108 Names Of Lord Kartikeya

108 Names Of Lord Kartikeya

No English Name Mantra
1 Om Brahmavadine Namah।
2 Om Brahmane Namah।
3 Om Brahmabrahmanavatsalaya Namah।
4 Om Brahmanyaya Namah।
5 Om Brahmadevaya Namah।
6 Om Brahmadaya Namah।
7 Om Brahmasangrahaya Namah।
8 Om Paraya Namah।
9 Om Paramaya Tejase Namah।
10 Om Mangalanancha Mangalaya Namah।
11 Om Aprameyagunaya Namah।
12 Om Mantranam Mantragaya Namah।
13 Om Savitrimayaya Devaya Namah।
14 Om Sarvatraivaparajitaya Namah।
15 Om Mantraya Namah।
16 Om Sarvatmakaya Namah।
17 Om Devaya Namah।
18 Om Shadaksharavatam Varaya Namah।
19 Gavam Putraya Namah।
20 Om Surarighnaya Namah।
21 Om Sambhavaya Namah।
22 Om Bhavabhavanaya Namah।
23 Om Pinakine Namah।
24 Om Shatrughne Namah।
25 Om Kutaya Namah।
26 Om Skandaya Namah।
27 Om Suragranye Namah।
28 Om Dwadashaya Namah।
29 Om Bhuve Namah।
30 Om Bhuvaya Namah।
31 Om Bhavine Namah।
32 Om Bhuvah Putraya Namah।
33 Om Namaskritaya Namah।
34 Om Nagarajaya Namah।
35 Om Sudharmatmane Namah।
36 Om Nakaprishthaya Namah।
37 Om Sanatanaya Namah।
38 Om Hemagarbhaya Namah।
39 Om Mahagarbhaya Namah।
40 Om Jayaya Namah।
41 Om Vijayeshwaraya Namah।
42 Om Kartre Namah।
43 Om Vidhatre Namah।
44 Om Nityaya Namah।
45 Om Anityaya Namah।
46 Om Arimardanaya Namah।
47 Om Mahasenaya Namah।
48 Om Mahatejase Namah।
49 Om Virasenaya Namah।
50 Om Chamupataye Namah।
51 Om Surasenaya Namah।
52 Om Suradhyakshaya Namah।
53 Om Bhimasenaya Namah।
54 Om Niramayaya Namah।
55 Om Shauraye Namah।
56 Om Yadave Namah।
57 Om Mahatejase Namah।
58 Om Viryavate Namah।
59 Om Satyavikramaya Namah।
60 Om Tejogarbhaya Namah।
61 Om Asuraripave Namah।
62 Om Suramurtaye Namah।
63 Om Surorjitaya Namah।
64 Om Kritajnaya Namah।
65 Om Varadaya Namah।
66 Om Satyaya Namah।
67 Om Sharanyaya Namah।
68 Om Sadhuvatsalaya Namah।
69 Om Suvrataya Namah।
70 Om Suryasankashaya Namah।
71 Om Vahnigarbhaya Namah।
72 Om Ranotsukaya Namah।
73 Om Pippaline Namah।
74 Om Shighragaya Namah।
75 Om Raudraye Namah।
76 Om Gangeyaya Namah।
77 Om Ripudaranaya Namah।
78 Om Kartikeyaya Namah।
79 Om Prabhave Namah।
80 Om Kshantaya Namah।
81 Om Niladamshtraya Namah।
82 Om Mahamanase Namah।
83 Om Nigrahaya Namah।
84 Om Nigrahanam Netre Namah।
85 Om Daityasudanaya Namah।
86 Om Pragrahaya Namah।
87 Om Paramanandaya Namah।
88 Om Krodhaghnaya Namah।
89 Om Tarakochchhidaya Namah।
90 Om Kukkutine Namah।
91 Om Bahulaya Namah।
92 Om Vadine Namah।
93 Om Kamadaya Namah।
94 Om Bhurivardhanaya Namah।
95 Om Amoghaya Namah।
96 Om Amritadaya Namah।
97 Om Agnaye Namah।
98 Om Shatrughnaya Namah।
99 Om Sarvabodhanaya Namah।
100 Om Anaghaya Namah।
101 Om Amaraya Namah।
102 Om Shrimate Namah।
103 Om Unnataya Namah।
104 Om Agnisambhavaya Namah।
105 Om Pishacharajaya Namah।
106 Om Suryabhaya Namah।
107 Om Shivatmane Namah।
108 Om Sanatanaya Namah।