108 Names of Lord Hanuman in English

108 Names of Lord Hanuman

 1. Om Anjaneyaya Namaha
 2. Om Mahaviraya Namaha
 3. Om Hanumate Namaha
 4. Om Marutatmajaya Namaha
 5. Om Tatvagyanapradaya Namaha
 6. Om Sitadevimudrapradayakaya Namaha
 7. Om Ashokavanakachchhetre Namaha
 8. Om Sarvamayavibhananaya Namaha
 9. Om Sarvabandhavimoktre Namaha
 10. Om RakshovidhvaNsakarakaya Namaha
 11. Om Paravidya Pariharaya Namaha
 12. Om Para Shaurya Vinashakaya Namaha
 13. Om Paramantra Nirakartre Namaha
 14. Om Parayantra Prabhedakaya Namaha
 15. Om Sarvagraha Vinashine Namaha
 16. Om Bhimasena SahayakrIthe Namaha
 17. Om Sarvadukhah Haraya Namaha
 18. Om Sarvalokacharine Namaha
 19. Om Manojavaya Namaha
 20. Om Parijata Drumulasthaya Namaha
 21. Om Sarva Mantra Svarupaya Namaha
 22. Om Sarva Tantra Svarupine Namaha
 23. Om Sarvayantratmakaya Namaha
 24. Om Kapishvaraya Namaha
 25. Om Mahakayaya Namaha
 26. Om Sarvarogaharaya Namaha
 27. Om Prabhave Namaha
 28. Om Bala Siddhikaraya Namaha
 29. Om Sarvavidya Sampattipradayakaya Namaha
 30. Om Kapisenanayakaya Namaha
 31. Om Bhavishhyathchaturananaya Namaha
 32. Om Kumara Brahmacharine Namaha
 33. Om Ratnakundalaya Namaha
 34. Om Chanchaladvalasanadhaya Namaha
 35. Om Gandharva Vidyaya Namaha
 36. Om Mahabala Parakramaya Namaha
 37. Om Karagraha Vimoktre Namaha
 38. Om Shrinkhala Bandhamochakaya Namaha
 39. Om Sagarottarakaya Namaha
 40. Om Pragyaya Namaha
 41. Om Ramadutaya Namaha
 42. Om Pratapavate Namaha
 43. Om Vanaraya Namaha
 44. Om Kesarisutaya Namaha
 45. Om Sitashoka Nivarakaya Namaha
 46. Om Anjanagarbha Sambhutaya Namaha
 47. Om Balarkasadrashananaya Namaha
 48. Om Vibhishhana Priyakaraya Namaha
 49. Om Dashagriva Kulantakaya Namaha
 50. Om Laxmanapranadatre Namaha
 51. Om Vajra Kayaya Namaha
 52. Om Mahadyuthaye Namaha
 53. Om Chiranjivine Namaha
 54. Om Rama Bhaktaya Namaha
 55. Om Daitya Karya Vighatakaya Namaha
 56. Om Akshahantre Namaha
 57. Om Kajnchanabhaya Namaha
 58. Om Pajnchavaktraya Namaha
 59. Om Maha Tapase Namaha
 60. Om Lankini Bhajnjanaya Namaha
 61. Om Shrimate Namaha
 62. Om Simhika Prana Bhanjanaya Namaha
 63. Om Gandhamadana Shailasthaya Namaha
 64. Om Lankapura Vidayakaya Namaha
 65. Om Sugriva Sachivaya Namaha
 66. Om Dhiraya Namaha
 67. Om Shuraya Namaha
 68. Om Daityakulantakaya Namaha
 69. Om Suvarchalarchitaya Namaha
 70. Om Tejase Namaha
 71. Om Ramachudamanipradayakaya Namaha
 72. Om Kamarupine Namaha
 73. Om Pingalakshaya Namaha
 74. Om Vardhi Mainaka Pujitaya Namaha
 75. Om Kabalikrita Martanda Mandalaya Namaha
 76. Om Vijitendriyaya Namaha
 77. Om Ramasugriva Sandhatre Namaha
 78. Om Mahiravana Mardhanaya Namaha
 79. Om Sphatikabhaya Namaha
 80. Om Vagadhishaya Namaha
 81. Om Navavyakritapanditaya Namaha
 82. Om Chaturbahave Namaha
 83. Om Dinabandhuraya Namaha
 84. Om Mayatmane Namaha
 85. Om Bhaktavatsalaya Namaha
 86. Om Sanjivananagayartha Namaha
 87. Om Suchaye Namaha
 88. Om Vagmine Namaha
 89. Om Dridhavrataya Namaha
 90. Om Kalanemi Pramathanaya Namaha
 91. Om Harimarkata Markataya Namaha
 92. Om Dantaya Namaha
 93. Om Shantaya Namaha
 94. Om Prasanatmane Namaha
 95. Om Shatakantamudapahartre Namaha
 96. Om Yogine Namaha
 97. Om Ramakatha Lolaya Namaha
 98. Om Sitanveshana Pathitaya Namaha
 99. Om Vajradranushhtaya Namaha
 100. Om Vajranakhaya Namaha
 101. Om Rudra Virya Samudbhavaya Namaha
 102. Om Indrajitprahitamoghabrahmastra Vinivarakaya Namaha
 103. Om Partha Dhvajagrasamvasine Namaha
 104. Om Sharapamjarabhedhakaya Namaha
 105. Om Dashabahave Namaha
 106. Om Lokapujyaya Namaha
 107. Om Jambavatpritivardhanaya Namaha
 108. Om Sitasameta Shriramapada Sevadurandharaya Namaha