Alara Samsalamaina – Lord Vishnu Songs

அலர சம்சலமைன ஆத்மலம்தும்ட னீ

அலர சம்சலமைன ஆத்மலம்தும்ட னீ யலவாடு சேஸெ னீ வுய்யால
பலுமாரு னுச்ச்வாஸ பவனமம்தும்ட னீ பாவம்பு தெலிபெ னீ வுய்யால

உதாயாஸ்த ஶைலம்பு லொனர கம்பமுலைன வுடுமம்டலமு மோசெ னுய்யால
அதன ஆகாஶபதமு அட்டௌதூலம்பைன அகிலம்பு னிம்டெ னீ வுய்யால

பதிலமுக வேதமுலு பம்காரு சேருலை பட்டி வெரபை தோசெ வுய்யால
வதலகிடு தர்மதேவத பீடமை மிகுல வர்ணிம்ப னருதாயெ வுய்யால

மேலு கட்லயி மீகு மேகமண்டலமெல்ல மெருகுனகு மெருகாயெ வுய்யால
னீல ஶைலமுவம்டி னீ மேனிகாம்திகி னிஜமைன தொடவாயெ வுய்யால

பாலிம்ட்லு கதலகா பய்யதலு ராபாட பாமினுலு வடினூசு வுய்யால
வோலி ப்ரஹ்மாண்டமுலு வொரகுவோ யனி பீதி னொய்ய னொய்யனைரி வூசிருய்யால

கமலகுனு பூபதிகி கதலு கதலகு மிம்மு கௌகலிம்பகஜேஸெ னுய்யால
அமராம்கனலகு னீ ஹாஸ பாவ விலாஸ மம்தம்த சூபெ னீ வுய்யால

கமலாஸனாதுலகு கன்னுல பம்டுகை கணுதிம்ப னருதாயெ வுய்யால
கமனீய மூர்தி வேம்கடஶைலபதி னீகு கடுவேடுகை வும்டெ வுய்யால