Tag «1000 names of lord hanuman»

108 Names of Lord Hanuman in English

108 Names of Lord Hanuman Om Anjaneyaya Namaha Om Mahaviraya Namaha Om Hanumate Namaha Om Marutatmajaya Namaha Om Tatvagyanapradaya Namaha Om Sitadevimudrapradayakaya Namaha Om Ashokavanakachchhetre Namaha Om Sarvamayavibhananaya Namaha Om Sarvabandhavimoktre Namaha Om RakshovidhvaNsakarakaya Namaha Om Paravidya Pariharaya Namaha Om Para Shaurya Vinashakaya Namaha Om Paramantra Nirakartre Namaha Om Parayantra Prabhedakaya Namaha Om Sarvagraha Vinashine …

108 Names Of Lord Hanuman

108 Names Of Lord Hanuman   No Name Name Mantra 1 Anjaneya Om Anjaneyaya Namah। 2 Mahavira Om Mahaviraya Namah। 3 Hanumanta Om Hanumate Namah। 4 Marutatmaja Om Marutatmajaya Namah। 5 Tatvagyanaprada Om Tatvajnanapradaya Namah। 6 Sitadevi Mudrapradayaka Om Sitadevimudrapradayakaya Namah। 7 Ashokavanakachhetre Om Ashokavanakachchhetre Namah। 8 Sarvamayavibhanjana Om Sarvamayavibhanjanaya Namah। 9 Sarvabandha Vimoktre Om …