மதத்வம் யுவானம்
  வர்ஷிஷ்ட்டாந்தே வஸ த்ருஷிகணை ராவ்ருதம் ப்ரஹ்ம நிஷ்ட்டை:
  ஆசார்யேந்த்ரம் கரகலித சின்முத்ர மானந்த ரூபம்
  ஸ்வாத்மாராமம் முதிதவதனம் தக்ஷிணாமூர்த்திமீடே

 

 • ஸுநிர்மலஜ்ஞான ஸுகைகரூபம்
  ப்ரஜ்ஞானஹேதும் பரமார்த்த தாயினம்
  சிதம்புதௌ தம் விஹரந்த மாத்யம்
  ஆன்ந்த மூர்த்திம் குருராஜமீடே

 

 • யஸ்யாந்தர் நாதிமத்யம் ந ஹி
  கரசரணம் நாம கோத்ரம் ந ஸூத்ரம்
  நோ ஜாதிர் நைவ வர்ணா ந பவதி
  புருஷோ நாநபும்ஸம் நசஸ்த்ரீ
  நாகாரம் நைவகாரம் நஹிஜநி
  மரணம் நாஸ்தி புண்யம் ந பாபம்
  தத்வம் நோ தத்வமேகம் ஸஹஜ
  ஸமரஸம் ஸத்குரும் தம் நமாமி

 

 • அலம் விகல்பைரஹமேவ கேவலம்
  மயிஸ்த்திதம் விச்’வமிதம் சராசரம்
  இதம் ரஹஸ்யம் மம யேன தர்சி’தம்
  ஸ வந்தனீயோ குருரேவ கேவலம்

 

 • ஓம் நம: ப்ரணவார்த்தாய சு’த்தஜ்ஞானைக மூர்த்தயே
  நிர்மலாய ப்ரசா’ந்தாய தக்ஷிணாமூர்த்தயே நம:

 

 • குருர் ப்ரஹ்மா குருர் விஷ்ணு குருர் தேவோ மஹேச்’வர:
  குருஸ் ஸாக்ஷாத் பரப்ரஹ்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நம:

 

 • குரவே ஸர்வ லோகானாம் பிஷஜே பவரோகிணாம்
  நிதயே ஸர்வ வித்யானாம் தக்ஷிணாமூர்த்தயே நம:

 

 • அங்குஷ்ட்ட தர்ஜநீயோக முத்ரா வ்யாஜேன தேஹினாம்
  ச்’ருத்யர்த்தம் ப்ரஹ்ம ஜீவைக்யம் தர்ச’யந்தோ (அ)வதாச்சிவ: