கணநாயகய கணதைவதாய | Ekadantaya Vakratundaya Tamil Lyrics

கணநாயகய கணதைவதாய | Ekadantaya Vakratundaya Tamil Lyrics

கணநாயகய கணதைவதாய
கணத்தியக்ஷய தீமஹி
குண ஷ்ரீராய குண மண்டிதாய
குணேஷனய தீமஹி
குணாதீதாயை குணாதீஷாய
குண ப்ரவிஷ்டாய தீமஹி

ஏகதந்தாய வக்ரதுண்டாய
கௌரி தனயாய தீமஹி
கஜேஷானாய பாலசந்திராயா
ஸ்ரீ கணேஷாய தீமஹி

ஏகதந்தாய வக்ரதுண்டாய
கௌரி தனயாய தீமஹி
கஜேஷானாய பாலசந்திராயா
ஸ்ரீ கணேஷாய தீமஹி

காணசதுராய காணபிராணாய
காணந்தராத்மனே
கானோட்ஸுக்ஹய கானமாட்டாய
காண்ணோட் சுக மன ஸே

குரு பூஜிதாய குரு தெய்வதாய
குரு குலஸ்தாயினே
குரு விக்ரமாய குய்ய ப்ரவராய
குறவே குண குறவே

குருதைத்ய கலக்ஸேட்ரே
குரு தர்ம சடா ரத்யாய
குரு புத்ர பரிட்ராட்ரே
குரு பாஹண்ட கண்ட காய

கீத சாராய கீத தட்வாய
கீத கோத்ராய தீமஹி
கூத குல்பாய கந்த மட்டாய
கோஜய ப்ரதாய தீமஹி
குணாதீதாய குணாதீஷாய
குண ப்ரவிஷ்டாய தீமஹி

ஏகதந்தாய வக்ரதுண்டாய
கௌரி தனயாய தீமஹி
கஜேஷானாய பாலசந்திராயா
ஸ்ரீ கணேஷாய தீமஹி

ஏகதந்தாய வக்ரதுண்டாய
கௌரி தனயாய தீமஹி
கஜேஷானாய பாலசந்திராயா
ஸ்ரீ கணேஷாய தீமஹி

கந்தர்வ ராஜாய கந்தாய
காந்தர்வ கண ஷ்ரவன பிரனைமே
காத அணுரகாய க்ராந்தாய
கீதாய க்ரண்தார்த தன்மையே
குறிலே குணவதே கணபதயே

க்ரந்த கீதாய க்ரந்த கேயாய
க்ரந்தந்தராத்மனே
கீத லீனாய கீத ஷ்ரயாய
கீதவாத்ய படவே

கேய ஷரிடாய காய கவராய
கந்தர்வப்ரி க்ருபே
காயகாதின விக்கிரஹாய
கங்காஜல ப்ரணயவடே

கௌரி ஸ்தானன்தனாய
கௌரி ஹ்ரிடயநந்தனாய
கௌரபானு சுதாய
கௌரி கணேஷ்வராய

கௌரி பிரணயாய கௌரி பிரவணாய
கௌர பாவாய தீமஹீ
கோஷ ஹஸ்ட்ராய கோவர்தனாய
கோப கோப்பாய தீமஹி
குணாதீதாய குணாதீஷாய
குண ப்ரவிஷ்டாய தீமஹி

ஏகதந்தாய வக்ரதுண்டாய
கௌரி தனயாய தீமஹி
கஜேஷானாய பாலசந்திராயா
ஸ்ரீ கணேஷாய தீமஹி

ஏகதந்தாய வக்ரதுண்டாய
கௌரி தனயாய தீமஹி
கஜேஷானாய பாலசந்திராயா
ஸ்ரீ கணேஷாய தீமஹி