108 Names of Goddess Andal in English

108 Names of Goddess Andal

 1. Om Kodhayai Namaha
 2. Om Sri Ranga Nayakyai Namaha
 3. Om Vishnu Chithadhmajayai Namaha
 4. Om Sathyai Namaha
 5. Om Gopieshadharayai Nama
 6. Om Devyai Namaha
 7. Om Bhoosuthayai Namaha
 8. Om Bhogadhayinyai Namaha
 9. Om Tulasivasajnayai Namaha
 10. Om Srithanvipuravasinyai Namaha
 11. Om Bhattanadha Priyakaryai Nama
 12. Om Sri Krishna Yudha Bhoginyai Namaha
 13. Om Amughdhamalyadayai Namaha
 14. Om Balayai Namaha
 15. Om Ranganatha Priyayai Namaha
 16. Om Varayai Namaha
 17. Om Viswambharayai Namaha
 18. Om Kalalapayai Namaha
 19. Om Yathi Raja Sahodaryai Namaha
 20. Om Krishna Nurakthayai Namaha
 21. Om Subha Gayai Namaha
 22. Om Durlabha Srisulakshanayai Namaha
 23. Om Lakshmi Priyasakiyai Namaha
 24. Om Syamayai Namaha
 25. Om Dayanchitha Druganchalayai Namaha
 26. Om Bhalgunya Virbhavayai Namaha
 27. Om Ramyayai Namaha
 28. Om Dhanumasakrutha Vruthayai Namaha
 29. Om Champaka Sokapunaga Malavilasath Kachayai Namaha
 30. Om Akarathraya Sambanayai Namaha
 31. Om Narayana Padangrithayai Namaha
 32. Om Srimad Ashtakshare Mantra Rajasthitha Manoradhayai Namaha
 33. Om Moksha Pradanani Punayai Namaha
 34. Om Manurathnadi Devathayai Namaha
 35. Om Brahmanyai Namaha
 36. Om Lokajananyai Namaha
 37. Om Leelamanusha Roopinyai Namaha
 38. Om Brahmajnanapradayai Namaha
 39. Om Mayayai Namaha
 40. Om Sachidananda Vigrahayai Namaha
 41. Om Mahapathi Vruthayai Namaha
 42. Om Vishnu Gunakeerthana Lolupayai Namaha
 43. Om Prapannarthi Harayai Nama
 44. Om Nithyayai Namaha
 45. Om Veda Soudha Viharinyai Nama
 46. Om Sri Ranganatha Manikya Manjaryai Namaha
 47. Om Manju Bhashinyai Namaha
 48. Om Padma Priyayai Namaha
 49. Om Padma Hasthayai Namaha
 50. Om Vedandadvaya Bodhinyai Namaha
 51. Om Supra Sannayai Namaha
 52. Om Bhagavathyai Namaha
 53. Om Janardana Deepikayai Namaha
 54. Om Sugandha Vayavayai Nama
 55. Om Charuranga Manga Deepikayai Namaha
 56. Om Dwajavajran Gusabjanga Mrudupadakalanchithayai Namaha
 57. Om Tharakakara Nagharayai Namaha
 58. Om Pravala Mrudulangulyai Namaha
 59. Om Koormopameya Padordhwa Bhagayai Namaha
 60. Om Sobhana Parshnikayai Namaha
 61. Om Vedardhabhava Thathvajnayai Namaha
 62. Om Lokaradhyanghri Pangajayai Namaha
 63. Om Anatha Budbudakara Sugulbhayai Namaha
 64. Om Paramam Sakayai Namaha
 65. Om Athula Prathibhabhasvadam Guleeyaka Bhooshithayai Namaha
 66. Om Meenake Thunathooneera Charujanga Virajithayai Namaha
 67. Om Kubjajanudvayadyayai Namaha
 68. Om Visalajaghanayai Namaha
 69. Om Peenasusronyai Namaha
 70. Om Manimeghalayai Namaha
 71. Om Anantha Sagaravarthan Gambheera Bhojana Bhikayai Namaha
 72. Om Bhasvathava Lithrikayai Namaha
 73. Om Charupoornala Vanya Samyuthayai Namaha
 74. Om Navavalleromarajyai Namaha
 75. Om Svochitho Jwala Vidyotha Vichithra Subhaharinyai Namaha
 76. Om Sudhakumbhayitha Sthanayai Namaha
 77. Om Kalpa Saghanibha Bhujayai Namaha
 78. Om Karna Kundala Kanchithayai Namaha
 79. Om Pravalangulivinyastha Maha Rathnan Guleeyakayai Namaha
 80. Om Kambhu Kandyai Namaha
 81. Om Suchum Bukayai Namaha
 82. Om Bimboshtyai Namaha
 83. Om Kunda Danthayuthe Namaha
 84. Om Karunya Rasanishyanda Lochanad Vayasalinyai Namaha
 85. Om Kamaneyapprabhaswacha Chambeyani Bhanasikayai Namaha
 86. Om Darpanakara Vipulakapola Dwithayanjikayai Namaha
 87. Om Anantharka Prakasothpath Manitha Dangasobhithayai Namaha
 88. Om Kodi Suryagni Sangasanana Bhooshana Bhooshithayai Namaha
 89. Om Sugandhavadanayai Namaha
 90. Om Subhruve Namaha
 91. Om Ardhachandrala Ladakayai Namaha
 92. Om Poornachandra Nanayai Namaha
 93. Om Neelakatilalaka Sobhithayai Namaha
 94. Om Soundarya Seemavilasath Kasthurethilakojwalayai Nama
 95. Om Dahad Dahayanamanodyath Manibhooshanarajithayai Namaha
 96. Om Jajwalyamanasath Rathna Divyakutavathamsakayai Namaha
 97. Om Suryachandradi Kalyana Bhooshananchithavenikayai Namaha
 98. Om Athyarkanalathejaswimani Kanjukadharinyai Namaha
 99. Om Sathrathnajalavidyothi Vidyuth Punjobhasatikayai Namaha
 100. Om Paribhaswathrathnapunja Syoothaswarnanicholikayai Namaha
 101. Om Nanamaniganakeerna Kanjanangadabhooshithayai Namaha
 102. Om Kunkumagaru Kasthooridivya Chandanacharchithayai Namaha
 103. Om Asanghyeyasughasparsa Sarvavayavabhooshanayai Namaha
 104. Om Mallikaparijathadi Divyapushpasraganjithayai Namaha
 105. Om Sri Ranganilayayai Namaha
 106. Om Poojyayai Namaha
 107. Om Divyadevesusevithayai Namaha
 108. Om Srimathyai Kothayai Namaha