Ganesha Saranam

Ganesha Saranam

GANESA SARANAM SARANAM GANESA
GANESA SARANAM SARANAM GANESA
PARVATHI THANAYAA SARANAM GANESA
SANKARA SUTHANE SARANAM GANESA
SITHI VINAAYAKA SARANAM GANESA
SELVA VINAAYAKA SARANAM GANESA
VELLAI VINAAYAKA SARANAM GANESA
VIGNA VINAAYAKA SARANAM GANESA
MOOSHIKA VAAHANA SARANAM GANESA

SHANMUKHA SODHARA SARANAM GANESA
MURUGA SARANAM SARANAM GANESA
AYYAPPA SARANAM SARANAM GANESA
SARASWATHI SARANAM SARANAM GANESA
LAKSHMI SARANAM SARANAM GANESA
AYYAPPA SARANAM SARANAM GANESA
GANESA SARANAM SARANAM GANESA
PORUL PIZHAI PORUPPAI SARANAM GANESA
SORPIZHAI PORUPPAI SARANAM GANESA
KAATHTHARUL SEIVAAI SARANAM GANESA
KAAPPAATRA VENDUM SARANAM GANESA
SARANAM SARANAM SARANAM GANESA
GANESA SARANAM SARANAM GANESA