108 Names Of Lord Budha

108 Names of Lord Budha

No. English Name Mantra
1 Om Budhaya Namah।
2 Om Budharchitaya Namah।
3 Om Saumyaya Namah।
4 Om Saumyachittaya Namah।
5 Om Shubhapradaya Namah।
6 Om Dridhavrataya Namah।
7 Om Dridhaphalaya Namah।
8 Om Shrutijalaprabodhakaya Namah।
9 Om Satyavasaya Namah।
10 Om Satyavachase Namah।
11 Om Shreyasam Pataye Namah।
12 Om Avyayaya Namah।
13 Om Somajaya Namah।
14 Om Sukhadaya Namah।
15 Om Shrimate Namah।
16 Om Somavanshapradipakaya Namah।
17 Om Vedavide Namah।
18 Om Vedatattvashaya Namah।
19 Om Vedantagyanabhaskaraya Namah।
20 Om Vidyavichakshanaya Namah।
21 Om Vidushe Namah।
22 Om Vidvatpritikaraya Namah।
23 Om Rijave Namah।
24 Om Vishvanukulasancharaya Namah।
25 Om Visheshavinayanvitaya Namah।
26 Om Vividhagamasaragyaya Namah।
27 Om Viryavate Namah।
28 Om Vigatajvaraya Namah।
29 Om Trivargaphaladaya Namah।
30 Om Anantaya Namah।
31 Om Tridashadhipapujitaya Namah।
32 Om Buddhimate Namah।
33 Om Bahushastragyaya Namah।
34 Om Baline Namah।
35 Om Bandhavimochakaya Namah।
36 Om Vakrativakragamanaya Namah।
37 Om Vasavaya Namah।
38 Om Vasudhadhipaya Namah।
39 Om Prasannavadanaya Namah।
40 Om Vandyaya Namah।
41 Om Varenyaya Namah।
42 Om Vagvilakshanaya Namah।
43 Om Satyavate Namah।
44 Om Satyasankalpaya Namah।
45 Om Satyabandhave Namah।
46 Om Sadadaraya Namah।
47 Om Sarvarogaprashamanaya Namah।
48 Om Sarvamrityunivarakaya Namah।
49 Om Vanijyanipunaya Namah।
50 Om Vashyaya Namah।
51 Om Vatangaya Namah।
52 Om Vatarogahrite Namah।
53 Om Sthulaya Namah।
54 Om Sthairyagunadhyakshaya Namah।
55 Om Sthulasukshmadikaranaya Namah।
56 Om Aprakashaya Namah।
57 Om Prakashatmane Namah।
58 Om Ghanaya Namah।
59 Om Gaganabhushanaya Namah।
60 Om Vidhistutyaya Namah।
61 Om Vishalakshaya Namah।
62 Om Vidvajajanamanoharaya Namah।
63 Om Charushilaya Namah।
64 Om Svaprakashaya Namah।
65 Om Chapalaya Namah।
66 Om Jitendriyaya Namah।
67 Om Udanmukhaya Namah।
68 Om Makhasaktaya Namah।
69 Om Magadhadhipataye Namah।
70 Om Haraye Namah।
71 Om Saumyavatsarasanjataya Namah।
72 Om Somapriyakaraya Namah।
73 Om Mahate Namah।
74 Om Simhadhirudhaya Namah।
75 Om Sarvagyaya Namah।
76 Om Shikhivarnaya Namah।
77 Om Shivankaraya Namah।
78 Om Pitambaraya Namah।
79 Om Pitavapushe Namah।
80 Om Pitachchhatradhwajankitaya Namah।
81 Om Khadgacharmadharaya Namah।
82 Om Karyakartre Namah।
83 Om Kalushaharakaya Namah।
84 Om Atreyagotrajaya Namah।
85 Om Atyantavinayaya Namah।
86 Om Vishvapavanaya Namah।
87 Om Champeyapushpasankashaya Namah।
88 Om Charanaya Namah।
89 Om Charubhushanaya Namah।
90 Om Vitaragaya Namah।
91 Om Vitabhayaya Namah।
92 Om Vishuddhakanakaprabhaya Namah।
93 Om Bandhupriyaya Namah।
94 Om Bandhamuktaya Namah।
95 Om Banamandalasamshritaya Namah।
96 Om Arkeshananivasasthaya Namah।
97 Om Tarkashastravisharadaya Namah।
98 Om Prashantaya Namah।
99 Om Pritisamyuktaya Namah।
100 Om Priyakrite Namah।
101 Om Priyabhushanaya Namah।
102 Om Medhavine Namah।
103 Om Madhavasaktaya Namah।
104 Om Mithunadhipataye Namah।
105 Om Sudhiye Namah।
106 Om Kanyarashipriyaya Namah।
107 Om Kamapradaya Namah।
108 Om Ghanaphalashrayaya Namah।