Tag «lord vishnu wife»

Athithya Haruthayam – Lord Vishnu Slogas

ஆதித்ய ஹ்ருதயம் – 26-31 ஆதித்ய ஹ்ருதயம் (26 முதல் 31 வரை) பூஜயஸ்வைனமேகாக்ரோ தேவதேவம் ஜகத்பதிம் ஏதத் த்ரிகுணிதம் ஜப்த்வா யுத்தேஷு விஜயிஷ்யஸி தேவதேவம் – தேவர்களுக்கும் தெய்வமானவனை ஜகத்பதிம் – உலகத்தை உடையவனை பூஜயஸ்வைனம் ஏகாக்ரோ – ஒரு நிலைப்பட்ட மனத்துடன் வணங்குவாய். ஏதத் – இந்த ஸ்தோத்திரத்தை த்ரிகுணிதம் ஜப்த்வா – மும்முறை ஜபித்து யுத்தேஷு – போரில் விஜயிஷ்யஸி – வெற்றி பெறுவாய் அஸ்மின் க்ஷணே மஹாபாஹோ ராவணம் த்வம் வதிஷ்யஸி …

108 Names of Lord Vishnu

108 Names of Lord Vishnu No Name Name Mantra 1 Vishnu Om Vishnave Namah 2 Lakshmipati Om Lakshmipataye Namah 3 Krishna Om Krishnaya Namah 4 Vaikuntha Om Vaikunthaya Namah 5 Garudadhwaja Om Garudadhwajaya Namah 6 Parabrahma Om Parabrahmane Namah 7 Jagannatha Om Jagannathaya Namah 8 Vasudeva Om Vasudevaya Namah 9 Trivikrama Om Trivikramaya Namah 10 …

Athiva Allathivo Shree Hari – Lord Vishnu Songs

அதிவோ அல்லதிவோ ஶ்ரீ ஹரி வாஸமு அதிவோ அல்லதிவோ ஶ்ரீ ஹரி வாஸமு பதிவேல சேஷுல படகல மயமு அதெ வேம்கடாச்சல மகிலோன்னதமு அதிவோ ப்ரஹ்மாதுல கபுரூபமு அதிவோ நித்யனிவாஸ மகில முனுலகு அதெ சூடு டதெ மொக்கு டானம்தமயமு செம்கட ந‌திவோ ஷேஷாசலமூ நிம்கி னுன்ன தேவதல நிஜவாஸமு மும்கிட னல்லதிவோ மூலனுன்ன தனமு பம்காரு ஶிகரால பஹு ப்ரஹ்மமயமு கைவல்ய பதமு வேம்கட ந‌க மதிவோ ஶ்ரீ வேம்கடபதிகி ஸிருலைனதி பாவிம்ப ஸகல ஸம்பத …

Alara Samsalamaina – Lord Vishnu Songs

அலர சம்சலமைன ஆத்மலம்தும்ட னீ அலர சம்சலமைன ஆத்மலம்தும்ட னீ யலவாடு சேஸெ னீ வுய்யால பலுமாரு னுச்ச்வாஸ பவனமம்தும்ட னீ பாவம்பு தெலிபெ னீ வுய்யால உதாயாஸ்த ஶைலம்பு லொனர கம்பமுலைன வுடுமம்டலமு மோசெ னுய்யால அதன ஆகாஶபதமு அட்டௌதூலம்பைன அகிலம்பு னிம்டெ னீ வுய்யால பதிலமுக வேதமுலு பம்காரு சேருலை பட்டி வெரபை தோசெ வுய்யால வதலகிடு தர்மதேவத பீடமை மிகுல வர்ணிம்ப னருதாயெ வுய்யால மேலு கட்லயி மீகு மேகமண்டலமெல்ல மெருகுனகு மெருகாயெ …

Narayanathe Namo Namo – Lord Vishnu Songs

நாராயணதே ந‌மோ ந‌மோ நாராயணதே ந‌மோ ந‌மோ நாரத ஸன்னுத ந‌மோ ந‌மோ முரஹர பவஹர முகும்த மாதவ கருட கமன பம்கஜனாப பரம புருஷ பவபம்த விமோசன ந‌ர ம்றுக ஶரீர ந‌மோ ந‌மோ ஜலதி ஶயன ரவிசம்த்ர விலோசன ஜலருஹ பவனுத சரணயுக பலிபம்தன கோப வதூ வல்லப ந‌லினோ தரதே ந‌மோ ந‌மோ ஆதிதேவ ஸகலாகம பூஜித யாதவகுல மோஹன ரூப வேதோத்தர ஶ்ரீ வேம்கட நானாயக நாத ப்ரியதே ந‌மோ ந‌மோ

Komdalalo nelakonna koonodi rayudu vaadu – Lord Vishnu Songs

கொம்டலலோ நெலகொன்ன கோனேடி ராயடு வாடு கொம்டலலோ நெலகொன்ன கோனேடி ராயடு வாடு கொம்டலம்த வரமுலு குப்பெடு வாடு கும்மர தாஸுடைன குருவரதி ந‌ம்பி இம்மன்ன வரமுலெல்ல இச்சினவாடு தொம்முலு ஸேஸின யட்டி தொம்டமான் சக்குரவர்தி ரம்மன்ன சோடிகி வச்சி ந‌ம்மின வாடு அச்சபு வேடுகதோட னனம்தாள்வாருகி முச்சிலி வெட்டிகி மன்னி மோஸினவாடு மச்சிக தொலக திருனம்பி தோடுத னிச்ச னிச்ச மாடலாடி னொச்சினவாடு கம்சிலோன னும்டு திருகச்சினம்பி மீத கரு ணிம்சி தன யெடகு ரப்பிம்சின …

Joo Atchuthanamtha Jo Jo Mukumtha

ஜோ அச்யுதானம்த ஜோஜோ முகும்தா அம்கஜுனி கன்ன மா யன்ன யிடு ராரா பம்காரு கின்னெலோ பாலு போஸேரா தொம்க னீவனி ஸதுலு கொம்குசுன்னாரா மும்கிட னாடரா மோஹனாகார கோவர்தனம்பெல்ல கொடுகுகா பட்டி காவரம்முன னுன்ன கம்ஸுபடகொட்டி னீவு மதுராபுரமு னேலசேபட்டி டீவிதோ னேலின தேவகீபட்டி னம்து னிம்டனு ஜேரி னயமு மீறம்க சம்த்ரவதனலு னீகு ஸேவ சேயம்க னம்தமுக வாரிம்ட்ல னாடுசும்டம்க மம்தலகு தொம்க மா முத்துரம்க பாலவாராஶிலோ பவளிம்சினாவு பாலுகா முனுல கபயமிச்சினாவு மேலுகா …

Thiruppavaiku Munnar Othappadukira – Lord Vishnu Songs

திருப்பாவைக்கு முன்னர் ஓதப்படுகின்ற சுலோகம் நீளா துங்க ஸ்தன கிரி தடீம் ஸுப்த முத்போத்ய கிருஷ்ணம் பாரார்த்யம் ஸ்வம் ச்ருதி சத ஸிர: சித்தம் அத்யாபயந்தீ ஸ்வோச்சிஷ்டாயாம் ச்ரஜி நிகளிதம் யா பலாத் க்ருத்ய புங்க்தே கோதா தஸ்யை நம இதம் இதம் பூய ஏவாஸ்து பூய: பொருள் : நப்பின்னைப் பிராட்டியின் மலைகள் போன்ற தனங்களில் சாய்ந்து உறங்கிக் கொண்டிருந்த கண்ணனை எழுப்பி, நூற்றுக்கணக்கான வேத வேதாந்தங்களில் சொல்லியிருப்பதைப் போல், உயிராகிய தான் இறைவனாகிய திருமகள் …

Yen Nenjil Pallikondavan – Lord Vishnu Songs

என் நெஞ்சில் பள்ளி கொண்டவன் என் நெஞ்சில் பள்ளி கொண்டவன் ஸ்ரீ ரங்கநாயகன் என் நெஞ்சில் பள்ளி கொண்டவன் ஸ்ரீ ரங்கநாயகன் சயனத்தில் ஆதி சேஷன் மேலே திருவடி திருமகள் மடி மேலே பூலோக நாயகன் ஸ்ரீ ரங்கன் (என் நெஞ்சில்) சயனிக்கும் பெருமாளின் தொப்புள் கொடி கமலத் தொப்புள் கொடி மேல் ப்ரம்ஹன் அமர்ந்த படி (சயனிக்கும்) உலகத்தின் உயிர்களைப் படைத்த படி அப்படைப்பினைத் திருமால் காத்தபடி (உலகத்தின்) அண்டம் பகிரண்டம் அதைக் காக்கும் அவன் …