108 Names Of Lord Hanuman

108 Names Of Lord Hanuman

 

No Name Name Mantra
1
Anjaneya Om Anjaneyaya Namah।
2
Mahavira Om Mahaviraya Namah।
3
Hanumanta Om Hanumate Namah।
4
Marutatmaja Om Marutatmajaya Namah।
5
Tatvagyanaprada Om Tatvajnanapradaya Namah।
6
Sitadevi Mudrapradayaka Om Sitadevimudrapradayakaya Namah।
7
Ashokavanakachhetre Om Ashokavanakachchhetre Namah।
8
Sarvamayavibhanjana Om Sarvamayavibhanjanaya Namah।
9
Sarvabandha Vimoktre Om Sarvabandhavimoktre Namah।
10
Rakshovidhwansakaraka Om Rakshovidhwansakarakaya Namah।
11
Paravidhyaparihara Om Paravidya Pariharaya Namah।
12
Parashaurya Vinashana Om Parashaurya Vinashanaya Namah।
13
Paramantra Nirakartre Om Paramantra Nirakartre Namah।
14
Parayantra Prabhedaka Om Parayantra Prabhedakaya Namah।
15
Sarvagraha Vinashi Om Sarvagraha Vinashine Namah।
16
Bheemasenasahayakruthe Om Bhimasena Sahayakrithe Namah।
17
Sarvadukhahara Om Sarvadukha Haraya Namah।
18
Sarvalolkacharine Om Sarvalokacharine Namah।
19
Manojavaya Om Manojavaya Namah।
20
Parijata Drumoolastha Om Parijata Drumulasthaya Namah।
21
Sarvamantra Swaroopavate Om Sarvamantra Swarupavate Namah।
22
Sarvatantra Swaroopine Om Sarvatantra Swarupine Namah।
23
Sarvayantratmaka Om Sarvayantratmakaya Namah।
24
Kapeeshwara Om Kapishwaraya Namah।
25
Mahakaya Om Mahakayaya Namah।
26
Sarvarogahara Om Sarvarogaharaya Namah।
27
Prabhave Om Prabhave Namah।
28
Balasiddhikara Om Bala Siddhikaraya Namah।
29
Sarvavidya Sampattipradayaka Om Sarvavidya Sampattipradayakaya Namah।
30
Kapisenanayaka Om Kapisenanayakaya Namah।
31
Bhavishyath Chaturanana Om Bhavishyathchaturananaya Namah।
32
Kumarabrahmachari Om Kumara Brahmacharine Namah।
33
Ratnakundala Deeptimate Om Ratnakundala Diptimate Namah।
34
Chanchaladwala sannaddha-lambamaana shikhojwala Om Chanchaladwala Sannaddhalambamana Shikhojwala Namah।
35
Gandharvavidya Tatvangna Om Gandharva Vidyatatvajnaya Namah।
36
Mahabala Parakrama Om Mahabala Parakramaya Namah।
37
Karagrahavimoktre Om Karagraha Vimoktre Namah।
38
Shrunkhalabandhamochaka Om Shrinkhala Bandhamochakaya Namah।
39
Sagarotharaka Om Sagarottarakaya Namah।
40
Pragnya Om Prajnaya Namah।
41
Ramaduta Om Ramadutaya Namah।
42
Pratapavate Om Pratapavate Namah।
43
Vanara Om Vanaraya Namah।
44
Kesarisuta Om Kesarisutaya Namah।
45
Sitashoka Nivaraka Om Sitashoka Nivarakaya Namah।
46
Anjanagarbhasambhoota Om Anjanagarbha Sambhutaya Namah।
47
Balarka Sadrashanana Om Balarkasadrashananaya Namah।
48
Vibheeshanapriyakara Om Vibhishana Priyakaraya Namah।
49
Dashagreevakulantaka Om Dashagriva Kulantakaya Namah।
50
Lakshmanapranadatre Om Lakshmanapranadatre Namah।
51
Vajrakaya Om Vajrakayaya Namah।
52
Mahadyuta Om Mahadyuthaye Namah।
53
Chiranjeevini Om Chiranjivine Namah।
54
Ramabhakta Om Ramabhaktaya Namah।
55
Daityakarya Vighataka Om Daityakarya Vighatakaya Namah।
56
Akshahantre Om Akshahantre Namah।
57
Kanchanabha Om Kanchanabhaya Namah।
58
Panchavaktra Om Panchavaktraya Namah।
59
Mahatapasi Om Mahatapase Namah।
60
Lankineebhanjana Om Lankini Bhanjanaya Namah।
61
Shrimate Om Shrimate Namah।
62
Simhikaprana Bhanjana Om Simhikaprana Bhanjanaya Namah।
63
Gandhamadana Shailastha Om Gandhamadana Shailasthaya Namah।
64
Lankapuravidahaka Om Lankapura Vidayakaya Namah।
65
Sugreeva Sachiva Om Sugriva Sachivaya Namah।
66
Dheera Om Dhiraya Namah।
67
Shoora Om Shuraya Namah।
68
Daityakulantaka Om Daityakulantakaya Namah।
69
Surarchita Om Surarchitaya Namah।
70
Mahatejasa Om Mahatejase Namah।
71
Ramachudamaniprada Om Ramachudamanipradayakaya Namah।
72
Kamaroopine Om Kamarupine Namah।
73
Pingalaksha Om Pingalakshaya Namah।
74
Vardhimainakapujita Om Vardhimainaka Pujitaya Namah।
75
Kabalikruta Martanda-Mandalaya Om Kabalikrita Martandamandalaya Namah।
76
Vijitendriya Om Vijitendriyaya Namah।
77
Ramasugreeva Sandhatre Om Ramasugriva Sandhatre Namah।
78
Maharavanamardana Om Maharavana Mardhanaya Namah।
79
Sphatikabha Om Sphatikabhaya Namah।
80
Vagadheesha Om Vagadhishaya Namah।
81
Navavyakruta Pandita Om Navavyakritapanditaya Namah।
82
Chaturbahave Om Chaturbahave Namah।
83
Deenabandhuraya Om Dinabandhuraya Namah।
84
Mahatmane Om Mayatmane Namah।
85
Bhakthavatsala Om Bhaktavatsalaya Namah।
86
Sanjeevananagahatre Om Sanjivananagayartha Namah।
87
Suchaye Om Suchaye Namah।
88
Vagmine Om Vagmine Namah।
89
Dridhavrata Om Dridhavrataya Namah।
90
Kalanemi Pramathana Om Kalanemi Pramathanaya Namah।
91
Harimarkatamarkata Om Harimarkata Markataya Namah।
92
Danta Om Danta Namaha
93
Shanta Om Shantaya Namah।
94
Prasannatmane Om Prasannatmane Namah।
95
Shatakanttamadapahate Om Shatakantamudapahartre Namah।
96
Yogi Om Yogine Namah।
97
Ramakathalolaya Om Ramakatha Lolaya Namah।
98
Sitanveshana Pandita Om Sitanveshana Panditaya Namah।
99
Vajradranushta Om Vajradranushtaya Namah।
100
Vajranakha Om Vajranakhaya Namah।
101
Rudraveerya Samudbhava Om Rudra Virya Samudbhavaya Namah।
102
Indrajit Prahitamoghabrahmastra Vinivaraka Om Indrajitprahitamoghabrahmastra Vinivarakaya Namah।
103
Parthadhwajagrasamvasine Om Partha Dhwajagrasamvasine Namah।
104
Sharapanjarabhedaka Om Sharapanjara Bhedakaya Namah।
105
Dashabahave Om Dashabahave Namah।
106
Lokapujya Om Lokapujyaya Namah।
107
Jambavatpreeti Vardhana Om Jambavatpritivardhanaya Namah।
108
Sitaramapadaseva Om Sitasameta Shriramapada sevadurandharaya Namah।