என்னப்பன் அல்லவா பாடல் வரிகள் | En Appan Allava Lyrics in Tamil

என்னப்பன் அல்லவா பாடல் வரிகள் | En appan allava lyrics in tamil

என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா
பொன்னப்பனல்லவா பொன்னம்பலத்தவா
பொன்னப்பனல்லவா பொன்னம்பலத்தவா

என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா
பொன்னப்பனல்லவா பொன்னம்பலத்தவா
பொன்னப்பனல்லவா பொன்னம்பலத்தவா
பொன்னப்பனல்லவா பொன்னம்பலத்தவா

ஆடிய பாதனே அம்பல வாணனே
ஆழ்ந்த கருணையை ஏழை அறியேனே
ஆழ்ந்த கருணையை ஏழை அறியேனே

என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா
பொன்னப்பனல்லவா பொன்னம்பலத்தவா
என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா

என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா
பொன்னப்பனல்லவா பொன்னம்பலத்தவா
பொன்னப்பனல்லவா பொன்னம்பலத்தவா