1000 Names Of Lord Ganesha

1000 Names Of Lord Ganesha

 

No English Name Mantra
1 Om Ganeshwaraya Namah।
2 Om Ganakridaya Namah।
3 Om Gananathaya Namah।
4 Om Ganadhipaya Namah।
5 Om Ekadanshtraya Namah।
6 Om vakratundaya Namah।
7 Om Gajavaktraya Namah।
8 Om Mahodaraya Namah।
9 Om Lambodaraya Namah।
10 Om Dhumravarnaya Namah।
11 Om Vikataya Namah।
12 Om Vighnanayakaya Namah।
13 Om Sumukhaya Namah।
14 Om Durmukhaya Namah।
15 Om Buddhaya Namah।
16 Om Vighnarajaya Namah।
17 Om Gajananaya Namah।
18 Om Bhimaya Namah।
19 Om Pramodaya Namah।
20 Om Amodaya Namah।
21 Om Suranandaya Namah।
22 Om Madotkataya Namah।
23 Om Herambaya Namah।
24 Om Shambaraya Namah।
25 Om Shambhave Namah।
26 Om Lambakarnaya Namah।
27 Om Mahabalaya Namah।
28 Om Nandanaya Namah।
29 Om Alampataya Namah।
30 Om Abhirave Namah।
31 Om Meghanadaya Namah।
32 Om Gananjayaya Namah।
33 Om Vinayakaya Namah।
34 Om Virupakshaya Namah।
35 Om Dhirashuraya Namah।
36 Om Varapradaya Namah।
37 Om Mahaganapataye Namah।
38 Om Buddhipriyaya Namah।
39 Om Kshipraprasadanaya Namah।
40 Om Rudrapriyaya Namah।
41 Om Ganadhyakshaya Namah।
42 Om Umaputraya Namah।
43 Om Aghanashanaya Namah।
44 Om Kumaragurave Namah।
45 Om Ishanaputraya Namah।
46 Om Mushakavahanaya Namah।
47 Om Siddhipriyaya Namah।
48 Om Siddhipataye Namah।
49 Om Siddhaye Namah।
50 Om Siddhivinayakaya Namah।
51 Om Avighnaya Namah।
52 Om Tumburave Namah।
53 Om Sinhavahanaya Namah।
54 Om Mohinipriyaya Namah।
55 Om Katankataya Namah।
56 Om Rajaputraya Namah।
57 Om Shalakaya Namah।
58 Om Sammitaya Namah।
59 Om Amitaya Namah।
60 Om Kushmanda Samasambhutaye Namah।
61 Om Durjayaya Namah।
62 Om Dhurjayaya Namah।
63 Om Jayaya Namah।
64 Om Bhupataye Namah।
65 Om Bhuvanapataye Namah।
66 Om Bhutanam Pataye Namah।
67 Om Avyayaya Namah।
68 Om Vishvakartre Namah।
69 Om Vishvamukhaya Namah।
70 Om Vishvarupaya Namah।
71 Om Nidhaye Namah।
72 Om Ghrinaye Namah।
73 Om Kavaye Namah।
74 Om Kavinamrishabhaya Namah।
75 Om Brahmanyaya Namah।
76 Om Brahmanaspataye Namah।
77 Om Jyeshtharajaya Namah।
78 Om Nidhipataye Namah।
79 Om Nidhipriyapatipriyaya Namah।
80 Om HiranmayapurantahSthaya Namah।
81 Om Suryamandalamadhyagaya Namah।
82 Om Karahatividhvastasindhusalilaya Namah।
83 Om Pushadantabhide Namah।
84 Om Umankakelikutukine Namah।
85 Om Muktidaya Namah।
86 Om Kulapalanaya Namah।
87 Om Kiritine Namah।
88 Om Kundaline Namah।
89 Om Harine Namah।
90 Om vanamaline Namah।
91 Om Manomayaya Namah।
92 Om vaimukhyahatadaityashriye Namah।
93 Om padahatijitakshitaye Namah।
94 Om Sadyojataswarnamunjamekhaline Namah।
95 Om Durnimittahrite Namah।
96 Om DuhSwapnahrite Namah।
97 Om Prasahanaya Namah।
98 Om Gunine Namah।
99 Om Nadapratishthitaya Namah।
100 Om Surupaya Namah।
101 Om Sarvanetradhivasaya Namah।
102 Om Virasanashrayaya Namah।
103 Om Pitambaraya Namah।
104 Om Khandaradaya Namah।
105 Om Khandendukritashekharaya Namah।
106 Om Chitrnkashyamadashanaya Namah।
107 Om Bhalachandraya Namah।
108 Om Chaturbhujaya Namah।
109 Om Yogadhipaya Namah।
110 Om Tarakasthaya Namah।
111 Om Purushaya Namah।
112 Om Gajakarnaya Namah।
113 Om Ganadhirajaya Namah।
114 Om Vijayasthiraya Namah।
115 Om Gajapatirdhwajine Namah।
116 Om Devadevaya Namah।
117 Om Smarapranadipakaya Namah।
118 Om Vayukilakaya Namah।
119 Om Vipashchid Varadaya Namah।
120 Om Nadonnadabhinnabalahakaya Namah।
121 Om varaharadanaya Namah।
122 Om Mrityunjayaya Namah।
123 Om Vyaghrajinambaraya Namah।
124 Om Ichchhashaktidharaya Namah।
125 Om Devatratre Namah।
126 Om Daityavimardanaya Namah।
127 Om Shambhuvaktrodbhavaya Namah।
128 Om Shambhukopaghne Namah।
129 Om Shambhuhasyabhuve Namah।
130 Om Shambhutejase Namah।
131 Om Shivashokaharine Namah।
132 Om Gaurisukhavahaya Namah।
133 Om Umangamalajaya Namah।
134 Om Gauritejobhuve Namah।
135 Om Swardhunibhavaya Namah।
136 Om Yagyakayaya Namah।
137 Om Mahanadaya Namah।
138 Om Girivarshmane Namah।
139 Om Shubhananaya Namah।
140 Om Sarvatmane Namah।
141 Om Sarvadevatmane Namah।
142 Om Brahmamurdhane Namah।
143 Om Kakup Shrutaye Namah।
144 Om Brahmandakumbhaya Namah।
145 Om Chid Vyomabhalaya Namah।
146 Om Satyashiroruhaya Namah।
147 Om Jagajjanmalayonmeshanimeshaya Namah।
148 Om Agnyarkasomadrishe Namah।
149 Om Girindraikaradaya Namah।
150 Om Dharmadharmoshthaya Namah।
151 Om Samabrimhitaya Namah।
152 Om Graharkshadashanaya Namah।
153 Om Vanijihvaya Namah।
154 Om vasavanasikaya Namah।
155 Om Kulachalansaya Namah।
156 Om Somarkaghantaya Namah।
157 Om Rudrashirodharaya Namah।
158 Om Nadinadabhujaya Namah।
159 Om Sarpangulikaya Namah।
160 Om Tarakanakhaya Namah।
161 Om Bhrumadhyasansthitakaraya Namah।
162 Om Brahmavidyamadotkataya Namah।
163 Om Vyomanabhaye Namah।
164 Om Shrihridayaya Namah।
165 Om Meruprishthaya Namah।
166 Om Arnavodaraya Namah।
167 Om Kukshisthayakshagandharva RakshahKinnaramanushaya Namah।
168 Om Prithvikataye Namah।
169 Om Srishtilingaya Namah।
170 Om Shailorave Namah।
171 Om Dasrajanukaya Namah।
172 Om Patalajanghaya Namah।
173 Om Munipade Namah।
174 Om Kalangushthaya Namah।
175 Om Trayitanave Namah।
176 Om Jyotirmandalalangulaya Namah।
177 Om Hridayalananishchalaya Namah।
178 Om Hritpadmakarnikashaliviyatkelisarovaraya Namah।
179 Om Sadbhaktadhyananigadaya Namah।
180 Om Pujavarinivaritaya Namah।
181 Om Pratapine Namah।
182 Om Kashyapasutaya Namah।
183 Om ganapaya Namah।
184 Om Vishtapine Namah।
185 Om Baline Namah।
186 Om Yashasvine Namah।
187 Om Dharmikaya Namah।
188 Om Svojase Namah।
189 Om Prathamaya Namah।
190 Om Prathameshwaraya Namah।
191 Om Chintamanidwipa Pataye Namah।
192 Om Kalpadrumavanalayaya Namah।
193 Om Ratnamandapamadhyasthaya Namah।
194 Om Ratnasinhasanashrayaya Namah।
195 Om Tivrashiroddhritapadaya Namah।
196 Om Jwalinimaulilalitaya Namah।
197 Om Nandananditapithashriye Namah।
198 Om Bhogadabhushitasanaya Namah।
199 Om Sakamadayinipithaya Namah।
200 Om Sphuradugrasanashrayaya Namah।
201 Om Tejowatishiroratnaya Namah।
202 Om Satyanityawatansitaya Namah।
203 Om Savighnanashinipithaya Namah।
204 Om Sarvashaktyambujashrayaya Namah।
205 Om Lipipadmasanadharaya Namah।
206 Om Vahnidhamatrayashrayaya Namah।
207 Om Unnatprapadaya Namah।
208 Om Gudhagulphaya Namah।
209 Om Samvritaparshinakaya Namah।
210 Om Pinajanghaya Namah।
211 Om Shlishtajanave Namah।
212 Om Sthulorave Namah।
213 Om Pronnamatkataye Namah।
214 Om Nimnanabhaye Namah।
215 Om Sthulakukshaye Namah।
216 Om Pinavakshase Namah।
217 Om Brihadbhujaya Namah।
218 Om Pinaskandhaya Namah।
219 Om kambukanthaya Namah।
220 Om Lamboshthaya Namah।
221 Om Lambanasikaya Namah।
222 Om Bhagnavamaradaya Namah।
223 Om Tungasavyadantaya Namah।
224 Om Mahahanave Namah।
225 Om Hrasvanetratrayaya Namah।
226 Om Shurpakarnaya Namah।
227 Om Nibidamastakaya Namah।
228 Om Stabakakarakumbhagraya Namah।
229 Om Ratnamaulaye Namah।
230 Om Nirankushaya Namah।
231 Om Sarpaharakatisutraya Namah।
232 Om Sarpayagyopavitaye Namah।
233 Om Sarpakotirakatakaya Namah।
234 Om Sarpagraiveyakangadaya Namah।
235 Om Sarpakakshyodarabandhaya Namah।
236 Om Sarparajottriyakaya Namah।
237 Om Raktaya Namah।
238 Om Raktambaradharaya Namah।
239 Om Raktamalyavibhushanaya Namah।
240 Om Raktekshanaya Namah।
241 Om Raktakaraya Namah।
242 Om Raktalvoshthapallavaya Namah।
243 Om Shwetaya Namah।
244 Om Shwetambaradharaya Namah।
245 Om Shwetamalyavibhushanaya Namah।
246 Om Shwetatapatraruchiraya Namah।
247 Om Shwetachamaravijitaya Namah।
248 Om Sarvavayavasampurnasarvalakshanalakshitaya Namah।
249 Om Sarvabharanashobhadhyaya Namah।
250 Om Sarvashobhasamanvitaya Namah।
251 Om Sarvamangalamangalyaya Namah।
252 Om Sarvakaranakaranaya Namah।
253 Om Sarvadaikakaraya Namah।
254 Om Shangirgane Namah।
255 Om Bijapurine Namah।
256 Om Gadadharaya Namah।
257 Om Ikshuchapadharaya Namah।
258 Om Shuline Namah।
259 Om Chakrapanaye Namah।
260 Om Sarojabhrite Namah।
261 Om Pashine Namah।
262 Om Dhritotpalaya Namah।
263 Om Shalimanjaribhrite Namah।
264 Om Swadantabhrite Namah।
265 Om kalpavallidharaya Namah।
266 Om Vishvabhayadaikakaraya Namah।
267 Om Vashine Namah।
268 Om Akshamaladharaya Namah।
269 Om Gyanamudravate Namah।
270 Om Mudgarayudhaya Namah।
271 Om Purnapatrine Namah।
272 Om kambudharaya Namah।
273 Om Vidhritalisamudgakaya Namah।
274 Om Matulingadharaya Namah।
275 Om Chutakalikabhrite Namah।
276 Om Kutharavate Namah।
277 Om Pushkarasthaswarnaghatipurnaratnabhivarshakaya Namah।
278 Om Bharatisundarinathaya Namah।
279 Om Vinayakaratipriyaya Namah।
280 Om Mahalakshmi Priyatamaya Namah।
281 Om Siddhalakshmimanoramaya Namah।
282 Om ramarameshapurvangaya Namah।
283 Om Dakshinomamaheshwaraya Namah।
284 Om Mahivarahavamangaya Namah।
285 Om Ravikandarpapashchimaya Namah।
286 Om Amodapramodajananaya Namah।
287 Om Sapramodapramodanaya Namah।
288 Om Samedhitasamriddhishriye Namah।
289 Om Riddhisiddhipravartakaya Namah।
290 Om Dattasaukhyasumukhaya Namah।
291 Om Kantikandalitashrayaya Namah।
292 Om Madanavatyashritanghraye Namah।
293 Om Krittadaurmukhyadurmukhaya Namah।
294 Om Vighnasampallavopaghnaya Namah।
295 Om Sevonnidramadadravaya Namah।
296 Om Vighnakrinnighnacharanaya Namah।
297 Om Dravinishakti Satkritaya Namah।
298 Om Tivraprasannanayanaya Namah।
299 Om Jwalinipalataikadrishe Namah।
300 Om Mohinimohanaya Namah।
301 Om Bhogadayinikantimanditaya Namah।
302 Om Kaminikantavaktrashriye Namah।
303 Om Adhishthita Vasundharaya Namah।
304 Om Vasundharamadonnaddhamahashankhanidhiprabhave Namah।
305 Om Namadvasumatimaulimahapadmanidhiprabhave Namah।
306 Om Sarvasadgurusansevyaya Namah।
307 Om Shochishkeshahridashrayaya Namah।
308 Om Ishanamurdhane Namah।
309 Om Devendrashikhayai Namah।
310 Om Pavananandanaya Namah।
311 Om Agrapratyagranayanaya Namah।
312 Om Divyastranam Prayogavide Namah।
313 Om Eravatadisarvashavaranavaranapriyaya Namah।
314 Om Vajradyastraparivaraya Namah।
315 Om Ganachandasamashrayaya Namah।
316 Om Jayajayaparivaraya Namah।
317 Om Vijayavijayavahaya Namah।
318 Om Ajitarchitapadabjaya Namah।
319 Om Nityanityavatansitaya Namah।
320 Om Vilasinikritollasaya Namah।
321 Om Shaundisaundaryamanditaya Namah।
322 Om Anantanantasukhadaya Namah।
323 Om Sumangalasumangalaya Namah।
324 Om Ichchhashaktigyanashaktikriyashaktiniveshitaya Namah।
325 Om Subhagasanshritapadaya Namah।
326 Om Lalitalalitashrayaya Namah।
327 Om Kaminikamanaya Namah।
328 Om Kamamalinikelilalitaya Namah।
329 Om Saraswatyashrayaya Namah।
330 Om Gaurinandanaya Namah।
331 Om Shriniketanaya Namah।
332 Om Guruguptapadaya Namah।
333 Om Vachasiddhaya Namah।
334 Om Vagishwaripataye Namah।
335 Om Nalinikamukaya Namah।
336 Om Vamaramaya Namah।
337 Om Jyeshthamanoramaya Namah।
338 Om Raudrimudritapadabjaya Namah।
339 Om Humbijaya Namah।
340 Om Tungashaktikaya Namah।
341 Om Vishvadijananatranaya Namah।
342 Om Swahashaktaye Namah।
343 Om Sakilakaya Namah।
344 Om Amritabdhikritavasaya Namah।
345 Om Madaghurnitalochanaya Namah।
346 Om Uchchhishtaganaya Namah।
347 Om Uchchhishtaganeshaya Namah।
348 Om Gananayakaya Namah।
349 Om Sarvakalikasansiddhaye Namah।
350 Om NityaShaivaya Namah।
351 Om Digambaraya Namah।
352 Om Anapaya Namah।
353 Om Anantadrishtaye Namah।
354 Om Aprameyaya Namah।
355 Om Ajaramaraya Namah।
356 Om Anavilaya Namah।
357 Om Apratirathaya Namah।
358 Om Achyutaya Namah।
359 Om Amritaya Namah।
360 Om Aksharaya Namah।
361 Om Apratarkyaya Namah।
362 Om Akshayaya Namah।
363 Om Ajayyaya Namah।
364 Om Anadharaya Namah।
365 Om Anamayaya Namah।
366 Om Amalaya Namah।
367 Om Amoghasiddhaye Namah।
368 Om Advaitaya Namah।
369 Om Aghoraya Namah।
370 Om Apramitananaya Namah।
371 Om Anakaraya Namah।
372 Om Abdhibhumyagnibalaghnaya Namah।
373 Om Avyaktalakshanaya Namah।
374 Om Adharapithaya Namah।
375 Om Adharaya Namah।
376 Om Adharadheyavarjitaya Namah।
377 Om Akhuketanaya Namah।
378 Om Ashapurakaya Namah।
379 Om Akhumaharadhaya Namah।
380 Om Ikshusagaramadhyasthaya Namah।
381 Om Ikshubhakshanalalasaya Namah।
382 Om Ikshuchapatirekashriye Namah।
383 Om Ikshuchapanishevitaya Namah।
384 Om Indragopasamanashriye Namah।
385 Om Indranilasamadyutaye Namah।
386 Om Indivaradalashyamaya Namah।
387 Om Indumandalanirmalaya Namah।
388 Om Ishmapriyaya Namah।
389 Om Idabhagaya Namah।
390 Om Iradhamne Namah।
391 Om Indirapriyaya Namah।
392 Om Iakshvakuvighnavidhvansine Namah।
393 Om Itikartavyatepsitaya Namah।
394 Om Ishanamaulaye Namah।
395 Om Ishanaya Namah।
396 Om Ishanasutaya Namah।
397 Om Itighne Namah।
398 Om Ishanatrayakalpantaya Namah।
399 Om Ihamatravivarjitaya Namah।
400 Om Upendraya Namah।
401 Om Udubhrinmaulaye Namah।
402 Om Underakabalipriyaya Namah।
403 Om Unnatananaya Namah।
404 Om Uttungaya Namah।
405 Om Udaratridashagranye Namah।
406 Om Urjaswate Namah।
407 Om Ushmalamadaya Namah।
408 Om Uhapohadurasadaya Namah।
409 Om Rigyajussamasambhutaye Namah।
410 Om Riddhisiddhipravartakaya Namah।
411 Om Rijuchittaikasulabhaya Namah।
412 Om Rinatrayamochakaya Namah।
413 Om Swabhaktanam Luptavighnaya Namah।
414 Om Suradwishanluptashaktaye Namah।
415 Om Vimukharchanam Luptashriye Namah।
416 Om Lutavisphotanashanaya Namah।
417 Om Ekarapithamadhyasthaya Namah।
418 Om Ekapadakritasanaya Namah।
419 Om Ejitakhiladaityashriye Namah।
420 Om Edhitakhilasanshrayaya Namah।
421 Om Eshwaryanidhaye Namah।
422 Om Eshwaryaya Namah।
423 Om Ehikamushmikapradaya Namah।
424 Om Erammadasamonmeshaya Namah।
425 Om Eravatanibhananaya Namah।
426 Om Omkaravachyaya Namah।
427 Om Omkaraya Namah।
428 Om Ojaswate Namah।
429 Om Oshadhipataye Namah।
430 Om Audaryanidhaye Namah।
431 Om Auddhatyadhuryaya Namah।
432 Om Aunnatyanisswanaya Namah।
433 Om Suranaganamankushaya Namah।
434 Om Suravidwishamankushaya Namah।
435 Om AhSamastavisargantapadeshu Parikirtiyaya Namah।
436 Om Kamandaludharaya Namah।
437 Om Kalpaya Namah।
438 Om Kapardine Namah।
439 Om kalabhananaya Namah।
440 Om Karmasakshine Namah।
441 Om KarmakartreNamah।
442 Om Karmakarmaphalapradaya Namah।
443 Om Kadambagolakakaraya Namah।
444 Om Kushmandagananayakaya Namah।
445 Om Karunyadehaya Namah।
446 Om Kapilaya Namah।
447 Om Kathakaya Namah।
448 Om Katisutrabhrite Namah।
449 Om Kharvaya Namah।
450 Om Khagapriyaya Namah।
451 Om Khagakhantantah Sthaya Namah।
452 Om Khanirmalaya Namah।
453 Om Khalvatashringanilayaya Namah।
454 Om Khatvangine Namah।
455 Om Khadurasadaya Namah।
456 Om Gunadhyaya Namah।
457 Om Gahanaya Namah।
458 Om Ga-Sthaya Namah।
459 Om Gadyapadyasudharnavaya Namah।
460 Om Gadyaganapriyaya Namah।
461 Om Garjaya Namah।
462 Om Gitagirvanapurvajaya Namah।
463 Om Guhyachararataya Namah।
464 Om Guhyaya Namah।
465 Om Guhyagamanirupitaya Namah।
466 Om Guhashayaya Namah।
467 Om Guhabdhisthaya Namah।
468 Om Gurugamyaya Namah।
469 Om Gurorgurave Namah।
470 Om Ghantaghargharikamaline Namah।
471 Om Ghatakumbhaya Namah।
472 Om Ghatodaraya Namah।
473 Om Chandaya Namah।
474 Om Chandeshwarasuhride Namah।
475 Om Chandishaya Namah।
476 Om Chandavikramaya Namah।
477 Om Characharapataye Namah।
478 Om Chintamanicharvanalalasaya Namah।
479 Om Chhandase Namah।
480 Om Chhandovapushe Namah।
481 Om Chhandodurlakshyaya Namah।
482 Om Chhandavigrahaya Namah।
483 Om Jagadyonaye Namah।
484 Om Jagatsakshine Namah।
485 Om Jagadishaya Namah।
486 Om Jaganmayaya Namah।
487 Om Japaya Namah।
488 Om Japaparaya Namah।
489 Om Japyaya Namah।
490 Om Jihvasinhasanaprabhave Namah।
491 Om Jhalajjhalollasadyan Jhankaribhramarakulaya Namah।
492 Om Tankaraspharasanravaya Namah।
493 Om Tankarimaninupuraya Namah।
494 Om ThadwayipallavantahStha Sarvamantraikasiddhidaya Namah।
495 Om Dindimundaya Namah।
496 Om Dakinishaya Namah।
497 Om Damaraya Namah।
498 Om Dindimapriyaya Namah।
499 Om Dhakkaninadamuditaya Namah।
500 Om Dhaukaya Namah।
501 Om Dhundhivinayakaya Namah।
502 Om Tatvanam Paramaya Tatvaya Namah।
503 Om Tatvampadanirupitaya Namah।
504 Om Tarakantarasansthanaya Namah।
505 Om Tarakaya Namah।
506 Om Tarakantakaya Namah।
507 Om Sthanave Namah।
508 Om Sthanupriyaya Namah।
509 Om Sthatre Namah।
510 Om Sthavaraya Jangamaya Namah।
511 Om Dakshayagyapramathanaya Namah।
512 Om Datre Namah।
513 Om Danavamohanaya Namah।
514 Om Dayavate Namah।
515 Om Divyavibhavaya Namah।
516 Om Dandabhrite Namah।
517 Om Dandanayakaya Namah।
518 Om Dantaprabhinnabhramalaya Namah।
519 Om Daityavaranadaranaya Namah।
520 Om Danshtralagnadwipaghataya Namah।
521 Om Devarthanrigajakritaye Namah।
522 Om Dhanadhanyapataye Namah।
523 Om Dhanyaya Namah।
524 Om Dhanadaya Namah।
525 Om Dharanidharaya Namah।
526 Om Dhyanaikaprakataya Namah।
527 Om Dhyeyaya Namah।
528 Om Dhyanaya Namah।
529 Om Dhyanaparayanaya Namah।
530 Om Nandyaya Namah।
531 Om Nandipriyaya Namah।
532 Om Nadaya Namah।
533 Om Nadamadhyapratishthitaya Namah।
534 Om Nishkalaya Namah।
535 Om Nirmalaya Namah।
536 Om Nityaya Namah।
537 Om Nityanityaya Namah।
538 Om Niramayaya Namah।
539 Om Parasmai Vyomne Namah।
540 Om Parasmai Dhamme Namah।
541 Om Paramatmane Namah।
542 Om Parasmai Padaya Namah।
543 Om Paratparaya Namah।
544 Om Pashupataye Namah।
545 Om Pashupashavimochakaya Namah।
546 Om Purnanandaya Namah।
547 Om Paranandaya Namah।
548 Om Puranapurushottamaya Namah।
549 Om Padmaprasannanayanaya Namah।
550 Om Pranatagyanamochakaya Namah।
551 Om Pramanapratyayatitaya Namah।
552 Om Pranatartinivaranaya Namah।
553 Om Phalahastaya Namah।
554 Om Phanipataye Namah।
555 Om Phetkaraya Namah।
556 Om Phanitapriyaya Namah।
557 Om Banarchitanghriyugulaya Namah।
558 Om Balakelikutuhaline Namah।
559 Om Brahmane Namah।
560 Om Brahmarchitapadaya Namah।
561 Om Brahmacharine Namah।
562 Om Brihaspataye Namah।
563 Om Brihattamaya Namah।
564 Om Brahmaparaya Namah।
565 Om Brahmanyaya Namah।
566 Om Brahmavitpriyaya Namah।
567 Om Brihannadagryachitkaraya Namah।
568 Om Brahmandavalimekhalaya Namah।
569 Om Bhukshepadattalakshmikaya Namah।
570 Om Bhargaya Namah।
571 Om Bhadraya Namah।
572 Om Bhayapahaya Namah।
573 Om Bhagawate Namah।
574 Om Bhaktisulabhaya Namah।
575 Om Bhutidaya Namah।
576 Om Bhutibhushanaya Namah।
577 Om Bhavyaya Namah।
578 Om Bhutalayaya Namah।
579 Om Bhogadatre Namah।
580 Om Bhrumadhyagocharaya Namah।
581 Om Mantraya Namah।
582 Om Mantrapataye Namah।
583 Om Mantrine Namah।
584 Om Madamattamanoramaya Namah।
585 Om Mekhalawate Namah।
586 Om Mandagataye Namah।
587 Om Matimatkamalekshanaya Namah।
588 Om Mahabalaya Namah।
589 Om Mahaviryaya Namah।
590 Om Mahapranaya Namah।
591 Om Mahamanase Namah।
592 Om Yagyaya Namah।
593 Om Yagyapataye Namah।
594 Om Yagyagopte Namah।
595 Om Yagyaphalapradaya Namah।
596 Om Yashaskaraya Namah।
597 Om Yogagamyaya Namah।
598 Om Yagyikaya Namah।
599 Om Yajakapriyaya Namah।
600 Om Rasaya Namah।
601 Om Rasapriyaya Namah।
602 Om Rasyaya Namah।
603 Om Ranjakaya Namah।
604 Om Ravanarchitaya Namah।
605 Om Rakshorakshakaraya Namah।
606 Om Ratnagarbhaya Namah।
607 Om Rajyasukhapradaya Namah।
608 Om Lakshyaya Namah।
609 Om Lakshyapradaya Namah।
610 Om Lakshyaya Namah।
611 Om Layasthaya Namah।
612 Om Laddukapriyaya Namah।
613 Om Lanapriyaya Namah।
614 Om Lasyaparaya Namah।
615 Om Labhakrillokavishrutaya Namah।
616 Om Varenyaya Namah।
617 Om Vahnivadanaya Namah।
618 Om Vandyaya Namah।
619 Om Vedantagocharaya Namah।
620 Om Vikartre Namah।
621 Om Vishvatashchakshushe Namah।
622 Om Vidhatre Namah।
623 Om Vishvatomukhaya Namah।
624 Om Vamadevaya Namah।
625 Om Vishvanete Namah।
626 Om Vajrivajranivaranaya Namah।
627 Om Vishvabandhanavishkambhadharaya Namah।
628 Om Vishveshwaraprabhave Namah।
629 Om Shabdabrahmane Namah।
630 Om Shamaprapyaya Namah।
631 Om Shambhushaktiganeshwaraya Namah।
632 Om Shastre Namah।
633 Om Shikhagranilayaya Namah।
634 Om Sharanyaya Namah।
635 Om Shikharishwaraya Namah।
636 Om Shad Ritukusumasragvine Namah।
637 Om Shadadharaya Namah।
638 Om Shadaksharaya Namah।
639 Om Sansaravaidyaya Namah।
640 Om Sarvagyaya Namah।
641 Om Sarvabheshajabheshajaya Namah।
642 Om Srishtisthitilayakridaya Namah।
643 Om Surakunjarabhedanaya Namah।
644 Om Sinduritamahakumbhaya Namah।
645 Om Sadasad Vyaktidayakaya Namah।
646 Om Sakshine Namah।
647 Om Samudramathanaya Namah।
648 Om Swasanvedyaya Namah।
649 Om Swadakshinaya Namah।
650 Om Swatantraya Namah।
651 Om Satyasankalpaya Namah।
652 Om Samaganarataya Namah।
653 Om Sukhine Namah।
654 Om Hansaya Namah।
655 Om Hastipishachishaya Namah।
656 Om Havanaya Namah।
657 Om Havyakavyabhuje Namah।
658 Om Havyaya Namah।
659 Om Hutapriyaya Namah।
660 Om Harshaya Namah।
661 Om Hrillekhamantramadhyagaya Namah।
662 Om Kshetradhipaya Namah।
663 Om Kshamabhartre Namah।
664 Om Kshamaparaparayanaya Namah।
665 Om Kshiprakshemakaraya Namah।
666 Om Kshemanandaya Namah।
667 Om Kshonisuradrumaya Namah।
668 Om Dharmapradaya Namah।
669 Om Arthadaya Namah।
670 Om Kamadatre Namah।
671 Om Saubhagyavardhanaya Namah।
672 Om Vidyapradaya Namah।
673 Om Vibhavadaya Namah।
674 Om Bhuktimuktiphalapradaya Namah।
675 Om Abhirupyakaraya Namah।
676 Om Virakshipradaya Namah।
677 Om Vijayapradaya Namah।
678 Om Sarvavashyakaraya Namah।
679 Om Garbhadoshaghne Namah।
680 Om Putrapautradaya Namah।
681 Om Medhadaya Namah।
682 Om Kirtidaya Namah।
683 Om Shokaharine Namah।
684 Om Daurbhagyanashanaya Namah।
685 Om Prativadimukhastambhaya Namah।
686 Om Rushtachittaprasadanaya Namah।
687 Om Parabhicharashamanaya Namah।
688 Om Dukhabhanjanakarakaya Namah।
689 Om Lavaya Namah।
690 Om Trutaye Namah।
691 Om Kalayai Namah।
692 Om Kashtayai Namah।
693 Om Nimeshaya Namah।
694 Om Tatparaya Namah।
695 Om Kshanaya Namah।
696 Om Ghatyai Namah।
697 Om Muhurtaya Namah।
698 Om Praharaya Namah।
699 Om Diva Namah।
700 Om Naktam Namah।
701 Om Aharnisham Namah।
702 Om Pakshaya Namah।
703 Om Masaya Namah।
704 Om Ayanaya Namah।
705 Om Varshaya Namah।
706 Om Yugaya Namah।
707 Om Kalpaya Namah।
708 Om Mahalalaya Namah।
709 Om Rashaye Namah।
710 Om Tarayai Namah।
711 Om Tithaye Namah।
712 Om Yogaya Namah।
713 Om Varaya Namah।
714 Om Karanaya Namah।
715 Om Anshakaya Namah।
716 Om Lagnaya Namah।
717 Om Horayai Namah।
718 Om Kalachakraya Namah।
719 Om Merave Namah।
720 Om Saptarshibhyo Namah।
721 Om Dhruvaya Namah।
722 Om Rahave Namah।
723 Om Mandaya Namah।
724 Om Kavaye Namah।
725 Om Jivaya Namah।
726 Om Budhaya Namah।
727 Om Bhaumaya Namah।
728 Om Shashine Namah।
729 Om Ravaye Namah।
730 Om Kalaya Namah।
731 Om Srishtaye Namah।
732 Om Sthitaye Namah।
733 Om Vishvasmai Sthavaraya Jangamaya Namah।
734 Om Bhuve Namah।
735 Om Adbhyo Namah।
736 Om Agnaye Namah।
737 Om Marute Namah।
738 Om Vyomne Namah।
739 Om Ahankritaye Namah।
740 Om Prakritaye Namah।
741 Om Punse Namah।
742 Om Brahmane Namah।
743 Om Vishnave Namah।
744 Om Shivaya Namah।
745 Om Rudraya Namah।
746 Om Ishaya Namah।
747 Om Shaktaye Namah।
748 Om Sadashivaya Namah।
749 Om Tridashebhyo Namah।
750 Om Pitribhyo Namah।
751 Om Siddhebhyo Namah।
752 Om Yakshebhyo Namah।
753 Om Rakshobhyo Namah।
754 Om Kinnarebhyo Namah।
755 Om Sadhyebhyo Namah।
756 Om Vidyadharebhyo Namah।
757 Om Bhutebhyo Namah।
758 Om Manushyebhyo Namah।
759 Om Pashubhyo Namah।
760 Om Khagebhyo Namah।
761 Om Samudrebhyo Namah।
762 Om Saridbhyo Namah।
763 Om Shailebhyo Namah।
764 Om Bhutaya Namah।
765 Om Bhavyaya Namah।
766 Om Bhavodbhavaya Namah।
767 Om Sankhyaya Namah।
768 Om Patanjalaya Namah।
769 Om Yogaya Namah।
770 Om Puranebhyo Namah।
771 Om Shrutyai Namah।
772 Om Smrityai Namah।
773 Om Vedangebhyo Namah।
774 Om Sadacharaya Namah।
775 Om Mimansayai Namah।
776 Om Nyayavistaraya Namah।
777 Om Ayurvedaya Namah।
778 Om Dhanurvediya Namah।
779 Om Gandharvaya Namah।
780 Om Kavyanatakaya Namah।
781 Om Vaikhanasaya Namah।
782 Om Bhagavataya Namah।
783 Om Satvataya Namah।
784 Om Pancharatrakaya Namah।
785 Om Shaivaya Namah।
786 Om Pashupataya Namah।
787 Om Kalamukhaya Namah।
788 Om Bhairavashasanaya Namah।
789 Om Shaktaya Namah।
790 Om Vainayakaya Namah।
791 Om Sauraya Namah।
792 Om Jainaya Namah।
793 Om Arhata Sahitayai Namah।
794 Om Sate Namah।
795 Om Asate Namah।
796 Om Vyaktaya Namah।
797 Om Avyaktaya Namah।
798 Om Sachetanaya Namah।
799 Om Achetanaya Namah।
800 Om Bandhaya Namah।
801 Om Mokshaya Namah।
802 Om Sukhaya Namah।
803 Om Bhogaya Namah।
804 Om Ayogaya Namah।
805 Om Satyaya Namah।
806 Om Anave Namah।
807 Om Mahate Namah।
808 Om Swasti Namah।
809 Om Hum Namah।
810 Om Phat Namah।
811 Om Swadha Namah।
812 Om Swaha Namah।
813 Om Sharaushannamah Namah।
814 Om Vaushannamah Namah।
815 Om Vashannamah Namah।
816 Om Namo Namah।
817 Om Gyanaya Namah।
818 Om Vigyanaya Namah।
819 Om Anandaya Namah।
820 Om Bodhaya Namah।
821 Om Samvide Namah।
822 Om Shamaya Namah।
823 Om Yamaya Namah।
824 Om Ekasmai Namah।
825 Om Ekaksharadharaya Namah।
826 Om Ekaksharaparayanaya Namah।
827 Om Ekagradhiye Namah।
828 Om Ekaviraya Namah।
829 Om Ekanekaswarupadhrite Namah।
830 Om Dwirupaya Namah।
831 Om Dwibhujaya Namah।
832 Om Dvyakshaya Namah।
833 Om Dwiradaya Namah।
834 Om Dwiparakshakaya Namah।
835 Om Dwaimaturaya Namah।
836 Om Dwivadanaya Namah।
837 Om Dwandwatitaya Namah।
838 Om Dvyatigaya Namah।
839 Om Tridhamne Namah।
840 Om Trikaraya Namah।
841 Om Tretatrivargaphaladayakaya Namah।
842 Om Trigunatmane Namah।
843 Om Trilokadaye Namah।
844 Om Trishaktishaya Namah।
845 Om Trilochanaya Namah।
846 Om Chaturbahave Namah।
847 Om Chaturdantaya Namah।
848 Om Chaturatmane Namah।
849 Om Chaturmukhaya Namah।
850 Om Chaturvidhopayamayaya Namah।
851 Om Chaturvarnashramashrayaya Namah।
852 Om Chaturvidhavachovrittiparivrittipravartakaya Namah।
853 Om Chaturthipujanapritaya Namah।
854 Om Chaturthitithisambhavaya Namah।
855 Om Panchaksharatmane Namah।
856 Om Panchatmane Namah।
857 Om Panchasyaya Namah।
858 Om Panchakrityakrite Namah।
859 Om Panchadharaya Namah।
860 Om Panchavarnaya Namah।
861 Om Panchaksharaparayanaya Namah।
862 Om Panchatalaya Namah।
863 Om Panchakaraya Namah।
864 Om Panchapranavabhavitaya Namah।
865 Om Panchabrahmamayasphurtaye Namah।
866 Om Panchawaranavaritaya Namah।
867 Om Panchabhakshyapriyaya Namah।
868 Om Panchabanaya Namah।
869 Om Panchashivatmakaya Namah।
870 Om Shatkonapithaya Namah।
871 Om Shatchakradhamne Namah।
872 Om Shadgranthibhedakaya Namah।
873 Om Shaddhwadhwantavidhvansine Namah।
874 Om Shadangulamahahradaya Namah।
875 Om Shanmukhaya Namah।
876 Om Shanmukhabhratre Namah।
877 Om Shatshaktipariwaritaya Namah।
878 Om Shadvairiwargavidhvansine Namah।
879 Om Shadurmimayabhanjanaya Namah।
880 Om Shattarkaduraya Namah।
881 Om Shatkarmanirataya Namah।
882 Om Shadrasashrayaya Namah।
883 Om Saptapatalacharanaya Namah।
884 Om Saptadwiporumandalaya Namah।
885 Om Saptaswarlokamukutaya Namah।
886 Om Saptasaptiwarapradaya Namah।
887 Om Saptangarajyasukhadaya Namah।
888 Om Saptarshiganamanditaya Namah।
889 Om Saptachhandonidhaye Namah।
890 Om Saptahotre Namah।
891 Om Saptaswarashrayaya Namah।
892 Om Saptabdhikelikasaraya Namah।
893 Om Saptamatrinishevitaya Namah।
894 Om Saptachhando Modamadaya Namah।
895 Om Saptachhandomakhaprabhave Namah।
896 Om Ashtamurtidhyeyamurtaye Namah।
897 Om Ashtaprakritikaranaya Namah।
898 Om Ashtangayogaphalabhuve Namah।
899 Om Ashtapatrambujasanaya Namah।
900 Om Ashtashaktisamriddhashriye Namah।
901 Om Ashtaishwaryapradayakaya Namah।
902 Om Ashtapithopapithashriye Namah।
903 Om Ashtamatrisamavritaya Namah।
904 Om Ashtabhairavasevyaya Namah।
905 Om Ashtavasuvandyaya Namah।
906 Om Ashtamurtibhrite Namah।
907 Om Ashtachakrasphuranmurtaye Namah।
908 Om Ashtadravyahavih Priyaya Namah।
909 Om Navanagasanadhyasine Namah।
910 Om Navanidhyanushasitaya Namah।
911 Om Navadwarapuradharaya Namah।
912 Om Navadharaniketanaya Namah।
913 Om Navanarayanastutyaya Namah।
914 Om Navadurga Nishevitaya Namah।
915 Om Navanathamahanathaya Namah।
916 Om Navanagavibhushanaya Namah।
917 Om Navaratnavichitrangaya Namah।
918 Om Navashaktishirodhritaya Namah।
919 Om Dashatmakaya Namah।
920 Om Dashabhujaya Namah।
921 Om Dashadikpativanditaya Namah।
922 Om Dashadhyayaya Namah।
923 Om Dashapranaya Namah।
924 Om Dashendriyaniyamakaya Namah।
925 Om Dashaksharamahamantraya Namah।
926 Om Dashashavyapivigrahaya Namah।
927 Om Ekadashadibhirudraih Stutaya Namah।
928 Om Ekadashaksharaya Namah।
929 Om Dwadashoddandadordandaya Namah।
930 Om Dwadashantaniketanaya Namah।
931 Om Trayodashabhidabhinnavishvedevadhidaivataya Namah।
932 Om Chaturdashendravaradaya Namah।
933 Om Chaturdashamanuprabhave Namah।
934 Om Chaturdashadividyadhyaya Namah।
935 Om Chaturdashajagatprabhave Namah।
936 Om Samapanchadashaya Namah।
937 Om Panchadashishitanshunirmalaya Namah।
938 Om Shodashadharanilayaya Namah।
939 Om Shodashaswaramatrikaya Namah।
940 Om Shodashanta Padavasaya Namah।
941 Om Shodashendukalatmakaya Namah।
942 Om Kalayaisaptadashyai Namah।
943 Om Saptadashaya Namah।
944 Om Saptadashaksharaya Namah।
945 Om Ashtadashadwipa Pataye Namah।
946 Om Ashtadashapuranakrite Namah।
947 Om Ashtadashaushadhisrishtaye Namah।
948 Om Ashtadashavidhismritaya Namah।
949 Om Ashtadashalipivyashtisamashtigyanakovidaya Namah।
950 Om Ekavinshaya Punse Namah।
951 Om Ekavinshatyangulipallavaya Namah।
952 Om Chaturvinshatitatvatmane Namah।
953 Om Panchavinshakhyapurushaya Namah।
954 Om Saptavinshatitareshaaya Namah।
955 Om Saptavinshati Yogakrite Namah।
956 Om Dwatrinshadbhairavadhishaya Namah।
957 Om Chatustrinshanmahahradaya Namah।
958 Om Shat Trinshattattvasambhutaye Namah।
959 Om Ashtatrinshakalatanave Namah।
960 Om Namadekonapanchashanmarudwarganirargalaya Namah।
961 Om Panchashadaksharashrenyai Namah।
962 Om Panchashad Rudravigrahaya Namah।
963 Om Panchashad Vishnushaktishaya Namah।
964 Om Panchashanmatrikalayaya Namah।
965 Om Dwipanchashadwapuhshrenyai Namah।
966 Om Trishattyaksharasanshrayaya Namah।
967 Om Chatushashtyarnanirnetre Namah।
968 Om Chatuhshashtikalanidhaye Namah।
969 Om Chatuhshashtimahasiddhayoginivrindavanditaya Namah।
970 Om Ashtashashtimahatirthakshetrabhairavabhavanaya Namah।
971 Om Chaturnavatimantratmane Namah।
972 Om Shannavatyadhikaprabhave Namah।
973 Om Shatanandaya Namah।
974 Om Shatadhritaye Namah।
975 Om Shatapatrayatekshanaya Namah।
976 Om Shatanikaya Namah।
977 Om Shatamakhaya Namah।
978 Om Shatadharavarayudhaya Namah।
979 Om Sahasrapatranilayaya Namah।
980 Om Sahasraphanabhushanaya Namah।
981 Om Sahasrashirshne Purushaya Namah।
982 Om Sahasrakshaya Namah।
983 Om Sahasrapade Namah।
984 Om Sahasranama Sanstutyaya Namah।
985 Om Sahasrakshabalapahaya Namah।
986 Om Dashasahasraphanabhritphanirajakritasanaya Namah।
987 Om Ashtashitisahasradyamaharshi Stotrayantritaya Namah।
988 Om Lakshadhishapriyadharaya Namah।
989 Om Lakshyadharamanomayaya Namah।
990 Om Chaturlakshajapapritaya Namah।
991 Om Chaturlakshaprakashitaya Namah।
992 Om Chaturashitilakshanam Jivanam Dehasansthitaya Namah।
993 Om Kotisuryapratikashaya Namah।
994 Om Kotichandranshunirmalaya Namah।
995 Om Shivabhavadhyushtakotivinayakadhurandharaya Namah।
996 Om Saptakotimahamantramantritavayavadyutaye Namah।
997 Om Trayasrinshatkotisurashrenipranatapadukaya Namah।
998 Om Anantanamne Namah।
999 Om Anantashriye Namah।
1000 Om Anantanantasaukhyadaya Namah।