Tag «andal ashottara shatanamavali»

108 Names of Goddess Andal in English

108 Names of Goddess Andal Om Kodhayai Namaha Om Sri Ranga Nayakyai Namaha Om Vishnu Chithadhmajayai Namaha Om Sathyai Namaha Om Gopieshadharayai Nama Om Devyai Namaha Om Bhoosuthayai Namaha Om Bhogadhayinyai Namaha Om Tulasivasajnayai Namaha Om Srithanvipuravasinyai Namaha Om Bhattanadha Priyakaryai Nama Om Sri Krishna Yudha Bhoginyai Namaha Om Amughdhamalyadayai Namaha Om Balayai Namaha Om …